Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 431

Valtuutettu Arto Bryggaren toivomusponsi kaava-alueelle rakennettavien liikuntapaikkojen toteuttamisesta kiireellisesti

Pöydälle 15.04.2013

HEL 2012-007906 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Arto Bryggaren toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 9.5.2012 hyväksymän toivomusponnen (Bryggare) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 9.5.2012 (29. ko) Haaga, Etelä-Haaga, Isonnevan alueen asemakaavaehdotuksen nro 11938 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten kaava-alueelle rakennettavat liikuntapaikat voidaan toteuttaa kiireellisesti."

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Ponnen johdosta on hankittu liikuntalautakunnan ja talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa: Haagan nykyisen urheilukentän paikalle on asemakaavassa nro 11938 osoitettu asuntorakentamisen kortteli nro 29004. Kaavamääräyksen mukaan Haaganpuistoon rakennettavan liikuntapuiston tulee olla valmis ennen korttelin 29004 rakennuslupien myöntämistä. Toisin sanoen kaavamääräysten mukaan Isonnevan liikuntapuiston tulee olla valmis ennen kuin kortteli 29004 on rakentamiskelpoinen.

Asemakaavan muutoksesta on tehty valitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus kohdistuu mm. juuri urheilukentän siirtoon. Kaupunginhallitus on päätöksellään 28.1.2013 saattanut kaavan osittain voimaan siltä osin mihin valitus ei kohdistu, jotta mm. alueelle rakennettava vanhusten palvelutalo voi edetä valituksesta riippumatta.

Liikuntalautakunnan mukaan kaupungin kiristynyt taloustilanne on johtanut siihen, että liikuntalautakunnan liikuntapaikkojen rakentamismäärärahat kohdistetaan pääasiassa peruskorjaushankkeisiin, ylläpitokustannuksia alentaviin korjaustoimenpiteisiin sekä uusien asuinalueiden vaatimiin hankkeisiin. Tämän vuoksi Haaganpuistoon sijoitettava uusi urheilukenttä on poistettu lähivuosien investointilistalta.

Talous- ja suunnittelukeskuksen mukaan uuden liikuntapuiston alue Haaganpuistossa on vaikeasti rakennettava ja siksi kallis. Alueen liikuntapalveluita voidaan parantaa mm. lisäämällä kenttiä nykyiseen Haagan liikuntapuistoon, minkä lisäksi kaikilla on mahdollista käyttää myös noin 600 metrin etäisyydellä sijaitsevan Talin ison liikuntapuiston ja läheisten koulujen yhteydessä olevia palveluita.

Esittelijä toteaa, että asiassa ei voida edetä ainakaan ennen kuin asemakaavavalitus on loppuun käsitelty. Mikäli kuitenkin kaavan mahdollistama uusi Isonnevan liikuntapuisto jää kokonaan rakentamatta, merkitsee se samalla sitä, että myös asemakaavan mahdollistama noin 7500 k-m2:n suuruinen asuntorakennusoikeus jää toteutumatta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Arto Bryggaren toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 15.3.2013

HEL 2012-007906 T 00 00 03

Kaupunginvaltuusto päätti 9.5.2013 § 110 hyväksyä kortteleiden nro 29005–29008, korttelin nro 29009 tonttien nro 1–4, jne. (Haaga, Etelä-Haaga) asemakaavan sekä virkistys-, urheilu-, katu- ja liikennealueiden sekä yleisen pysäköintialueen asemakaavan muutoksen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten kaava-alueelle rakennettavat liikuntapaikat voidaan toteuttaa kiireellisesti. (Arto Bryggare)

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että Haagaan laadittu asemakaava mahdollistaa yhteensä 49 000 kem2 asuntotuotannon arviolta 1100 asukkaalle. Asemakaava-alueella sijaitsee myös Isonnevan liikuntapuisto. Kaavan tavoitteena on mm. saada lisää lapsiperheille soveltuvia asuntoja, joista alueella on pulaa. Asemakaava ei ole vielä lainvoimainen, koska siitä on tehty valitus hallinto-oikeuteen.

Asemakaavassa on osoitettu matalia asuinrakennuksia yhteensä 7 500 kem2 kortteliin 29004, joka sijaitsee nykyisen Haagan urheilukentän kohdalla. Korttelin rakentamiselle on myös asetettu määräys, jonka mukaan Haaganpuistoon rakennettavan liikuntapuiston tulee olla valmis, ennen kuin rakennuslupia korttelin rakennuksille voidaan myöntää. Uudelle liikuntapuistolle on varattu nykyisestä Haaganpuistosta alue, joka on hyvin vaikeasti rakennettava. Kaavaselostuksessa liikuntapuiston alustavaksi kustannuksiksi on arvioitu alustavasti 3,6 milj. euroa.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa em. kaavamääräykseen liittyen, että asemakaavoissa ei tule asettaa rakennusluvan saamisen ehdoksi sellaisia edellytyksiä, jotka eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittaman turvallisuuden tai terveellisyyden kannalta välttämättömiä, koska ne voivat merkittävästi vaikeuttaa kaavan toteutumista. Liikuntapuiston rakentamista edellyttämä määräys on myös sisällöllisesti tulkinnanvarainen, koska alueella sijaitsee jo nyt useita liikuntakenttiä. Koulujen ja asukkaiden liikuntamahdollisuudet voidaan varmistaa olemassa kenttien kehittämisellä sekä 600 metrin päässä sijaitsevassa isossa Talin liikuntapuistossa. Tänä vuonna valmistuvan Haagan peruskoulun peruskorjauksen yhteydessä rakennetaan pihalle parkour-rata sekä uusitaan urheilutelineitä ja koripallokenttä. Kaava-alueella sijaitsee myös SYK:n tiloissa oleva uimahalli. Lisäksi po. asemakaava mahdollistaa uusien kenttien rakentamisen Haagan liikuntapuistossa. Asukkailla ja kouluilla on siis hyvät lähiliikuntaliikuntamahdollisuudet, joita on mahdollista kehittää asuntorakentamisen edistyessä liikuntaviraston käytettävissä olevin määräahoin. Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä uuden liikuntapuiston toteuttaminen ei saa esteenä kaavan asuntotuotantotavoitteille.

Liikuntarakentaminen toteutetaan liikuntavirastolle myönnetyillä määräahoilla. Liikuntavirasto puolestaan asettaa kohteet talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeiden mukaisesti tärkeysjärjestykseen. Ensisijaisia ovat tällöin peruskorjaushankkeet ja ylläpitokustannuksia vähentävät korvaavat hankkeet sekä uusien asuntoalueiden toteuttamiseksi välttämättömät hankkeet. Tällä hetkellä investointiohjelmiin ei ole merkitty Isonnevan liikuntapuiston rakentamista, joten toteuttaminen ajoittuu ohjelmakauden ulkopuolelle. Alueen liikuntapaikkojen rakentamista ei ole tulevaisuudessakaan mahdollisuutta kiirehtiä liikuntahankkeille varattua investointitasoa nostamalla.

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Otto Virenius, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 28.08.2012 § 148

HEL 2012-007906 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:

Haagan nykyisen urheilukentän paikalle on asemakaavassa nro 11938 osoitettu asuntorakentamisen kortteli 29004. Kaavassa lukee: Haaganpuistoon rakennettavan liikuntapuiston tulee olla valmis ennen korttelin 29004 rakennuslupien myöntämistä. Toisin sanoen kaavamääräysten mukaan Isonnevan liikuntapuiston tulee olla valmis ennen kuin kortteli 29004 on rakentamiskelpoinen.

Liikuntalautakunta esitti 31.5.2011 vuoden 2012 talousarvioon liikuntapaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja perusparannuksiin vuodelle  2015 15,7 miljoonaa euroa. Tuolloin taloussuunnitelmaesityksessä oli vuosille 2015 - 2016 varattu yhteensä 1,5 miljoonaa euroa rakennustöiden aloittamiseen Isonnevan liikuntapuistossa. Asiakohdan otsikkona oli Isonnevan liikuntapuisto, Etelä-Haagan kentän siirto.

Kaupunginvaltuuston 16.11.2011 hyväksymässä vuoden 2012 talousarviossa oli liikuntatoimen
hankkeisiin hyväksytty 20 prosenttia vähemmän rahaa kuin liikuntalautakunnan esityksessä 31.5.2011. Valtuuston päättämä liikuntapaikkojen rakentamisinvestointien määrärahaa vuodelle 2015 oli pudotettu 3,3 miljoonalla eurolla. Tämän yli 3,3 miljoonan euron sopeuttamisen jälkeen Isonnevan liikuntapuisto poistettiin asiakohtana liikuntalautakunnan 14.02.2012  hyväksymässä liikuntatoimen rakentamisinvestointien käyttösuunnitelmassa.

Liikuntalautakunta hyväksyi 5.6.2012 liikuntatoimen talousarvioehdotuksen vuodeksi 2013 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2013-2015. Talousarvioehdotuksen lähtökohtana on
kaupunginhallituksen 12.3.2012 hyväksymä vuoden 2013 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 - 2015 laatimisohje. Hankkeet asetetaan tärkeysjärjestykseen.
Ensisijaisia ovat tällöin peruskorjaushankkeet ja ylläpitokustannuksia vähentävät korvaavat hankkeet. Taloussuunnitelmaehdotuksessa ei ole enää esitetty Isonnevan liikuntapuiston toteuttamisen aloittamista 2015 - 2016 edellä kerrotuista syistä.

Liikuntalautakunta ehdottaakin, että tulisi tutkia voidaanko liikuntapuiston toteuttaminen rahoittaa liikuntapaikkojen rakentamisinvestointien määrärahojen ulkopuolelta, esimerkiksi tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen määrärahoista.

Isonnevan liikuntapuiston toteuttamisen kustannuksia on arvioitu vuonna 2009 kaupunkisuunnitteluviraston teknistaloudellisen toimiston toimesta. Tuolloin arvioitiin, että alueen esirakentaminen maksaa 0,6 miljoonaa euroa. Huoltorakennuksen kustannuksiksi on arvioitu 0,9 miljoonaa euroa ja liikuntapuiston toteuttamisen kustannuksiksi 2,7 miljoonaa euroa. Liikuntaviraston tekninen yksikkö tulee käynnistämään kohteen toteutussuunnittelun ja tarkennetun kustannusarvion laadinnan. Tämän jälkeen kohteen todellinen kustannustaso tarkentuu.

Isonnevan kaavasta on tehty valitus hallinto-oikeuteen. Valittaja on yksityishenkilö. Valituksen vuoksi kaavan vahvistuminen voi viivästyä huomattavasti. Valittaja on ilmoittanut olevansa valmis jatkamaan asiassa EU tuomioistuimeen saakka.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566