Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

02.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 354

Royalbus Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston tutustumisvierailuryhmien kuljetuspalveluiden hankintapäätöksestä (H029-11-1)

HEL 2011-003940 T 03 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Royalbus Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen markkinaoikeuden päätöksestä 26.9.2012 (324/2012) ilmenevin perustein. Royalbus Oy:n 26.8.2011 jättämä hankintaoikaisuvaatimus ja sitä täydentävät asiakirjat eivät anna aihetta muuttaa elinkeinojohtajan 28.6.2011 § 11 tekemää hankintapäätöstä (Taske 2011-158). Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Markkinaoikeus on päätöksellään hylännyt Royalbus Oy:n valituksen tutustumisvierailuryhmien kuljetuspalveluista. Tarjouskilpailun voittanut tarjoaja on alkuperäisen hankintapäätöksen mukaisesti ME-Taxiservice Oy (nykyinen Service center Fin Oy).

Kaupunginhallitus päätti hylätä varausvahvistusesimerkkiä koskevan asiakirjan luovuttamispyynnön, koska asiakirja on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaisesti salassa pidettävä asiakirja. Tästä asiakirjaa koskevasta kaupunginhallituksen päätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuulikki Becker, yhteyspäällikkö, puhelin: 36391

tuulikki.becker(a)hel.fi

Riitta Hintikka, hankintasihteeri, puhelin: 310 31786

riitta.hintikka(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2011-003242 Royalbus Oy oikaisuvaatimus

2

Royalbus Oy valitus markkinaoikeuteen HEL 2011-003 242

3

Malli varausvahvistuksesta HEL 2011-003 242

4

Royalbus Oy valtakirja HEL 2011-003 242

5

Vastine

6

Lisävastine

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Royalbus Oy

Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Service center Fin Oy

Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hylätä Royalbus Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen markkinaoikeuden päätöksestä 26.9.2012 (324/2012) ilmenevin perustein. Royalbus Oy:n 26.8.2011 jättämä hankintaoikaisuvaatimus ja sitä täydentävät asiakirjat eivät anna aihetta muuttaa elinkeinojohtajan 28.6.2011 § 11 tekemää hankintapäätöstä (Taske 2011-158). Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Markkinaoikeus on päätöksellään hylännyt Royalbus Oy:n valituksen tutustumisvierailuryhmien kuljetuspalveluista. Tarjouskilpailun voittanut tarjoaja on alkuperäisen hankintapäätöksen mukaisesti ME-Taxiservice Oy (nykyinen Service center Fin Oy).

Kaupunginhallitus päättänee hylätä varausvahvistusesimerkkiä koskevan asiakirjan luovuttamispyynnön, koska asiakirja on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaisesti salassa pidettävä asiakirja. Tästä asiakirjaa koskevasta kaupunginhallituksen päätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen.

Esittelijä

Asian tausta

Vs. elinkeinojohtaja päätti oikeuttaa 28.6.2011 matkailu- ja kongressitoimiston tilaamaan tutustumisvierailuryhmien kuljetuspalvelut hankintakeskuksen kilpailutuksen perusteella (H029-11-1) ME-Taxiservice Oy:ltä.

Hankinnan kokonaisarvoksi ilman arvonlisäveroa arvioitiin 50 000,00 euroa. Alkuperäiseksi sopimuskaudeksi ilmoitettiin 1.8.2011-31.7.2013 sekä tämän jälkeen mahdollisesti yhden vuoden optiokausi.

Kyseinen päätös on annettu valittajalle tiedoksi 16.8.2011 sähköpostilla.

Helsingin kaupungin hankintakeskus on 19.4.2011 antanut Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun / Matkailu- ja kongressitoimiston puolesta tarjouspyynnön henkilökuljetuksista (asia H029-11-1).  Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellinen edullisuus ratkaistaan pyynnön mukaan painoarvoltaan siten, että hinnan osuus on 70 % ja laatutekijöiden 30 %. Laatutekijöiden osalta on todettu, että tilaajan toivomien vaatimusten toteutumisen osalta saa pisteitä tietyillä määrillä.

Tiedoksiannon liitteenä olevan tarjousvertailun mukaan voittanut ME-Taxiservice Oy on saanut 99,19 pistettä, jotka koostuvat kokonaishintapisteistä 69,19 ja laatupisteistä 30. Toiseksi tullut Royalbus Oy on saanut yhteensä 98,13 pistettä, jotka koostuvat kokonaishintapisteistä 70 ja laatupisteistä 28,13. ME-Taxiservice Oy:n tarjous on katsottu kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi.

Oikaisuvaatimus ja sen perustelut

Royalbus Oy vaatii 26.8.2011 kaupunginhallitukselle laatimassaan oikaisuvaatimuksessaan, että kaupunginhallitus oikaisee hankintayksikön päätöstä siten, että hankintamenettelyn kohteena oleva kuljetuspalvelu tilataan Royalbus Oy:ltä. Royalbus Oy on jättänyt asian myös markkinaoikeuden käsiteltäväksi 26.8.2011.

Asiakirjan luovuttamista koskeva pyyntö

Royalbus vaatii ME-Taxiservice Oy:n varausvahvistusmallia tarkistettavaksi.

Oikaisuvaatimuksensa keskeisinä perusteluina Royalbus Oy esittää seuraavaa:

Royalbus Oy ei saanut täysiä pisteitä laatuvertailussa. Tarjouksen liitteessä 2 (palvelukuvauksen vaatimusliite) , kohdassa 13 kysytään mallia varausvahvistuksesta liitettynä tarjoukseen. Royalbus Oy on ruksinut lomakkeesta toivottavien vähittäisvaatimusten kohdalla 13 vaihtoehdon ”ei”. Lisätietona Royalbus Oy:n tarjouksen tekijä on kirjoittanut viereen että toimitaan, kuten palvelukuvauksessa toivotaan. Royalbus Oy ei laittanut varausvahvistuksensa mallia mukaan tarjoukseensa ja tästä kohdasta on hankinta kilpailussa jätetty antamatta Royalbus Oy:lle piste.

Palvelukuvauksen vaatimusliitteen 2 edeltävässä kohdassa 12 pakollisena vähittäisvaatimuksena on palvelukuvauksen mukainen varausvahvistuksen sisältö. Kohtaan 12 Royalbus Oy on ilmoittanut että ”on” palvelukuvauksen mukainen varausvahvistuksen sisältö. Royalbus Oy:n tarjouksen laatinut ei ymmärtänyt kohdan 13 vaihtoehdon ”ei” ruksimisesta voisi menettää pisteen, koska oli vastannut edeltävään kysymykseen palvelukuvauksen mukaisesta varausvahvistuksen sisällöstä myöntävästi. Lisäksi tarjouksen laatinut oli kirjoittanut vielä kohtaan 13 lisätarkennuksena, että yrityksessä tehdään juuri palvelukuvauksen vaatimuksen mukainen varausvahvistus. Royalbus Oy vetoaa oikaisuvaatimuksessaan, että itse tarjouspyynnössä on mainittu vain selvitysten toimittamisvelvollisuudesta mutta ei mainittu, että myös halutaan joitakin malleja yhtiön käyttämistä asiakirjoista.

Royalbus Oy vetoaa, ettei varausvahvistusmallin liittämistä tarjoukseen voida pitää lain julkisista hankinnoista 41 § mukaisena valintaperusteena joka vaikuttaa vertailuun. Lisäksi Royalbus Oy toteaa mallin toimittamisvaatimuksen esitetyksi tarjouspyynnössä niin epäselvästi, että asian käsittelijän olisi tullut ymmärtää, että tarjouksen antaja on jättänyt mallin liittämättä ilman, että olisi ymmärtänyt asian merkitystä.

Royalbus Oy toteaa että hankintayksikön / kilpailutuksen toteuttajan olisi pitänyt varausvahvistusmalli kohdan vertailuun mukaan ottaessaan pyytää tarjouksen tekijää täydentämään tarjoustaan mallilla.

Kohdan 13 mukainen laatuvaatimus olisi pitänyt jättää pois tarjousvertailusta tai Royalbus Oy:lle olisi tullut myös antaa kyseisestä kohdasta piste sen viitattua palvelukuvauksen mukaiseen varausvahvistukseen.

Voittaneen tarjoajan varausvahvistusesimerkki on merkitty salaiseksi. Esimerkki pitäisi saada tarkastettavaksi, jotta voidaan todeta täyttääkö se tarjouspyynnön palvelunkuvauksen vaatimukset varausvahvistuksesta.

Voittaneen tarjouksen puutteet

Tarjouspyynnössä vaaditaan että tarjoajalla on oltava voimassa viimeistään ennen hankintapäätöksen tekemistä hankinnan toteuttamiseksi tarvittavat lakisääteiset luvat ja/tai muut mahdolliset suostumukset. Vaatimuskohdan mukaan tarjoajan on tullut liittää tarjoukseensa kopiot henkilökuljetuksiin tarvittavista liikennöintiluvista.

Voittaneelta tarjoajalta ME-Taxiservice:ltä on puuttunut pakollinen vähittäisvaatimus, ja voittaja on vain luvannut anoa liikennelupaa ennen sopimuksen voimaan tuloa. Royalbus Oy toteaa että voittanut tarjoaja olisi pitänyt sulkea pois tarjouskilpailusta ennen päätöksen tekemistä, koska liikennelupaa ei ollut voimassa.

Tarjouspyynnössä vaaditaan tarjoajan liittämään tarjoukseen selvityksen siitä, miten kattavasti kalusto ja henkilökuljetukset on vakuutettu sekä kopiot näistä vakuutusasiakirjoista. Royalbus Oy toteaa että voittanut tarjoaja ei ole toimittanut kopioita kaikista vaadituista asiakirjoista. Näin ollen voittanut tarjoaja olisi pitänyt sulkea pois tarjouskilpailusta myös tällä perusteella.

Tarjouspyynnössä vaaditaan liitettävän mukaan tarjoukseen tarjoajan itsensä laatima selvitys tarjouspyynnön palvelunkuvaukseen sopivasta ajokalustosta ja kuinka monelle henkilölle se on rekisteröity. Royalbus Oy toteaa, ettei voittanut tarjoaja ole kirjoittanut kaikkien ajoneuvojen kohdalle määrää, jolle ajoneuvot on rekisteröity. Voittanut tarjoaja olisi pitänyt sulkea pois tarjouskilpailusta myös tällä perusteella.

Tarjouksen pakollisena vähimmäisvaatimuksena esitettiin että alihankkijoiden tulee täyttää samat hankinnan palvelukuvauksen vaatimukset kuin varsinaisen tarjoajan – kopiot henkilökuljetuksiin tarvittavista liikennöintiluvista. Royalbus Oy toteaa, ettei voittaneen tarjouksen mukana ollut ilmoittamansa alihankkijan Ventoniemi Oy:n liikennelupaa. Liikennelupakopiota ei ole ilmeisesti ollut päätöstä tehtäessä. Voittanut tarjoaja olisi pitänyt sulkea pois tarjouskilpailusta.

Palvelukuvauksen vaatimusliitteen toivottavat vähittäisvaatimukset kohdassa mikrofonin käytön mahdollisuus, on voittaneen tarjouksen tekijä ruksinut kohdan ”on”. Lisätarkennuksen mukaan voittaneen tarjouksen tekijän kaikissa ajoneuvoissa ei ole mikrofonia.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on päätöksellään 26.9.2012 (342/2012) hylännyt Royalbus Oy:n valituksen alla mainituin ja päätöksestä ilmenevin perustein. Markkinaoikeuden päätös on lainvoimainen.

Tiedon antaminen salassa pidettävästä asiakirjasta

Royalbus Oy on pyytänyt että sille annetaan tieto ME-Taxiservice Oy:n tarjouksen liitteenä olevasta varausvahvistuksesta ja milloin se on toimitettu hankintayksikölle.

Hankintayksikkö on ilmoittanut ME-Taxiservice Oy:n merkinneen asiakirjan sisältävän liikesalaisuuksia ja olevan salassa pidettävä. Hankintayksikkö on ilmoittanut, että asiakirja on toimitettu sille tarjouksen mukana.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimessa annetun lain 9 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Pykälän 3 momentin perusteella viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 11 §:n 2 momentin kohdassa mainittu salassa pidettäväksi säädetty tieto voidaan kuitenkin jättää antamatta, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisella ei ole oikeutta viranomaisen järjestämässä tarjouskilpailussa toisen tarjouksen tekijän liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin tarjouksen hintaa tai muuta tarjousten vertailussa käytettyä tekijää lukuun ottamatta.

Markkinaoikeus katsoo että ME-Taxiservice Oy:n tarjouksen liitteenä olevan varausvahvistuksen sisältöä koskevien tietojen ei voida katsoa vaikuttaneen asian käsittelyyn markkinaoikeudessa eikä kyseisten tietojen antamatta jättäminen vaarantanut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista. Markkinaoikeus hylkäsi valittajan esittämän pyynnön tiedon antamisesta asiakirjasta.

Selvityksen hankkiminen

Royalbus Oy vaati, että markkinaoikeus selvittää ME-Taxiservice Oy:n ajoneuvotiedot ajoneuvorekisteristä. Toissijaisesti Royalbus Oy vaati, että ME-Taxiservice Oy tulee velvoittaa luovuttamaan rekisteritiedot tarjouksessa ilmoittamastaan ajoneuvokalustosta.

Hallintolainkäyttölain 33 §:n 1 momentin mukaan valitusviranomaisen on huolehdittava siitä, että asia tulee selvitetyksi, ja tarvittaessa osoitettava asianosaiselle tai päätöksen tehneelle hallintoviranomaiselle, mitä lisäselvitystä asiassa tulee esittää. Pykälän 2 momentin mukaan valitusviranomaisen on hankittava viran puolesta selvitystä siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu sitä vaativat.

Markkinaoikeus katsoo että ajoneuvorekisteristä hankittavien tietojen avulla ei voida saada asiaan sellaista lisäselvitystä, jolla olisi merkitystä asian ratkaisemisessa. Valittajan, Royalbus Oy:n, selvityksen hankkimista koskeva vaatimus on siten hylättävä.

Voittaneen tarjoajan soveltuvuus

Markkinaoikeus on selvittänyt onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkematta voittanutta tarjoajaa ME-Taxiservice Oy:tä tarjouskilpailusta pois sillä perusteella, että se ei ole täyttänyt soveltuvuudelle tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia liikenneluvista, ajoneuvokalustosta ja vakuutuksista.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki)  71 §:n 1 momentin mukaan tarjoajat on valittava sekä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus on arvioitava kaikissa hankintamenettelyissä ennalta ilmoitettuja, tarjoajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen liittyviä taikka muita objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita noudattaen.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista tai taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain esitöissä on 56 §:n osalta (HE 50/2006 vp s. 100) todettu, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa ehdokkaiden ja tarjoajien ominaisuuksiin liittyvien vaatimusten asettamisessa. Menettelyyn voidaan puuttua vain tilanteissa, joissa vaatimukset eivät liity ehdokkaiden tai tarjoajien mahdollisuuksiin toteuttaa hankinta tai joissa vaatimuksilla vaarannetaan ehdokkaiden tai tarjoajien tasapuolista kohtelua.

Hankintalain 56 §:n 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja. Hallituksen esityksen (HE 50/2006 vp s. 101) mukaan harkittaessa täydennysmahdollisuuden antamista puutteellisen tarjouksen jättäneelle tarjoajalle, hankintayksikön tulee ottaa suhteellisuuden periaatteen ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimukset huomioon.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouksen tekemisellä tarjoaja sitoutuu hankinnan toteuttamiseen ja siten myös siihen, että sillä on hankinnan edellyttämä kapasiteetti ja mahdolliset viranomaisluvat. Hankintayksikkö voi puolestaan lähtökohtaisesti luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittaman tiedon paikkansapitävyyteen. Oikeuskäytännössä on katsottu, että sen vaatiminen että tarjoajalla on riittävät voimavarat käytössään jo ennen kuin hankintapäätös on tehty, voi rajoittaa kilpailua ja saattaa yritykset eriarvoiseen asemaan. Kuitenkin hankinnan laatu tai muut syyt voivat olla perusteena sille, että hankintayksikkö voi edellyttää hankinnan toteuttamiseen vaadittavan resurssin olevan tarjoajan käytettävissä jo ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Kaupparekisteriin 20.1.2010 rekisteröity ME-Taxiservice Oy on osoittanut hankintayksikölle uskottavalla tavalla, että sillä alan elinkeinoharjoittajana ja sen alihankkijaksi ilmoittamilla tahoilla sopimuskauden alkaessa tulee olemaan tarjouspyynnössä edellytetyt hankinnan toteuttamiseksi tarvittavat lakisääteiset luvat. Otettaessa huomioon, ettei hankintayksikkö ole sulkenut tarjouskilpailusta ainuttakaan tarjoajaa sillä perusteella, ettei tarjouspyynnön kyseinen liikennöintilupia koskeva edellytys olisi täyttynyt, hankintayksikkö ei ole menetellyt tarjoajia kohtaan syrjivästi, kun se ei ole sulkenut ME-Taxiservice Oy:tä puuttuvan kelpoisuuden vuoksi tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnössä ei ole erikseen asetettu yksityiskohtaisia vaatimuksia koskien käytettävän kaluston määrää tai laatua. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään nimenomaisesti edellytetty, että kaluston olisi tullut olla tarjoajan omistuksessa tai hallinnassa. Tähän nähden hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta selvittää ME-Taxiservice Oy:n tarjouksessaan ilmoittaman kaluston ajoneuvorekisteriin merkittyjä tietoja.

ME-Taxiservice Oy on liittänyt tarjoukseensa vapaamuotoisen selvityksen vakuutuksista. Lisäksi se on täydennyksenä tarjoukseensa toimittanut todistuksen voimaan merkityn vakuutuksen vahvistuksesta.

Markkinaoikeus katsoo, että ME-Taxiservice Oy on tarjouspyynnössä vaadittuun nähden riittävällä tavalla toimittanut selvityksen vakuutuksista.

Tarjouspyynnössä on alihankkijoiden osalta todettu, että niiden tulee täyttää samat vaatimukset hankinnan palvelukuvauksen vaatimuksista kuin varsinaisen tarjoajan. Toisaalta ainoana vaadittuna tarjoukseen liitettävänä selvityksenä alihankkijoiden osalta on mainittu kopiot liikenneluvista. Tarjouspyynnössä ei siten ole erikseen edellytetty alihankkijoiden osalta selvitystä vakuutuksista. Markkinaoikeus katsoo että hankintayksikkö ei ole toiminut hankintasäännösten vastaisesti kun se ei ole sulkenut ME-Taxiservice Oy:tä tarjouskilpailusta.

Tarjousten laatuvertailu

Markkinaoikeus on selvittänyt onko hankintayksikkö voinut tarjousten vertailussa käyttää vertailuperustetta ”Malli varausvahvistuksesta liitettynä tarjoukseen”.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohde sekä tarjouksen valintaperuste ja käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys. Pykälän 3 momentin mukaan tarjouspyynnössä on ilmoitettava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä.

Hankintalain 72 §:n mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi.

Tarjouspyynnön mukaan kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet ovat olleet hinta 70 prosentin painoarvolla ja laatutekijät, eli palvelukuvauksen vaatimusliitteessä mainittujen toivottavien vaatimusten toteutuminen, 30 prosentin painoarvolla.

Markkinaoikeus katsoo, että vertailuperusteet ovat liittyneet hankinnan kohteena oleviin kuljetuspalveluihin ja niiden toteutusprosessiin. Vertailuperusteet ovat mahdollistaneet kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen selvittämisen.

Tarjousten vertailussa voittaneen tarjoajan tarjous on saanut 16 laadun kokonaispistettä ja siten 30 painotettua laatupistettä. Valittajan tarjous on puolestaan saanut 15 laadun kokonaispistettä ja 28,13 painotettua laatupistettä. Sekä voittaneen tarjoajan että valittajan tarjous on arvioitu täyttävän toivottavan vähimmäisvaatimuksen ”Palvelukuvauksen mukainen varausvahvistuksen sisältö”.

Sen sijaan vain voittaneen tarjoajan tarjous on arvioitu täyttäneen toivottavan vähimmäisvaatimuksen ”Malli varausvahvistuksesta liitettynä tarjoukseen”.

Valittaja on täyttänyt tarjouspyynnön liitteenä olleen palvelukuvauksen vaatimusliitteen kohdan ”Malli varausvahvistuksesta liitettynä tarjoukseen” merkitsemällä rastin kohtaan ”Ei”. Lisätarkennuksena se on ilmoittanut toimivansa palvelukuvauksen mukaisesti.

Tarjouspyynnössä on nimenomaisesti pyydetty liittämään tarjoukseen malli varausvahvistuksesta. Royalbus Oy ei ole näin menetellyt. Näin ollen Royalbus Oy:lle ei ole tullut antaa kyseisen vertailuperusteen osalta pisteitä. Merkitystä ei ole sillä, että Royalbus Oy on ilmoittanut, että varausvahvistus tehdään palvelukuvauksen mukaisesti. Koska hankintamenettelyn lähtökohtana on tarjousten lopullisuus, hankintayksikkö ei ole voinut kehottaa valittajaa täydentämään tarjoustaan puuttuneen varausvahvistusmallin osalta vaarantamatta tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Selvitettiin myös pisteiden antamisen oikeellisuus mikrofonin käytön ilmoittamisesta ajoneuvoissa. Royalbus Oy on esittänyt, että ME-Taxiservice Oy:n tarjoukselle on virheellisesti annettu pisteitä mahdollisuudesta mikrofonin käyttöön, vaikka sen tarjouksessa on ilmoitettu, ettei kaikissa sen ajoneuvoissa ole mikrofonia.

Hankintayksikkö on tarjousten vertailussa pitänyt riittävänä, että muissa ajoneuvoissa kuin henkilöautoissa on mikrofonit ja pisteyttänyt tarjoukset tämän mukaisesti. Markkinaoikeus katsoo ottaen huomioon hankinnan kohde, että hankintayksikkö on harkintavaltansa puitteissa voinut arvioida tarjouksia sanotulla tavalla.

Hankintayksikkö ei ole näin ollen menetellyt valittajan esittämällä tavalla hankintasäännösten vastaisesti tarjousten laatuvertailussa.

Markkinaoikeuden johtopäätös

Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankinnassaan valittajan, Royalbus Oy:n esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Hankintayksikön kannanotto

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Päätöksen tai ratkaisun korjaaminen ei edellytä asianosaisen suostumusta. Päätöstä tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata hankintaoikaisuna, jos hankintasopimus on tehty.

Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Hankintapäätös on annettu tiedoksi Royalbus Oy:lle 16.8.2011. Royalbus Oy on ilmoittanut saaneensa sen tiedoksi 16.8.2011. Hankintaoikaisuvaatimus on saapunut määräajassa 26.8.2011.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 21.12.2012.

Voittaneen tarjouksen soveltuvuus ja tarjousten vertailu

Markkinaoikeus on päätöksellään 26.9.2012 (324/2012) hylännyt Royalbus Oy:n valituksen markkinaoikeudessa. Markkinaoikeuden päätöksestä ilmenevin perustein hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti. Hankintapäätös ei ole perustunut lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen.

Royalbus Oy ei oikaisuvaatimuksessaan osoita, että talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinojohtajan päätös (28.6.2011, 11 §) perustuisi hankintalaissa edellytettyyn lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Royalbus Oy:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa hankintapäätöstä.

Asiakirjan luovuttamispyyntö

Royalbus Oy on vaatinut tarkastettavaksi voittaneen tarjouksen varausvahvistusesimerkin. ME-Taxiservice Oy ilmoittanut varausvahvistuksen sisältävän liikesalaisuuksia. 

Asiakirjan tietopyynnön osalta hankintayksikkö toteaa, että viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisella ei ole oikeutta viranomaisen järjestämässä tarjouskilpailussa toisen tarjouksen tekijän liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin tarjouksen hintaa tai muuta tarjousten vertailussa käytettyä tekijää lukuun ottamatta. Hankintayksikkö katsoo, että vaatimuksen kohteena olevassa asiakirjassa on voittaneen tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta koskevia tietoja.

Asia on valmistelu yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen ja oikeuspalveluiden kesken.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuulikki Becker, yhteyspäällikkö, puhelin: 36391

tuulikki.becker(a)hel.fi

Riitta Hintikka, hankintasihteeri, puhelin: 310 31786

riitta.hintikka(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2011-003242 Royalbus Oy oikaisuvaatimus

2

Royalbus Oy valitus markkinaoikeuteen HEL 2011-003 242

3

Malli varausvahvistuksesta HEL 2011-003 242

4

Royalbus Oy valtakirja HEL 2011-003 242

5

Vastine

6

Lisävastine

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Royalbus Oy

Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Service center Fin Oy

Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Tiedoksi

Hankintakeskus

Talous- ja suunittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginlakimies 30.11.2012 § 150

HEL 2011-003940 T 03 01 01

Päätös

Kaupunginlakimies päätti merkitä oheisen ratkaisun tiedoksi.

Lisätiedot

Tiina Virtanen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64684

tiina.virtanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566