Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/3

 

08.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 408

Suomenkielisen työväenopiston hallinto-osaston osastopäällikön viran haettavaksi julistaminen ja viran väliaikainen hoitaminen 1.5.2013 alkaen

HEL 2013-004045 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että suomenkielisen työväen opiston hallinto-osaston osastopäällikön virka julistetaan haettavaksi suomenkielisen työväenopiston johtosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja 5 129,80 e/kk kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päätti,  että suomenkielisen työväen opiston hallinto-osaston osastopäällikön viran väliaikaiseksi hoitajaksi määrätään apulaisrehtori Kaj Lyytinen 1.5.2013 alkaen 1.11.2013 saakka  5 129,80 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes virkaan valittu ottaa viran vastaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

stojk_esityslista.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että suomenkielisen työväen opiston hallinto-osaston osastopäällikön virka julistetaan haettavaksi suomenkielisen työväenopiston johtosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja 5 129,80 e/kk kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päättänee,  että suomenkielisen työväen opiston hallinto-osaston osastopäällikön viran väliaikaiseksi hoitajaksi määrätään apulaisrehtori Kaj Lyytinen 1.5.2013 alkaen 1.11.2013 saakka  5 129,80 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes virkaan valittu ottaa viran vastaan.

Esittelijä

Tausta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi työväenopiston organisaatiota koskevat johtosääntömuutokset 12.12.2012. Uusi johtosääntö tulee voimaan  1.5.2013 ja  samalla uusi organisaatio aloittaa toimintansa.

Kaupunginhallitus päätti 11.2.2013  perustaa Helsingin suomenkieliseen työväenopistoon 1.5.2013 lukien opetusosaston osastopäällikön/apulaisrehtorin, asiakaspalveluosaston osastopäällikön sekä hallinto-osaston osastopäällikön  virat.

Kolmeen avoinna olevaan osastopäällikön virkaan ilmoittautui kolme osastopäällikköä, joista opetusosaston ja asiakaspalveluosaston osastopäälliköiden virat esitetään täytettäväksi sisäisin siirroin.

Lisäksi johtokunta esittää, että ketään ilmoittautuneista ei siirretä hallinto-osaston osastopäällikön virkaan, vaan virka tulisi julistaa avoimeen hakuun ja virantäytön ajaksi viralle määrättäisiin väliaikainen hoitaja.

Hallinto-osasto osastopäällikön virka

Hallinto-osaston osastopäällikkö vastaa keskitetyistä hallinto- ja tukipalveluista viraston hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Osastopäällikkö johtaa hallinto-osastoa ja toimii hallinto-osaston henkilöstön esimiehenä.

Hallinto-osaston osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Osastopäällikön keskeistä vastuualuetta ovat hallinto- ja henkilöstöasioiden järjestäminen ja kehittäminen. Osastopäällikkö vastaa hallinto-osaston sisäisestä yhteistyöstä sekä osastojen välisestä yhteistyöstä hallinto-osaston osalta.

Osastopäällikkö vastaa koko opiston hallinto- ja kehittämispalveluista ja niiden kehittämisestä kuten mm. yleis- ja taloushallinnosta sekä henkilöstöjohtamisesta ja hallinnosta, mm. henkilöstöasioista ja keskitetystä viestinnästä mukaanlukien it-strategia.

Viran väliaikainen hoitaminen

Esittelijä toteaa, että viran väliaikaiseksi hoitajaksi tulisi määrätä työväenopiston nykyinen hallinto- ja kehittämisosaston johtaja, apulaisrehtori Kai Lyytinen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

stojk_esityslista.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Suomenkielinen työväenopisto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Henkilöstökeskus

Päätöshistoria

Suomenkielisen työväenopiston jk 22.03.2013 § 26

HEL 2013-004045 T 01 01 01 01

Päätös

Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että 1.5.2013 voimaantulevan uuden organisaation hallinto-osaston osastopäällikön virka julistetaan haettavaksi työväenopiston johtosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja 5 129,80 e/kk kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin.

Samalla johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että hallinto-osaston osastopäällikön viran väliaikaiseksi hoitajaksi määrätään VTK, apulaisrehtori Kaj Lyytinen 1.5.2013 alkaen 1.11.2013 saakka kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes virkaan valittu ottaa viran vastaan.

Lisäksi johtokunta poisti esittelytekstin viimeisestä kappaleesta loppuosan. Kappale on poiston jälkeen seuraava: Jotta uuden organisaation toiminta saadaan hyvin alkuun, on tärkeää, että jokaisella osastolla on osastopäällikkö. Tarkoitus on laittaa hallinto-osaston osastopäällikön virka ulkoiseen hakuun mahdollisimman pian.

Käsittely

22.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Kaj Lyytinen

Esittelijä

johtava rehtori

Taina Törmä

Lisätiedot

Taina Törmä, johtava rehtori, puhelin: 310 88501

taina.torma(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566