Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

18.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 311

Valtuutettu Julia Virkkusen toivomusponsi leikkipuistojen avoimen toiminnan turvaamisesta

HEL 2012-010163 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 6.6.2012 hyväksymän toivomusponnen (Julia Virkkunen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 6.6.2012 hyväksymän toivomusponnen (Julia Virkkunen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 6.6.2012 varhaiskasvatustoimen organisaation perustamista kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Päättäessään varhaiskasvatusviraston perustamisesta ja hyväksyessään sen johtosäännön valtuusto edellyttää, että selvitetään miten leikkipuistojen koululaisille ja pienten lasten perheille suunnattu avoin toiminta pystytään turvaamaan nykyisessä laajuudessaan ja myös koululaisten loma-aikoina."  (Julia Virkkunen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä viittaa varhaiskasvatuslautakunnan lausuntoon, jossa todetaan, että Helsingissä on 67 leikkipuistoa eri puolilla kaupunkia. Puistot ovat kaupunkilaisten käytössä ympäri vuoden. Toiminta on avointa ja maksutonta. Lausunnossa selostetaan myös toiminnan laajuutta kuvaavia kävijä- ja toimintatietoja. 

Leikkipuistoissa järjestetään aamupäivisin erilaista pikkulapsiperheille suunnattua toimintaa sekä ulkona että sisällä. Aamupäivätoiminta sisältää perhekerhoja, vauva-aamuja, taaperoaamuja ja erilaisia ryhmätoimintoja, esim. Ilo liikkua -ryhmät. Jokaisessa puistossa järjestetään joitakin näistä toiminnoista. Kuluvana vuonna toiminnan kehittäminen suuntautuu erityisesti ulkona järjestettävään toimintaan.
Avoimen toiminnan järjestämistä suunnitellaan puistokohtaisesti yhteisissä tapaamisissa käyttäjien ja järjestötoimijoiden kanssa ja toiminnasta tiedotetaan leikkipuistojen Internet-sivuilla.

Leikkipuistoyksiköissä tehdään loma-aikojen toiminnasta kaupunkitasoinen ja alueellinen suunnitelma. Sillä turvataan tarpeen mukainen palvelu myös koulujen loma-aikoina, jolloin leikkipuistotoiminnan pääpaino on koululaisten toiminnassa.
Leikkipuistojen loma-aikojen toiminta on suunnattu kaikille, myös perusopetuslain mukaisessa iltapäivätoiminnassa oleville helsinkiläisille koululaisille. Puistokohtaisesti otetaan huomioon pienalueen mahdollisuudet tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa toiminnan monipuolistamiseksi.

Vuoden 2013 alussa perustettu varhaiskasvatusvirasto jatkaa aiempaa leikkipuistoissa toteutettua toimintaa. Leikkipuistotoiminnasta vastaa leikkipuistotoiminnan päällikkö. Johtavat leikkipuisto-ohjaajat kehittävät alueidensa toimintaa yhteistyössä leikkipuistojen asiakkaiden, henkilökunnan ja järjestöjen kanssa. Lapsia ja vanhempia rohkaistaan osallistumaan toiminnan suunnitteluun. Etukäteen suunniteltujen toimintojen lisäksi leikkipuisto on avoin toiminta-areena, jonne perheet voivat tulla milloin tahansa.

 

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Varhaiskasvatuslautakunta 26.02.2013 § 28

12.02.2013 Pöydälle

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566