Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

08.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 399

Tonttien varaaminen Patolasta Ruokakesko Oy:lle päivittäistavara- ym. kauppaa ja sitä palvelevaa pysäköintiä varten (Oulunkylä, Patola, tontit 28310/3 ja 4)

HEL 2011-005959 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata Helsingin kaupungin  28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28310 suunnitellun liikerakennusten korttelialueen tontin nro 3 (1 900 k-m²) ja sitä osin palvelevan saman korttelin pysäköintitontin nro 4 Ruokakesko Oy:lle päivittäistavarakaupan ja muiden liiketilojen suunnittelua varten 30.6.2014 saakka seuraavin ehdoin:

1

Päivittäistavarakauppa ja muut liiketilat sekä pysäköintitontti on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

2

Päivittäistavaramyymälän kokonaiskerrosala saa olla enintään
1 500 k-m².

3

Varauksensaaja on tietoinen, että tontit voidaan luovuttaa vasta, kun varattuja tontteja koskevat katu- ja kunnallistekniset työt on suoritettu ja varausalueella voimassa olevat, pysäköintiä koskevat pitkäaikaiset maanvuokrasopimukset on päätetty.

4

Varauksensaaja on tietoinen, että pysäköintitontin 28310/4 autopaikoista on 15 autopaikan oltava tontin 28309/4 käytössä.

5

Kaupunki ei vastaa vahingosta eikä kustannuksista, joita varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei tontteja koskevia lopullisia luovutussopimuksia saada tehtyä.

Käsittely

Esteelliset: Jorma Bergholm, Juha Hakola, Tarja Tenkula, Tatu Rauhamäki

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Tonttivaraushakemus

3

Asemakaava

4

Havainnekuva

5

Tonttikartta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee varata Helsingin kaupungin  28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28310 suunnitellun liikerakennusten korttelialueen tontin nro 3 (1 900 k-m²) ja sitä osin palvelevan saman korttelin pysäköintitontin nro 4 Ruokakesko Oy:lle päivittäistavarakaupan ja muiden liiketilojen suunnittelua varten 30.6.2014 saakka seuraavin ehdoin:

1

Päivittäistavarakauppa ja muut liiketilat sekä pysäköintitontti on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

2

Päivittäistavaramyymälän kokonaiskerrosala saa olla enintään
1 500 k-m².

3

Varauksensaaja on tietoinen, että tontit voidaan luovuttaa vasta, kun varattuja tontteja koskevat katu- ja kunnallistekniset työt on suoritettu ja varausalueella voimassa olevat, pysäköintiä koskevat pitkäaikaiset maanvuokrasopimukset on päätetty.

4

Varauksensaaja on tietoinen, että pysäköintitontin 28310/4 autopaikoista on 15 autopaikan oltava tontin 28309/4 käytössä.

5

Kaupunki ei vastaa vahingosta eikä kustannuksista, joita varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei tontteja koskevia lopullisia luovutussopimuksia saada tehtyä.

Esittelijä

Hakemus

Ruokakesko Oy pyytää, että sille varattaisiin Oulunkylän Patolasta suunnitellut tontit 28310/3 ja 4 päivittäistavarakaupan ja sitä palvelevan pysäköinnin suunnittelemista ja toteuttamista varten. Ruokakesko Oy:llä on alueella vuokratiloissa pieni ruokakauppa K-extra Ruokapato, jonka rakennus on asemakaavamuutoksen johdosta tarkoitus purkaa ja tilalle rakentaa asuintalo. Asemakaavamuutoksessa korvaava paikka päivittäistavarakaupalle on osoitettu hakemuksen kohteena oleville tonteille.

Sijaintikartta ja hakemus ovat liitteinä 1 ja 2.

Alueella voimassa olevat vuokrasopimukset

Varattavat tontit on asemakaavamuutoksella muodostettu osittain nykyisistä pysäköintiin osoitetuista tonteista  28310/1 ja 2, jotka ovat aiemmin olleet Kiinteistö Oy Hirsipadontie 2:lle vuokrattuina alueen asukaspysäköintiä varten.

Asemakaavan muutos

Tontit 28310/3 ja 4 kuuluvat voimassa olevan asemakaavamuutoksen mukaan liikerakennusten ja autopaikkojen korttelialueeseen (KL ja LPA).

Liiketontin rakennusoikeus on 1 900 k-m², josta päivittäistavara-myymälän kokonaiskerrosala saa olla enintään 1 500 k-m².

Pysäköintitontin autopaikoista 15 tulee osoittaa tontin 28309/4 käyttöön.

Asemakaava, havainnekuva ja tonttikartta ovat liitteinä 3, 4 ja 5.

Tonttien varaaminen

Esittelijä pitää tonttien 208310/3 ja 4 varaamista Ruokakesko Oy:lle perusteltuna, koska asemakaavamuutoksen takia alueella sijaitseva pieni ruokakauppa K-extra Ruokapato puretaan asuintalon rakentamista varten ja uusi päivittäistavarakauppa parantaa asukkaiden palveluja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Tonttivaraushakemus

3

Asemakaava

4

Havainnekuva

5

Tonttikartta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 21.03.2013 § 138

HEL 2011-005959 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta H6 P1 ja H6 P2, Käskynhaltijantie, Hirsipadontie ja Kisällinkuja

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus varaisi 28. kaupunginosan (Oulunkylä) suunniteltavan liikerakennustontin 28310/3 (1 900 k-m²) ja pysäköintitontin 28310/4 Ruokakesko Oy:lle päivittäistavarakaupan ja muiden liiketilojen suunnittelua varten 30.6.2014 saakka seuraavin ehdoin:

1

Päivittäistavarakauppa ja muut liiketilat sekä LPA-tontti on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

2

Päivittäistavaramyymälän kokonaiskerrosala saa olla enintään
1 500 k-m².

3

Varauksensaaja on tietoinen, että tontit voidaan luovuttaa vasta, kun varattuja tontteja koskevat katu- ja kunnallistekniset työt on suoritettu ja varausalueella voimassa olevat, pysäköintiä koskevat pitkäaikaiset maanvuokrasopimukset on päätetty.

4

Varauksensaaja on tietoinen, että pysäköintitontin 28310/4 autopaikoista on 15 autopaikan oltava tontin 28309/4 käytössä.

5

Kaupunki ei vastaa vahingosta eikä kustannuksista, joita varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei tontteja koskevia lopullisia luovutussopimuksia saada tehtyä.

(L1128-41)

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Esko Patrikainen

Lisätiedot

Anne Kaattari, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36519

anne.kaattari(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566