Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 436

Urheilupalkintotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 - 2014

HEL 2013-001666 T 00 04 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa vuosille 2013 - 2014 urheilupalkintotoimikunnan, joka päättää vuoden helsinkiläisurheilijalle tai urheilujoukkueelle annettavan pääpalkinnon jakamisesta, vuoden helsinkiläisen urheiluseuran palkitsemisesta, vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan ja vuoden helsinkiläisvalmentajan palkitsemisesta.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan nimetään jäsenet ja varajäsenet oheisen liitteen 1 mukaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa liikuntavirastoa huolehtimaan toimikunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

urheilupalkintotoimikunta 2013_2014.pdf

2

Urheilusaavutuksista palkitseminen.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee asettaa vuosille 2013 - 2014 urheilupalkintotoimikunnan, joka päättää vuoden helsinkiläisurheilijalle tai urheilujoukkueelle annettavan pääpalkinnon jakamisesta, vuoden helsinkiläisen urheiluseuran palkitsemisesta, vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan ja vuoden helsinkiläisvalmentajan palkitsemisesta.

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että toimikuntaan nimetään jäsenet ja varajäsenet oheisen liitteen 1 mukaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa liikuntavirastoa huolehtimaan toimikunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus on asettanut vuodesta 1963 lähtien kaksivuotiskaudeksi kerrallaan urheilupalkintotoimikunnan.

Kaupunginhallitus päätti 3.9.2012 urheilusaavutuksista palkitsemisen periaatteet (liite 2). Vuosittain palkitaan urheilupalkintotoimikunnan esityksen mukaan Helsinki-päivänä vuoden helsinkiläisurheilija tai joukkue, vuoden helsinkiläinen urheiluseura, vuoden nuori helsinkiläisurheilija ja vuoden helsinkiläisvalmentaja. Tunnustukset maksetaan kaupungin- hallituksen käyttövaroista.

Kaupunginhallitus on nimennyt toimikuntaan kuusi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet liikuntalautakunnasta, jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen Helsingin Urheilutoimittajat ry:stä, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:stä, Suomen Työväen Urheiluliiton Suur-Helsingin piiri ry:stä, Suomen Palloliitto Helsingin piiri ry:stä, Suomen Paralympiakomitea ry:stä ja Helsingfors Krets inom NÅID / Finlands Svenska Idrott rf, asianomaisten yhteisöjen ehdotusten mukaan. Lisäksi toimikuntaan on nimetty yksi liikuntaviraston edustaja ja yksi hallintokeskuksen ehdotuksesta nimetty jäsen varajäsenineen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

urheilupalkintotoimikunta 2013_2014.pdf

2

Urheilusaavutuksista palkitseminen.pdf

Tiedoksi: muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 12.02.2013 § 29

HEL 2013-001666 T 00 04 04

Päätös

Kaupunginhallitus on asettanut vuodesta 1963 lähtien kaksivuotiskaudeksi kerrallaan urheilupalkintotoimikunnan. Kaupunginhallitus päätti 3.9.2012 vahvistaa urheilusaavutuksista palkitsemisen periaatteet ja vuosittain palkita urheilupalkintotoimikunnan esityksen mukaan Helsinki-päivänä Vuoden helsinkiläisurheilijan tai joukkueen, Vuoden helsinkiläisen urheiluseuran, Vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan ja Vuoden helsinkiläisvalmentajan.

Toimikuntaan ehdotetaan kuusi liikuntalautakunnan nimettyä jäsentä, yksi liikuntaviraston edustaja ja yksi hallintokeskuksen ehdotuksesta nimetty jäsen sekä Helsingin Urheilutoimittajat ry:n, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n, Suomen Työväen Urheiluliiton Suur-Helsingin piiri ry:n, Suomen Palloliitto Helsingin piiri ry:n, Suomen Paralympiakomitea ry:n ja Helsingfors Krets inom NÅID / Finlands Svenska Idrott rf ehdotuksesta nimetyt jäsenet, kaikki varajäsenineen.

Lautakunta päätti esittää, että kaupunginhallitus asettaisi kaksivuotis-toimikaudeksi 1.1.2013 - 31.12.2014 urheilupalkintotoimikunnan, joka päättää Vuoden helsinkiläisurheilijalle tai urheilujoukkueelle annettavan pääpalkinnon jakamisesta, Vuoden helsinkiläisen urheiluseuran palkitsemisesta, Vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan ja Vuoden helsinkiläisvalmentajan palkitsemisesta.

Samalla lautakunta päätti esittää, että kaupunginhallitus valitsisi toimi-kuntaan puheenjohtajat ja jäsenet sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

      Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Puheenjohtaja

Riku Ahola

Outi Paulig

Varapuheenjohtaja

Heidi Ekholm-Talas

Heimo Laaksonen

Jäsen

Sallamaari Muhonen

Lotta Kortteinen

Jäsen

Jukka Järvinen

Riitta Hämäläinen-Bister

Jäsen

Silja Borgarsdóttir Sandelin

Sebastian Weckman

Jäsen

Seppo Lampela

Tiina Sandberg

Liikuntavirasto

 

 

Kaupunginhallituksen/hallintokeskuksen edustaja 
 
 

 
 

 

Helsingin Urheilutoimittajat ry

 
      Bror-Erik Wallenius

 
Riitta Närhi

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

 
      Helena Tikkanen

 

Suomen Työväen Urheiluliitto / Suur-Helsingin piiri ry

 
 
      Outi Havia

 
 
Heikki Virkkunen

Suomen Palloliitto ry:n Helsingin piiri

 
      Markku Peltoniemi

 
Nina Honkaniemi

H:Fors Krets inom NÅ-ID / Finlands Svenska Idrott rf

 
 
      Kerstin Ehnholm

 
 
Kimmo Niemistö

Suomen Paralympiakomitea ry

 
      Tiina Kivisaari

 
Kimmo Mustonen

 

Lautakunta päätti edelleen esittää, että kaupunginhallitus oikeuttaisi toimikunnan ottamaan itselleen sihteerin ja kuulemaan asiantuntijoita.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Sari Virta, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87736

Margarita Pappinen, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87944

Ulla Knus, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 87747

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566