Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 437

Kulttuurikeskuksen kulttuuripalveluiden osastopäällikön viran täyttäminen 1.6.2013 alkaen

HEL 2013-003405 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelujen osastopäällikön virkaan valitaan  1.6.2013 lukien Marja-Elina Tyrväinen 5583,69 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Käsittely

Esteelliset: Osku Pajamäki

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kupa osastopäällikkö, hakuilmoitus HS

2

Kupa osastopäällikkö, hakuilmoitus HBL

3

Kulttuuripalveluiden osastopäällikön virkaa hakeneet

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelujen osastopäällikön virkaan valitaan  1.6.2013 lukien Marja-Elina Tyrväinen 5583,69 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Esittelijä

Virantäyttöprosessi

Kaupunginhallitus päätti 3.12.2012 myöntää Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelujen osastopäällikön viran haltijalle eron 15.12.2012 lukien hänen tultua valituksi  kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön virkaan.

Virka on ollut julkisesti haettavana 6-16.1.2013. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa (liite 1) ja Hufvudstadsbladetissa (liite 2) 6.1.2013 ja Metrolehdessä 7.1.2013. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin sähköisessä e-rekrypalvelussa.

Helsingin kulttuurikeskuksen johtosäännön 17 §:n mukaisesti osaston päällikön ottaa virkaan kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Kulttuuripalvelujen osastopäällikön tehtävänä on vastata kulttuuripalveluiden osaston linjauksista, kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Osastoon kuuluu seitsemän toimipaikkaa: Annantalo, Caisa, Savoy-teatteri, Kanneltalo, Malmitalo, Stoa ja Vuotalo sekä kesäisin toimiva Espan lava.

Helsingin kulttuurikeskuksen johtosäännön 16 §:n mukaan osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi valittavalla tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi ilmoitettiin arvostettavan kulttuurin toimialan laajaa tuntemusta.

Helsingin kaupungin kielitaitosäännön 2 §:n mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 67 hakijaa. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto on 63 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin seitsemän hakijaa, joista yksi veti hakemuksensa pois kesken prosessin. Haastattelun suorittivat Johanna Sumuvuori, Irene Auer, Andreas af Enehielm, Risto Kolanen, Sami Muttilainen ja Timo Vuori sekä Veikko Kunnas ja Anna Kaarina Piepponen.

Kärkiehdokkaat

********** on koulutukseltaan filosofian kandidaatti Turun Yliopistosta, pääaineenaan taidehistoria ja sivuaineinaan kulttuurihistoria ja kansatiede.

Hän on toiminut Turun kaupungin kuvataidejohtajana vuodesta 2011 vastaten kuvataiteiden kokonaisuudesta kulttuuritoimessa.

Hakijalla on pitkällinen työkokemus museo- ja kulttuurikentältä ja erityisesti museoiden johtamisesta. Turun kaupungissa Museotoimen apulaisjohtajana (2009-2011) hänen vastuullaan oli museon taiteellinen johtaminen sekä talous- ja henkilöstöhallinto hänen johtaessaan kolmea kulttuuriperinnön välittämiseen liittyvää yksikköä. Museonjohtajana Turun kaupungissa (1990-2009) hänen vastuullaan oli museon taiteellinen johtaminen, taloushallinto sekä henkilöstöhallinto. Rovaniemen taidemuseon johtajana (2006-2009) hänen vastuullaan oli taidemuseon taiteellinen johtaminen sekä talous- ja henkilöstöhallinto. Hän on toiminut myös Oulun taidemuseon amanuenssina (1985).  Kielitaidokseen hän ilmoittaa äidinkielen lisäksi erinomaisen englannin ja ruotsin sekä hyvän saksan ja italian kielen taidon.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri Helsingin yliopistosta pääaineenaan kirjallisuustiede. Hän on täydentänyt opintojaan Markkinointi-instituutin johtamisen erityisammattitutkinnolla, lisäksi hänellä on kulttuuriviennin sekä viestinnän alan opintoja.

Hakija on toiminut Suomen taiteilijaseuran vs. toiminnanjohtajana vuodesta 2012. Aiemmin hän on toiminut Suomen kuvanveistäjäliiton toiminnanjohtajana (2000-2012) vastaten järjestön toiminasta kokonaisvaltaisesti. Hakija on toiminut pienkustantamo fysiikan kustannus oy:n toimitusjohtajana (1992–2000), tieteellisen Archimedes-aikakauslehden toimitussihteerinä (1995–2000), Suomen fyysikkoseuran pääsihteerinä (1992-2000). Muuna työkokemuksenaan hän ilmoittaa taustatoimittajan työt sekä muita tehtäviä erityisesti viestinnän ja tiedotuksen alalta. Kielitaidokseen hän ilmoittaa äidinkielen lisäksi erinomaisen englannin sekä tyydyttävän ruotsin ja espanjan kielen taidon sekä ranskan perusteet.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri Helsingin yliopistosta, taiteen tutkimuksen musiikkitieteen alalta. Lisäksi hänellä on alempi korkeakoluilututkinto Saksan kielen käännöstieteen alalta. Edellisen lisäksi hänellä on Päijät-Hämeen konservatoriosta opistotasoinen viulunsoiton tutkinto.

Hakija on toiminut Vantaan kaupungin kaupunkikulttuuripäällikkönä vuodesta 2010. Tätä ennen hän on toiminut Vantaan kaupungilla kulttuurituottajan tehtävässä (2007-2010). jossa vastuullaan olivat kaupunkitasoiset tapahtumat, aluekulttuurituottajan tehtävät, sekä erilaisten avustusten myöntämisen valmistelu. Hakija on toiminut Lappeenrannan musiikkiopistossa viulunsoiton opettajana ja varhaisiän musiikkikasvattajana (1999–2002). Muuna työkokemuksena hän mainitsee oman musiikkikoulun Saksassa (1992–1993), erilaisia markkinointipalvelutehtäviä (1992–1993), Zurichin Suomi-koulun (1993-1997) sekä Seinäjoen orkesterin avustajuuden.  Kielitaidokseen hakija ilmoittaa äidinkielen lisäksi erinomaisen saksan ja englannin sekä tyydyttävän ruotsin kielen taidon sekä ranskan perusteet.

********** on koulutukseltaan kulttuurituottaja Metropolia Ammattikorkeakoulusta (YAMK) lisäksi hänellä on humanistisen ammattikorkeakoulun tutkinto. Hän on myös opiskellut lisäksi kaupungin nuorisoasiainkeskuksen johtamistaidon esimiesvalmennuksessa.

Hakija on toiminut Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kulttuuriareena Glorian toiminnanjohtajana vuodesta 1998. Hän on johtanut Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Nuorten toiminta- ja taidekeskus Narria (1988–1997) ja toiminut Suomen nuorisojärjestöjen yhteistyöjärjestö SNT ry:n projektisihteerinä (8 kk). Muuna työkokemuksena hän ilmoittaa Nuoren keskustan liiton järjestöpäällikön tehtävät (1984-1986), Nuoren Keskustan Liiton kulttuurisihteerin tehtävät (1980-1984), siviilipalvelumiehen tehtävät Taideteollisessa korkeakoulussa (1983-1984) sekä Lasten keskus ry:n toiminnanjohtajuuden (1979-1980). Hänellä on ollut lukuisia erilaisia luottamustehtäviä, joista mainittakoon Suomen Harrastajateatteriliiton hallitus ja Suomen AITA/IATA (International Amateur Theatre Association).

Marja-Elina (Paiju) Tyrväinen on koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti Helsingin yliopistosta. Tyrväinen on lisäksi suorittanut Eurooppalaisen kulttuurihallinnon diplomin European Diploma in Cultural Management. Hän on harjoittanut lauluopintoja ja suorittanut mm. Helsingin kaupungin keskijohdon valmennusohjelman.

Hakija on toiminut kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelujen osastopäällikön viransijaisena vuodesta 2011. Aiemmin hän on toiminut Helsingin kulttuurikeskus Stoan johtajana (2007–2010), jossa tehtävässä hän vastasi Stoan ja sen alayksiköiden johtamisesta, taloudesta sekä henkilöstöstä. Hän toimi Helsingin kulttuurikeskuksen kehittämispäällikkönä (2001-2006), vastuullaan lautakuntatyö, viraston kehittäminen, avustukset, ruotsinkielinen toiminta, Pohjoismainen yhteistyö sekä pääkaupunkiyhteistyö ja EU-projektit.

Helsingin kulttuurikaupunkisäätiön KV-tuotantojohtajana (1997–2001) hän vastasi Euroopan kulttuurikaupunkien verkostosta, kansainvälisistä projekteista, kuva- ja ympäristötaiteesta. Näiltä osin hänen vastuullaan olivat sisällöt, hallinto, talous sekä säätiön yhteiset rakenteet. Tyrväinen on toiminut kulttuuri- ja kirjastolautakunnan sihteerinä vuosina (1987-1997), sekä kulttuurikeskuksen erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Hän on toiminut myös kulttuurin alan luottamustehtävissä ja Suomen Kansallisoopperassa (1981-1984) assistenttiohjaajana. Kielitaidoikseen Tyrväinen ilmoittaa äidinkielen lisäksi erinomaisen ruotsin ja englannin kielen taidon sekä hyvän saksan ja ranskan kielen taidon.

********** on koulutukseltaan filosofian tohtori Helsingin yliopistosta pääaineenaan musiikkitiede. Tämän lisäksi hänellä on ylempi korkeakoulututkinto Universität Hamburgista pääsuuntautumisena poliittinen teoria. Hakija on suorittanut lisäksi Sibelius-Akatemian Musiikkihallinnon koulutusohjelman, valtionhallinnon kehittämiskeskuksen johtamistaidon erikoistutkinnon sekä Sibelius-Akatemian avoimen korkeakoulun taiteiden tuntemuksen opintokokonaisuuden.

Hakija on toiminut vuodesta 2010 Etelä-Saksassa yksityisen johtamistaidon korkeakoulun professorina. Tätä ennen hän on toiminut Sibelius-Akatemian kansainvälisten asiain sihteerinä (1991–1994), Savonlinnan oopperajuhlien koulutussäätiön toiminnanjohtajana (1997–1998), Suomen Saksan-Instituutin kulttuuriohjelmavastaavana (1994–1998). Lahden Sibeliustalo Oy:n toimitusjohtajana (1999-2010) hän oli kokonaisvaltaisessa vastuussa talon toiminnasta ja kehittämisestä. Nykyisessä tehtävässään hän on kulttuuriteorian ja ”destination managementin” professori.

Muuna työkokemuksenaan hän ilmoittaa mm. avustajan tehtävät Helsingin juhlaviikoilla (1988–1990), Naantalin musiikkijuhlien tiedottajan tehtävät (1994), sekä toimimisen ulkoministeriön avustajana (1990–1991). Kielitaidokseen hän ilmoittaa äidinkielen lisäksi erinomaisen saksan ja englannin kielen taidot, hyvän ruotsin kielen taidon sekä venäjän perusteet.

Kaikilla hakijoilla on vahva osaaminen monella viran toimenkuvaan kuuluvalla osa-alueella. Heillä on viranhoidon edellyttämät opinnot, joita jokainen on osaltaan täydentänyt eri tavoin.

********** on pitkäaikainen ja laaja kokemus kunnallisista hallinto- ja johtotehtävistä, joten hän täyttää hyvin perusteellisesti vaatimuksen kokemuksesta hallinto- ja johtamisosaamisesta. Hän on myös edennyt tehtävissään johdonmukaisesti yhä vaativampiin tehtäviin. Hänen kulttuurin toimialan tuntemuksensa on pitkäaikaista, mutta rajoittuu haettavissa olevan tehtävän hoidon kannalta kapealle sektorille. Vaikka hänellä oli haastatteluissa alan osaamista ja ymmärrystä, jäi Helsingin kulttuuritoimen tai kulttuuritalojen kehittämisnäköalat verrattain ohuiksi.

********** on niin ikään pitkäaikainen ja laaja kokemus kunnallisista hallinto- ja johtotehtävistä hänen johdettuaan pitkään kulttuuriareena Gloriaa ja toimintakeskus Narria. Hän on kehittänyt johtajuuttaan ja rakentanut kulttuuriareena Gloriasta hyvämaineisen ja toimivan brändin. Keskuksen toiminta kertoo siitä, että hän on hyvin ja ennakkoluulottomasti verkottunut. Haastattelutilanteessa korostui hänen lämmin persoonansa ja näkemyksensä helsinkiläisen kulttuurielämän kehittämiseksi. Kulttuuripalvelujen osastopäällikön tehtävää ajatellen hänellä on kuitenkin jossain määrin kapea-alainen kokemus. Hänen kielitaitonsa ei täytä virassa edellytettyä kielitaitovaatimusta.

********** on pitkäaikainen kokemus hallinto- ja johtamistehtävistä ja projektien hallinnasta. Hänellä on tehtäviensä kautta hyvä, mutta erityisesti visuaalisen taiteen kentälle painottuva kulttuurin toimialan tuntemus. Haastatteluissa hänellä oli esittää rakentavia kehittämisnäkemyksiä kulttuurikeskuksen toimipaikkojen toiminnasta ja niiden kehittämisestä osana kaupungin kulttuuripalvelujen kokonaisuutta. Hänen johtajakokemus on kuitenkin verrattain kapealta sektorilta ja suhteellisen pienistä organisaatiosta.

Tyrväisellä on monipuolinen hallinto- ja johtamiskokemus sekä talousvastuukokemus nykyisen tehtävänsä kulttuuripalvelujen vs. osastopäällikön työn kautta sekä hänen toimittuaan Itä-Helsingin kulttuurikeskus Stoan johtajana. Helsingin kulttuurikaupunkisäätiön aikana hän toimi kansainvälisten hankkeiden tuotantojohtajana. Hänellä on poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen kulttuurin toimialan sekä Helsingin kulttuuritoimen ja toimialan tuntemus. Hänellä on tehtävän menestyksekkään hoidon kannalta laaja ja monipuolinen tietämys ja näyttöä kulttuurin projektijohtamisesta, kulttuuripoliittisesta valmistelusta, yksittäisen suuren kulttuuritalon johtamisesta sekä kaupungin yhteisten kulttuuritalojen muodostaman kokonaisuuden menestyksekkäästä johtamisesta.

********** on pitkäaikainen kokemus hallinto- ja johtotehtävistä erityisesti hänen toimittuaan Lahden Sibeliustalon johtajana talon käynnistysvaiheen sekä toiminnan vakiinnuttamisen aikana. Hän on täydentänyt johtamistaitojaan opintojen kautta. Hän oli keskeisesti vaikuttamassa Sibeliustalon toimintamallin kehittämiseen ja vastasi johtamisen eri osa-alueista. Hänellä on myös vahva kansainvälinen osaaminen ja kokemus asiantuntija- ja opetusalalta. Hän tuntee hyvin kulttuurialaa ja erityisen monipuolisesti musiikin kenttää. Haastattelutilanteessa korostui hänen näkemyksellisyytensä ja persoonansa. Tehtävän menestyksekkään hoidon kannalta hänellä on kuitenkin melko vähän Helsingin kulttuurielämän tuntemusta.

********** on muodollisen koulutuksen lisäksi monipuolinen musiikin alan koulutus ja muita opintoja, jotka täydentävät hänen osaamistaan kulttuurin ja kielien alueella. Hänellä on erityisesti nykyisten tehtäviensä kautta kokemusta hallinto- ja johtamiskokemusta sekä kokemusta kunnallisesta päätöksenteosta ja valmistelusta. Hänen kokemuksensa hallinto- ja johtamistehtävistä on kuitenkin verrattain lyhytaikainen ja painottuu esimies- ja talousvastuun osalta hyvin rajoitetulla alueelle. Kulttuurin toimialan tuntemusta hänellä on laajojen musiikin opintojen ja harrastuneisuuden kautta hyvin vahvasti esittävien taiteiden alalle. Hänen työkokemuksensa painottuu kuitenkin enemmän kulttuurin tuotannolliseen osaamiseen kuin laajaan kulttuurihallinnon ja johtamisen alueeseen.

Esittelijä

Esittelijä katsoo edellä olevaan sekä kulttuurikeskuksen ja kulttuuri- ja kirjastolautakunnan valmisteluun viitaten, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on Marja-Elina Tyrväisellä. Tyrväisen erityisinä vahvuuksina on tehtävän hoitamisen edellytysten kannalta muita hakijoita laajempi ja monipuolisempi kulttuurin toimialan tuntemus ja Helsingin kulttuurin ja kulttuurihallinnon kokemus ja osaaminen. Haastatteluissa nousi esiin myös Tyrväisen vahvuutena hänen keskusteleva ja moniarvoinen johtamistapansa. Hänellä on myös kulttuurin alan laaja kansainvälinen kokemus.

Hakemusasiakirjat ja muu aineisto ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa ja sitä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kupa osastopäällikkö, hakuilmoitus HS

2

Kupa osastopäällikkö, hakuilmoitus HBL

3

Kulttuuripalveluiden osastopäällikön virkaa hakeneet

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuurikeskus

Henkilöstökeskus

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.03.2013 § 27

HEL 2013-003405 T 01 01 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että oikeustieteen lisensiaatti Marja-Elina Tyrväinen valitaan Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelujen osastopäällikön virkaan 1.9.2013 lukien 5 583,69 euron kokonaiskuukausipalkan palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Käsittely

12.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Paiju Tyrväinen

Eriävä mielipide:
Risto Kolanen:

Kirjallinen lausuma pöytäkirjaan (ei siis eriävä mielipide itse valintasuosituksesta)

Kulttuuripalveluiden osastopäällikön valintasuositusta valmisteleva prosessi on nyt hyvin hoidettu, hakuilmoitukset ovat pöytäkirjan liitteenä ja kärkihakijoiden ansioiden ristiinvertailu on ammattitaitoisesti tehty ja riittävän monipuolinen.

Sen sijaan on syytä kiinnittää huomiota siihen, ovatko kulttuurikeskuksen osastopäällikkötason korkeat henkilövalinnat, näiden tehtävien pitkät virkasijaisuudet ja kahden tehtävän päällekkäiset hoidot luomassa kaupungista ja sen kulttuuritoimesta ulospäin kuvaa itseriittoisuudesta. Myös muualla kuin oman kulttuuritoimen sisällä hankittua kokemusta ja ulkopuolelta tulevaa asiantuntemusta ja johtajan valmiutta henkiseen riskinottoon ei voi koskaan olla tarpeeksi kulttuurin kehittyvässä kentässä.
Helsinki on maan pääkaupunki, jonka kulttuuritoimeen pitäisi olla rekrytoitavissa hyvin laaja-alaisesti maan parhaat kulttuurielämän tuntijat ja hallinnon ja organisaatioiden osaajat avoimessa ja julkisessa haussa.

Esimerkiksi tämä valintasuositus näyttää käytännössä ratkenneen jo kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokouksessa 16.10.2010 Kulttj/3, jolloin lautakunta äänesti 6-3 sijaisuuden hoitajasta Marja-Elina Tyrväisen ja Johanna Lindstedtin välillä. Sijaisuuden hoito pätevöittää viranhoitajaa. Siinä ei ole muodollisesti mitään väärää.

Tein tuossa kokouksessa vastaesityksen Lindstedtin valinnasta kunnioittaakseni henkilön esimiessenioriteettia hallinto- ja johtamiskokemuksessa ja laajaa kulttuurialan tuntemusta.
Kannatan Tyrväisen valinnan suosittamista kaupunginhallitukselle näiden samojen periaatteiden takia.

Kannattajat: Sami Muttilainen

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Veikko Kunnas, vs. kulttuurijohtaja, puhelin: 310 37000

veikko.kunnas(a)hel.fi

Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871

anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566