Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/17

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 474

V Ryj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite talvipyöräilyn edistämisestä

HEL 2012-016887 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Mari Holopaisen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Mari Holopainen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että talvipyöräilyn edistämiseksi julkisiin rakennuksiin järjestettäisiin tilat pyörän säilyttämiselle ja vaatteiden vaihdolle.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että liikennelaitos -liikelaitos kehittää parhaillaan polkupyörien liityntäpysäköintiin tarkoitettua pyöräkalustesarjaa ja pyöräsäilytysjärjestelmää säilytystiloineen. Järjestelmä otetaan koekäyttöön Vuosaaren metroasemalla kesällä 2013. Myöhemmin sitä laajennetaan muille metro- ja rautatieasemille sekä muille merkittäville joukkoliikenteen asemille.

Lyhytaikaiseen pysäköintiin katualueella olevat pyörätelineet palvelevat ensisijaisesti asiointiliikennettä eivätkä edellytä sosiaalitiloja. Säilytys- ja sosiaalitilojen rakentaminen julkisiin tiloihin ratkaistaan ko. tilojen toteutuksen yhteydessä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Mari Holopaisen aloite

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 19.03.2013 § 127

HEL 2012-016887 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunnan mielestä ympärivuotisen pyöräilyn edistäminen on tärkeä osa pyöräliikenteen kokonaisvaltaista kehittämistä. Ympärivuotinen pyöräilymahdollisuus on pidettävä mielessä suunnitteluratkaisujen valinnassa, katutilan mitoituksessa sekä väylien kunnossapidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Rakennusvirasto panostaa pyöräteiden talviaikaiseen ylläpitoon talousarviossa osoitettujen määrärahojen mukaisesti.

Riittävien sosiaalitilojen ja säilytystilojen järjestäminen on ensisijaisesti kiinteistöjen vastuulla. Yhteistilojen, säilytystilojen ja polkupyöräpaikkojen mitoituksen tavoitetaso on esitetty rakennusvalvontaviraston ohjeessa ”Asuinkerrostalojen ja rivitalojen yhteistilat”.

Rakennusvirasto vastaa lyhytaikaisen pyöräpysäköinnin järjestämisestä yleisillä alueilla. Katualueilla olevat pyörätelineet palvelevat ensisijaisesti asiointiliikennettä, eikä tällöin ole tarvetta järjestää sosiaalitiloja niiden yhteyteen. Yleisten alueiden pyörätelineiden tarve ja sijainnit ovat kaupunkisuunnitteluviraston vastuulla olevaa liikennesuunnittelua.

Yleisten töiden lautakunta katsoo, että pyörien säilytystilojen tai sosiaalitilojen määritys ja rakentaminen julkisiin tiloihin tulee ratkaista ko. tilojen toteutuksessa.

Rakennusvirasto panostaa määrärahojensa mahdollistamalla tavalla talvipyöräilyn edistämiseen yleisillä alueilla.

12.03.2013 Pöydälle

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Penelope Sala-Sorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395

penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 06.02.2013 § 20

HEL 2012-016887 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

HKL kehittää Helsingin metro- ja raitiotiejärjestelmää siten, että se tukee pyöräilyä osana liikkumisen matkaketjua myös talvella. Matkaketjun palveluihin kuuluu laadukkaan liityntäpyöräpysäköinnin tarjoaminen joukkoliikenteen asemilla.

Laadukkaan liityntäpysäköinnin tarjoaminen kannustaa matkustajia polkupyörän käyttöön liityntämatkoilla myös talviaikaan. Lisäksi polkupyörällä tehtävä joukkoliikenteeseen liittyvä liityntämatka tarjoaa pyöräilijälle mahdollisuuden käyttää joukkoliikennettä osana matkaansa niinä päivinä, kun sääolosuhteet eivät suosi koko matkan tekemistä polkupyörällä.

HKL kehittää parhaillaan polkupyörien liityntäpysäköintiin tarkoitettua pyöräkalustesarjaa sekä pyöränsäilytysjärjestelmää, joka tarjoaa pyöräilijälle turvallisen säilytyspaikan polkupyörälle ja pyöräilyvarusteille. Pyöräsäilytysjärjestelmä otetaan ensimmäisessä vaiheessa koekäyttöön Vuosaaren metroasemalla kesällä 2013 ja myöhemmin järjestelmä laajennetaan muille metro- ja rautatieasemille sekä muille merkittäville joukkoliikenteen asemille.

Talvipyöräilyä tukee myös polkupyörän kuljetusmahdollisuus metrossa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Juha Saarikoski

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566