Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 463

V Ryj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite Senaatintorin käytön suunnittelusta

HEL 2012-013150 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Maija Anttilan valtuustoaloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttila aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Maija Anttila ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Senaatintorin käytölle tehtäisiin uudet suunnitelmat.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että yleisten töiden lautakunta on 11.12.2012 hyväksynyt rakennusviraston hallinnoimien yleisten alueiden käyttöä koskevat taksat ja maksut ja niihin sisältyvät periaatteet, yleiset ehdot sekä ohjeelliset tapahtuma-alueiden lohkojaot.

Yleisten periaatteiden mukaan tapahtuman soveltuvuus ehdotettuun paikkaan arvioidaan sen luonteen ja sisällön, laajuuden ja osanottajamäärä sekä ajankohdan perusteella. Tapahtumapaikoille ohjataan sinne toiminnallisesti luonteenomaisia tapahtumia, kuten esimerkiksi kaupallisia tapahtumia Rautatientorille ja Narinkkatorille ja kulttuuritapahtumia Senaatintorille.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin strategiaohjelman 2009 - 2012 tavoitteissa ja toimenpiteissä on kiinnitetty huomiota kaupungin vetovoimaisuuden parantamiseen sekä tapahtumien merkitykseen kaupungin houkuttelevuuden edistämisessä. Erilaisten tapahtumien tuominen myös Senaatintorille on osa kaupungin elävöittämistä. Lupia käsitellessään rakennusvirasto kiinnittää huomiota tapahtuman soveltuvuuteen Senaatintorille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Maija Anttilan valtuustoaloite

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 12.02.2013 § 45

HEL 2012-013150 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleistä

Helsinki haluaa olla toimiva tapahtumakaupunki, haluttu isäntäkaupunki, monipuolisten tapahtumien myönteinen mahdollistaja. Hauska ja toimiva Helsinki on yksi Helsingin strategiaohjelman 2009-2012 tavoitteista, jolla ylläpidetään ja lisätään Helsingin vetovoimaisuutta. Tapahtumilla on Helsingin elinkeinotoimintaan ja talouteen myönteinen vaikutus.

Merkittävimpien, näkyvyyttä edellyttävien tapahtumien järjestäjät haluavat tapahtumansa pitopaikaksi Helsingin keskeisimpiä alueita. Tällainen alue on Senaatintori. Senaatintorin perinteisiä ja toistuvia yleisötapahtumia:

Helsinki -viikon tapahtumat
Helsinki päivän tilaisuudet, esim. sambakarnevaalit,
Maakuntajuhlat, joihin kaupunki kutsuu vuosittain osallistuvia maakuntia,
Joulukadun avajaiset,
Lucia kulkue,
Kaupungin uudenvuoden konsertit
Pääsiäisen ristinsaatto,
Mini Tattoo (joka 2. vuosi),
Helsingin Juhlaviikkojen ohjelmat,
Puolustusvoimien paraatit,
Tuomaan markkinat vuodesta 2011 alkaen.

Kaikkiin edellä mainittuihin tapahtumiin on yleisölle vapaa pääsy.

Alueen elävöittämisen kannalta erilaisia tapahtumia Senaatintorilla voidaan pitää kannatettavina. Tapahtumat elävöittävät torialueen muutoin niin hiljaista ympäristöä ja vilkastuttavat omalta osaltaan torikortteleiden toimintaa ja lisäävät Helsingissä vieraileville turisteille ohjelmatarjontaa.

Senaatintorin yleisötapahtumat ja konsertit

Suurin osa torialueen tapahtumista on lyhytaikaisia enintään, muutamia päiviä kestäviä ja osa tapahtumista toteutetaan kevyin rakennelmin. Tapahtuman järjestäjä pyrkii minimoimaan tapahtuman rakentamis- ja purkuajan mahdollisimman lyhyeksi niin, että tapahtuman rakentaminen ja purku on tapahtumapäivän aikana. Ilman rakenteita moni tapahtuma jäisi toteutumatta.

Torialueella pidettävät konsertit vaativat toteutuakseen raskaammat rakenteet. Konserttien soveltuvuuteen Senaatintorille otetaan huomioon arvioitu osallistujamäärä ja tarvittava tila sekä yleisen liikenteen sujuvuus. Ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena, että konsertin järjestäjä aitaa koko torialueen useiksi päiviksi kokonaan pois yleisestä käytöstä.

Konserttien järjestäjät ovat useimmiten kokeneita tapahtumanjärjestäjiä ja laativat edeltäkäsin konsertin ja muiden torialueelle sijoitettavien rakenteiden tilasuunnitelman. Jokainen tapahtuma on erilainen ja vaatii omanlaisen tilasuunnitelmansa. Tilasuunnitelma on osana konserttitapahtuman turvallisuussuunnitelmaa, jonka tapahtumanjärjestäjä esittää pelastuslaitoksen ja poliisin hyväksyttäväksi. Rakennusvirasto pitää tapahtuma-alueella alkukatselmuksen, jossa käydään läpi em. turvallisuussuunnitelma ja rakenteiden hyväksytty sijaintisuunnitelma sekä tapahtuman vaatimat liikennejärjestelyt ja jätehuollon ym. tapahtumaan liittyvät käytännön yksityiskohdat. Katselmuksissa ohjeistetaan tarvittaessa tapahtuman järjestäjää. Tapahtuma aikaista valvontaa suoritetaan tarpeen mukaan.

Konserttien rakenteet eivät vaadi rakennusvalvontaviraston erillistä lupaa tai hyväksyntää, koska ne ovat paikalla alle kaksi viikkoa.

Lautakunta tiedostaa Senaatintorin arvoympäristön merkityksen ja toteaa, että tapahtumalupahakemuksia rakennusvirastossa käsiteltäessä arvioidaan, mitkä tapahtumat soveltuvat Senaatintorille ja mitkä ohjataan esimerkiksi Narinkkatorille. Tilasuunnittelua ohjataan huomioimaan torin arvokas ympäristö.

Markkinatapahtumat

Senaatintorilla järjestetään perinteeksi muodostuneet maakuntapäivät. Maakuntapäivien vastuullisena järjestäjänä on kaupungin elinkeinopalvelun tapahtumayksikkö. Kaupunginjohtaja kutsuu vuosittain maakuntapäiviin osallistuvat maakunnat. Tuomaan markkinoiden järjestäjänä on rakennusvirasto, joka hoitaa toritapahtuman suunnitelmat ja käytännön järjestelyt.

Muut markkinatapahtumat pyritään ohjaamaan esim. Narinkkatorille tai Rautatientorille.

Käsittely

12.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään päätösehdotuksen kappaleen kymmenen jälkeen seuraava uusi kappale: "Lautakunta tiedostaa Senaatintorin arvoympäristön merkityksen ja toteaa, että tapahtumalupahakemuksia rakennusvirastossa käsiteltäessä arvioidaan, mitkä tapahtumat soveltuvat Senaatintorille ja mitkä ohjataan esimerkiksi Narinkkatorille. Tilasuunnittelua ohjataan huomioimaan torin arvokas ympäristö."

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Jouni Paasonen, tarkastaja, puhelin: 310 38535

jouni.j.paasonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566