Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

08.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 391

Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö

HEL 2013-003243 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen vuoden 2013 talousarvion kohdalle 1 04 02 varatun määrärahan käyttösuunnitelman, jonka mukaan määrärahasta osoitetaan maahanmuuttajien alkuvaiheen työllistymiseen 1 200 000 euroa henkilöstökeskuksen käytettäväksi sekä maahanmuuttajakotiäitien kielikoulutukseen 193 580 euroa opetusviraston, 106 780 euroa suomenkielisen työväenopiston, 10 970 euroa Arbiksen ja 137 920 euroa varhaiskasvatusviraston käytettäväksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jaana Karvonen, työllistämispäällikkö, puhelin: 310 79789

jaana.karvonen(a)hel.fi

Eija Hanni, osastopäällikkö, puhelin: 310 43980

eija.hanni(a)hel.fi

Liitteet

1

Korjattu määrärahan käyttösuunnitelma 2013 liite.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen vuoden 2013 talousarvion kohdalle 1 04 02 varatun määrärahan käyttösuunnitelman, jonka mukaan määrärahasta osoitetaan maahanmuuttajien alkuvaiheen työllistymiseen 1 200 000 euroa henkilöstökeskuksen käytettäväksi sekä maahanmuuttajakotiäitien kielikoulutukseen 193 580 euroa opetusviraston, 106 780 euroa suomenkielisen työväenopiston, 10 970 euroa Arbiksen ja 137 920 euroa varhaiskasvatusviraston käytettäväksi.

Esittelijä

Valtio, pääkaupunkiseudun kaupungit sekä pääkaupunkiseudun yrittäjät ja Keskuskauppakamari ovat allekirjoittaneet 20.12.2012 aiesopimuksen maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi. Sopimuksen mukaan sopijaosapuolet sitoutuvat kukin omilla toimillaan kehittämään maahanmuuttajien kotoutumista edistäviä palveluja.

Edellisen aiesopimuskauden 2010-2012 aikana kaupunki kehitti yhteistyössä TE-toimiston kanssa maahanmuuttajien varhaiseen työllistymiseen 6 + 6 -kuukautta toimintamallin. Malli on kahden työvoimapoliittisen palvelun, työkokeilun ja palkkatukityön yhdistelmä, jonka aikana maahanmuuttaja saa tehostettua kielikoulutusta ja uravalmennuksen palveluja. Tulevalla aiesopimuskaudella kaupungin aikomuksena on ottaa oppia mallista ja laajentaa sen käyttöä yleisesti maahanmuuttajien työllistymisen edistämisessä.

Lisäksi kaupunki järjesti edellisellä aiesopimuskaudella kielikoulutusta kotona lapsiaan hoitaville maahanmuuttajaäideille. Myös tätä toimintaa on tarkoitus kehittää ja laajentaa tulevan aiesopimuskauden aikana.

Henkilöstökeskus ja talous- ja suunnittelukeskus ovat valmistelleet käyttösuunnitelman maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen kohdennetusta määrärahasta.

Maahanmuuttajien palkkatuettuun työhön varataan henkilöstökeskuksen käyttöön 1 000 000 euroa edellisvuonna kuuden kuukauden työkokeilussa aloittaneiden maahanmuuttajien työllistymisjakson toteuttamiseen. Henkilöstökeskus järjestää koko toimenpiteen ajalle näille maahanmuuttajille suomen kielen koulutusta, henkilökohtaista uravalmennusta sekä muuta jatkotyöllistymistä tukevaa koulutusta. Ostopalveluja varten varataan 200 000 euroa henkilöstökeskuksen käytettäväksi.

Henkilöstökeskus, opetusvirasto, suomenkielinen työväenopisto, Arbis ja varhaiskasvatusvirasto ovat valmistelleet esityksen maahanmuuttajataustaisten, lapsiaan kotona hoitavien aikuisten suomen/ruotsin kielen opetuksen järjestämisestä. Kielikoulutusten järjestämiseen varataan esityksen mukaisesti 449 250 euroa opetusviraston, suomenkielisen työväenopiston, Arbiksen ja varhaiskasvatusviraston käytettäväksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jaana Karvonen, työllistämispäällikkö, puhelin: 310 79789

jaana.karvonen(a)hel.fi

Eija Hanni, osastopäällikkö, puhelin: 310 43980

eija.hanni(a)hel.fi

Liitteet

1

Korjattu määrärahan käyttösuunnitelma 2013 liite.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Talous- ja suunnittelukeskus

Suomenkielinen työväenopisto

Ruotsinkielinen työväenopisto

Opetusvirasto

Henkilöstökeskus

Varhaiskasvatusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.04.2013 § 356

Pöydälle 02.04.2013

HEL 2013-003243 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jaana Karvonen, työllistämispäällikkö, puhelin: 310 79789

jaana.karvonen(a)hel.fi

Eija Hanni, osastopäällikkö, puhelin: 310 43980

eija.hanni(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566