Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 432

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi kahvila-/huoltorakennuksen laajentamisen tutkimisesta uimarannan jatkosuunnittelussa

HEL 2012-014766 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.10.2012 hyväksymän toivomusponnen (Helistö) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.10.2012 hyväksymän toivomusponnen (Helistö) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 10.10.2012 § 319, 49. kaupunginosa, Laajasalo, Kruunuvuorenranta asemakaavaehdotuksen nro 12080,  kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: 

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että alueelle mahdollisesti rakennettavan uimarannan jatkosuunnittelussa tutkitaan kahvila-/huoltorakennuksen laajentamista suuremmaksi kuin 200 m2 monipuolisten kahvila-, ravintola- ja muiden mahdollisten palveluiden turvaamiseksi." (Kimmo Helistö)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että uimarannan rakentamisen aloittamiseen on kaupungin talousarvion 2013 liitteenä olevassa liikuntatoimen investointiohjelmassa vuosille 2013-2017 varauduttu  osoittamaan 0,6 milj. euroa vuosille 2016-2017. Huoltorakennuksen rakentamista ei ole toistaiseksi ajoitettu investointiohjelmassa. Sitten kun rahoitus päätetään osoittaa, tulee harkittavaksi minkä kokoisena huoltorakennus halutaan toteuttaa. Rakennusta voidaan laajentaa kerrosalan määrästä riippuen joko poikkeamisratkaisulla tai asemakaavan muutoksella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.02.2013 § 55

HEL 2012-014766 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kruunuvuorenrantaan rakennetaan merellinen asuinalue 11 000 asukkaalle. Puolet alueesta jää virkistysalueiksi. Hieno sijainti, ympäröivät luontoalueet ja kartanopuistot sekä pitkä rantaviivan luovat edellytyksiä alueen kehittämiselle myös merellisenä virkistyskeskuksena, joka tarjoaa erilaisia virkistysmahdollisuuksia myös muille helsinkiläisille. Suuri lahdenpoukamassa sijaitseva, komeita mäntyjä kasvava uimaranta on yksi houkuttelevista toiminta-alueista. Uimaranta on tarkoitus toteuttaa etupainotteisesti niin, että Kruunuvuorenrantaan muuttaville on tarjolla puretun öljysatamamiljöön vastapainona valmiita toiminnallisia virkistysalueita. Korkeatasoinen uimaranta voi houkutella käyttäjiä laajaltakin alueelta. Uimarannan liikenne voidaan hoitaa alkuvaiheessa Stansvikin kartanoalueen kautta.

Asemakaavassa nro 12080 uimaranta-alueelle on merkitty rakennettavan Stansvikin rantakadun varteen rakennusala 200 m2 suurelle huoltorakennukselle, jonne saa sijoittaa myös kahvilan ja/tai kioskin. Kaupunkisuunnitteluvirasto ja liikuntavirasto tekivät yhteistyötä kaavaa laadittaessa, liikuntavirasto piti 200 m2:n suuruista huolto- yms. rakennusta sopivan kokoisena ottaen huomioon toteutuksen taloudelliset mahdollisuudet.

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää ehdotusta huoltorakennuksen laajentamisesta ja sen toimintojen monipuolistamisesta kannatettavana, mikäli hankkeelle on mahdollista saada rahoitus. Huoltorakennuksen laajentaminen edellyttää ratkaisusta riippuen joko poikkeamispäätöstä tai asemakaavan muutosta.

Käsittely

26.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Olavi Veltheim: Esittelijä ilmoitti täydennyksenä esityslistatekstin kohtaan Toivomusponsi seuraavan tekstin: "Hyväksymispäätöksen yhteydessä valtuusto hyväksyi valtuutettu Kimmo Helistön esittämän ponnen: Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, että alueelle mahdollisesti rakennettavan uimarannan jatkosuunnittelussa tutkitaan kahvila/huoltorakennuksen laajentamista suuremmaksi kuin 200 m2 monipuolisten kahvila-, ravintola- ja muiden mahdollisten palveluiden turvaamiseksi."

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Riitta Jalkanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37293

riitta.jalkanen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 12.02.2013 § 27

HEL 2012-014766 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Valtuuston 28.11.2012 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2014–2017 on alustavana esitetty vuosille 2016-2017 Kruunuvuorenrannan uimarannan rakentamiseen yhteensä 0,6 miljoonaa euroa. Tällä määrärahalla ei pystytä rakentamaan edes kaavassa esitettyä uimarantaa valmiiksi. Huoltorakennukselle ei ole toistaiseksi esitetty lainkaan rahaa.

Liikuntalautakunnalla ei ole mitään suurempaa huoltorakennusta ja monipuolisimpia palveluja vastaan, jos hankkeelle esitetään rahoitus liikuntatoimen raamin päälle. Ilman erillisrahoitusta huoltorakennuksen toteutuminen edes 200 m2 suuruisena ei sisälly kaupungin talousarvioon vuodeksi 2013 ja taloussuunnitelmaan ohjeellisena vuosille 2014 - 2017. Uusien asuinalueiden liikuntatoimen toteutettavaksi tulevien palveluiden turvaaminen ei muutoinkaan ole mahdollista nykytasoisen investointiraamin sisällä.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

, puhelin

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566