Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 423

Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan lainahakemus Kalliolan setlementtitalon peruskorjaukseen

HEL 2012-002116 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02 32 Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle 5 000 000 euron suuruisen lainan Kalliolan setlementtitalon talotekniikan peruskorjaamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaita.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 % puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

Lainan erityisehto: Lainansaaja sitoutuu palauttamaan kaupungille hankkeeseen mahdollisesti saatavien avustusten määrän.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia laina- ja panttausehtoja.

Edelleen kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja tekemään lainasopimuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan lainahakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02 32 Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle 5 000 000 euron suuruisen lainan Kalliolan setlementtitalon talotekniikan peruskorjaamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaita.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 % puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

Lainan erityisehto: Lainansaaja sitoutuu palauttamaan kaupungille hankkeeseen mahdollisesti saatavien avustusten määrän.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia laina- ja panttausehtoja.

Edelleen kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja tekemään lainasopimuksen.

Tiivistelmä

Kalliolan setlementtitalo (osoite Sturenkatu 11, 00510 Helsinki) on valmistunut vuonna 1966. Talo toimii Kalliolan setlementin keskuspaikkana ja päärakennuksena. Talossa sijaitsee Kalliolan setlementtiopisto, vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan keskus, kehittämisyksikkö, Kalliolan nuorisokoti ja Kalliolan setlementin keskustoimisto (taloushallinto ja johto). Vuokralaisina talossa toimivat Eiran aikuislukio ja Palmia.

Kalliolan setlementtitalon talotekniikka vaatii peruskorjausta. Peruskorjauksen kustannuksia on arvioitu yhdessä Haahtela -rakennuttaminen Oy:n kanssa ja tavoitehinnaksi on arvioitu 4,5 miljoonaa euroa. Peruskorjauksen ajaksi (8-10 kuukautta) kaikki Kalliolan toiminnot on siirrettävä väistötiloihin, josta aiheutuu lisäkustannuksia.

Esittelijä

Esittelijä pitää lainan myöntämistä Kiinteistö Oy Kalliolalle perusteltuna, koska Kalliolan setlementti täydentää kaupungin omaa palvelutarjontaa ja toimii kaupungin yhteistyökumppanina monissa sosiaalityön hankkeissa. Lainalle on varattu määrärahaa talousarvion kohtaan 9 01 02 32, laina Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle. Lainansaajan peruskorjaukseen mahdollisesti saamilla avustuksilla (RAY) tullaan pienentämään lopullista lainan määrää. Päätösehdotuksen mukainen korko on tällä hetkellä 0,75 %.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan lainahakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.03.2013 § 73

HEL 2012-002116 T 02 05 03 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan lainahakemuksesta seuraavan lausunnon:

"Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola anoo Helsingin kaupungilta 5 miljoonan euron lainaa Kalliolan setlementtitalon talotekniikan peruskorjaamiseen liittyvien kustannusten rahoittamiseksi.

Kallion setlementtitalo (osoite Sturenkatu 11, 00510 Helsinki) on valmistunut vuonna 1966. Tällä hetkellä Kalliolan setlementtitalo toimii Kalliolan setlementin keskuspaikkana ja päärakennuksena. Talossa sijaitsee Kalliolan setlementtiopisto, vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan keskus, kehittämisyksikkö, Kalliolan nuorisokoti ja Kalliolan setlementin keskustoimisto (taloushallinto ja johto). Vuokralaisina talossa toimivat Eiran aikuislukio ja Palmia.

Kalliolan setlementtitalon talotekniikka vaatii peruskorjausta. Talotekniikan peruskorjauksen kustannuksia on arvioitu yhdessä Haahtela-rakennuttaminen Oy:n kanssa. Peruskorjauksen tavoitehinnaksi on arvioitu 4,5 miljoonaa euroa. Peruskorjauksen ajaksi (8-10 kuukautta) kaikki Kalliolan toiminnot on siirrettävä väistötiloihin, josta aiheutuu lisäkustannuksia.

Sosiaalilautakunta käsitteli samaa esitystä kokouksessaan 3.4.2012. Helsingin kaupungin vuoden 2012 talousarvion kohdassa 9 01 02 04 oli varattu 1,5 miljoonan euron suuruinen määräraha sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten. Sosiaalilautakunta katsoi tuolloin, että kyseinen määräraha tulisi käyttää lainojen myöntämiseen ensisijaisesti sellaisiin ostopalvelukohteisiin, jotka kokonaisuudessaan liittyvät sosiaaliviraston myöntämien palvelujen tuottamiseen.

Vuoden 2013 hyväksytyssä talousarviossa on varattu 5 miljoonan euron määräraha kohtaan 9 01 02 32, laina Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että nyt käsiteltävä esitys on sama, kuin jota sosiaalilautakunta käsitteli 3.4.2012, eikä lausunnon pohjana olleissa perusteissa ole sinänsä tapahtunut muutoksia. Erona vuoteen 2012 on ainoastaan se, että kaupungin talousarviossa on nyt varaus Kalliolalle myönnettävää lainaa varten. Annettavalla lainalla ei ole talousarviovaikutuksia sosiaali- ja terveysviraston budjettiin, joten sosiaali- ja terveysvirasto ei näe estettä lainan myöntämiselle."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 03.04.2012 § 103

HEL 2012-002116 T 02 05 03 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan lainahakemuksesta seuraavan sisältöisen lausunnon.

Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola anoo Helsingin kaupungilta lainaa Kalliolan setlementtitalon talotekniikan peruskorjaamiseen liittyvien kustannusten rahoittamiseksi.

Kalliolan setlementtitalo (osoite Sturenkatu 11, 00510 Helsinki) on valmistunut vuonna 1966. Tällä hetkellä Kalliolan setlementtitalo toimii Kalliolan setlementin keskuspaikkana ja päärakennuksena. Talossa sijaitsee Kalliolan kansalaisopisto, vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan keskus, kehittämisyksikkö, Kalliolan nuorisokoti ja Kalliolan setlementin keskustoimisto (taloushallinto ja johto). Vuokralaisina tiloissa toimivat Eiran aikuislukio ja Palmia.

Kalliolan setlementtitalo sijaitsee Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n omistamalla tontilla. Rakennuksen omistaa Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola, joka on Kalliolan Kannatusyhdistyksen 100-prosenttisesti omistama.  Kiinteistö Oy:llä on pitkäaikainen tonttiin liittyvä vuokrasopimus Kannatusyhdistyksen kanssa.

Kalliolan setlementtitalon talotekniikka vaatii peruskorjausta. Talotekniikan peruskorjauksen kustannuksia on arvioitu yhdessä Haahtela-rakennuttaminen Oy:n kanssa. Peruskorjauksen tavoitehinnaksi on arvioitu 4,5 miljoonaa euroa.  Peruskorjauksen ajaksi (8 – 10 kuukautta) kaikki Kalliolan toiminnot on siirrettävä väistötiloihin, josta aiheutuu lisäkustannuksia.

Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola hakee Kalliolan setlementtitalon talotekniikan peruskorjaukseen Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) investointiavustusta. Mikäli RAY myöntää hankkeelle investointiavustuksen, se vähentää vastaavalla summalla lainamäärän tarvetta.

Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola anoo Helsingin kaupungilta 5 miljoonan euron lainoitusta Kalliolan setlementtitalon talotekniikan peruskorjaamiseen liittyvien kustannusten rahoittamiseksi.

Kalliolan setlementtitalossa sijaitsevista toiminnoista huomattavin osa liittyy aikuiskoulutukseen, vapaaehtoistyöhön, kansalaistoimintaan ja Kalliolan setlementin hallintoon. Sosiaalivirasto on tehnyt Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa ostopalvelusopimuksen ainoastaan Kalliolan nuorisokodin palvelujen ostamisesta.

Talousarvion kohdassa 9 01 02 04 on kaupunginhallituksen käytettäväksi varattu 1,5 miljoonan euron suuruinen määräraha sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten.

Sosiaalilautakunta katsoo, että kyseinen määräraha tulisi käyttää lainojen myöntämiseen ensisijaisesti sellaisiin ostopalvelukohteisiin, jotka kokonaisuudessaan liittyvät sosiaaliviraston ostamien palvelujen tuottamiseen.

Lisäksi sosiaalilautakunta toteaa, että kaupunginhallitus on myöntänyt 7.6.2004 (§ 788) edellä mainitusta määrärahasta 350 000 euron suuruisen lainan Kalliolan nuorisokodin peruskorjauskustannuksiin 15 vuoden ajaksi.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Reino Hellsten, laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 43502

reino.hellsten(a)hel.fi

Mauno Rönkkö, vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566