Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/31

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 488

V Kaj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heikkiläntiellä sijaitsevien asiakaspysäköintipaikkojen palauttamisesta yritysten käyttöön

HEL 2012-015501 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Seppo Kanerva ja kaksi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Lauttasaaressa osoitteessa Heikkiläntie 2 sijaitsevat asiakaspysäköintipaikat tulisi siirtää yritysten käyttöön.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Heikkilänaukiota on käytetty luvattomaan pysäköintiin sen valmistumisesta lähtien. Heikkiläntie 2:n pihalla on noin 10 ja autohallissa noin 90 autopaikkaa, joiden käytöstä kiinteistö päättää itse. Varsinainen suunnittelu Heikkilänaukion soveltumisesta yhteiseksi tilaksi käynnistyy vuoden 2013 aikana ja se tehdään yhteistyössä alueen asukkaiden ja yrittäjien edustajien kanssa. Tuossa yhteydessä selvitetään myös mahdollisuus pysäköintipaikkojen uudelleen järjestelemiseksi. Tavoitteena on, että Heikkilänaukion luonne alueen toiminnallisena keskuksena toteutuu nykyistä paremmin, ja että mahdolliset järjestelyt voidaan toteuttaa siinä vaiheessa, kun Heikkilänaukion peruskorjaus tulee muutenkin ajankohtaiseksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.02.2013 § 57

HEL 2012-015501 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Heikkilänaukiolla on voimassa 7.11.1985 vahvistettu asemakaava nro 8880, jossa aukio on varustettu katuaukion merkinnällä.

Käsitellessään Vattuniemen alustavaa asemakaavan muutosehdotusta 5.1.1984 kaupunkisuunnittelulautakunta edellytti, että Heikkilänaukiosta tehdään yksityiskohtainen suunnitelma. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä 20.12.1984 myös aukiosuunnitelman, jonka pohjalta varsinainen katusuunnitelma valmistui myöhemmin. Aukiosuunnitelma tehtiin yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston, naapurikiinteistöjen omistajien sekä alueen asukkaiden kanssa.

Heikkilänaukiosta haluttiin alueen toiminnallinen keskus ja kaupunkikuvallinen kohokohta Vattuniemeen. Aukiosuunnitelmaa laadittaessa asukkaat vastustivat autopaikkojen sijoittamista suunnitelmaan ja kiinteistöjen omistajat puolestaan halusivat autot aukioille. Kompromissina muodostettiin aukion itäreunaan 24 auton pysäköintialue selkeästi jalankulkualueesta voimakkain istutuksin erotettuna. Muulla osalla aukiota autoliikenne estettiin kiinteillä ajoesteillä.

Liikerakennus osoitteeseen Heikkiläntie 2 valmistui vuonna 1988. Aukion käyttötarkoitus ja luonne olivat selvillä liikerakennuksen suunnittelun alkuvaiheesta lähtien. Aukiota on kuitenkin käytetty luvattomaan pysäköintiin sen valmistumisesta lähtien. 1990-luvun alkupuolella kiinteitä ajoesteitä jouduttiin lisäämään. Vuonna 1993 Kiinteistö Oy Heikkilänaukio ja Kiinteistö Oy Wavulinintie 1 ehdottivat katuaukion asemakaavan muuttamista siten, että aukiolla sallittaisiin pysäköinti. Tuolloin kaupunkisuunnittelulautakunta totesi, että voimassa oleva asemakaava ei estä autopaikkojen sijoittamista Heikkilänaukiolle, mutta aukio tulee säilyttää kokonaisuudessaan jalankulkuaukiona, eikä sitä tule muuttaa pysäköintialueeksi.

Heikkilänaukion ympäristön maankäytössä on tapahtunut muutoksia. Päivittäistavarakaupan aukeaminen Heikkiläntie 4:ssä lisäsi laittoman pysäköinnin ongelmia Heikkilänaukiolla. Muutama vuosi sitten poliisin toivomuksesta aukion reunaan lisättiin tilapäisesti betoniporsaita. Syynä tähän olivat laittoman pysäköinnin aiheuttamat vaaratilanteet jalankulkualueella.

Lähimmät yleisen pysäköintialueen pysäköintipaikat sijaitsevat aukion itäreunassa noin 30 metrin päässä Heikkiläntie 2 liikerakennuksen itäreunasta. Kyseisillä pysäköintipaikoilla (24 kpl) pysäköinti on rajoitettu tuntiin maanantaista perjantaihin kello 8 - 19 ja lauantaisin kello 8 - 15 välisenä aikana. Itälahdenkadun ja Wavulinintien lounaiskulmassa sijaitsevalla yleisellä pysäköintialueella on noin 20 paikkaa, joilla pysäköinti on rajoitettu kahteen tuntiin maanantaista perjantaihin kello 8 - 17. Näiltä paikoilta on hieman pidempi matka Heikkilänaukion yrityksiin. Vattuniemen kadunvarsipaikoilla pysäköintiä ei pääsääntöisesti ole rajoitettu. Heikkiläntie 2 pihalla on noin 10 ja autohallissa noin 90 autopaikkaa, joiden käytöstä kiinteistö päättää itse.

Helsingissä on kartoitettu kohteita, jotka voidaan toteuttaa Euroopassa yleistyneen yhteisen tilan (Shared Space) suunnitteluperiaatteita noudattaen. Yhteistyötilaisuuksissa Lauttasaari-Seuralle ja Lauttasaaren Yrittäjille on alustavasti esitelty ajatusta Heikkilänaukion soveltumisesta tällaiseksi kohteeksi. Varsinainen suunnittelu aukion soveltumisesta yhteiseksi tilaksi käynnistyy vuoden 2013 aikana ja se tullaan tekemään yhteistyössä asukkaiden ja yrittäjien edustajien kanssa. Tuossa yhteydessä selvitetään myös mahdollisuus pysäköintipaikkojen uudelleen järjestelemiseksi. Tavoitteena on, että Heikkilänaukion luonne alueen toiminnallisena keskuksena toteutuu nykyistä paremmin ja, että mahdolliset järjestelyt voidaan toteuttaa siinä vaiheessa, kun Heikkilänaukion peruskorjaus tulee muutenkin ajankohtaiseksi. Heikkilänaukio on perusparannuskohteena rakennusviraston laatimassa Lauttasaaren aluesuunnitelmassa, mutta sitä ei ole vielä ajoitettu investointiohjelmaan.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jouni Korhonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 19.02.2013 § 63

HEL 2012-015501 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lauttasaaressa Heikkiläntie 2:ssa on tällä hetkellä torialue, jolla on pysäköinti pääosin kielletty. Alueella on joskus aiemmin ollut enemmän pysäköintipaikkoja.

Heikkilänaukio on asemakaavassa aukio, jonka läpi kulkee Heikkiläntie ja Wavulintie, jotka ovat katualueita. Tällä hetkellä aukion reunassa on palvelujen asiakkaita varten parkkipaikka, joka on kaavassa LPA-merkinnällä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on parhaillaan laatimassa alueelle uutta liikennesuunnitelmaa. Lauttasaareen rakennetaan tällä hetkellä metroa. Metron tulo saattaa muuttaa nykyisiä bussireittejä, eli myös niitä, jotka kulkevat Heikkilänaukion poikki. On näin ollen mahdollista, että Heikkilänaukion järjestelyt muuttuvat merkittävästi. Joka tapauksessa liikennesuunnitelman laatimisen yhteydessä tarkistetaan pysäköintipaikkojen uudelleen järjestelyn ja niiden lisäämisen tarve.

Heikkilänaukion torialue on melko iso. Torialueen osittainen muuttaminen pysäköintialueeksi on kannatettavaa, jos aukion käyttö pysyy liikennesuunnitelmassa nykyisenlaisena. Mahdolliset pysäköintipaikat kannattaa varata lyhytaikaiseen pysäköintiin, jotta niitä käytettäisiin vain liikkeissä asioitaessa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566