Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

18.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 305

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi: Sadekatosten ja roskakorien lisääminen Hermannin Rantatien kahdelle bussipysäkille

HEL 2012-015147 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.10.2012 hyväksymän toivomusponnen (Tuomo Valokainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valokainen Tuomo, toivomusponsi, Kvsto 24.10.2012 asia 9

2

Liikennelaitos -liikelaitoksen esityslistateksti 6.2.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 2

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.10.2012 hyväksymän toivomusponnen (Tuomo Valokainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 24.10.2012 valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitetta Hermannin Rantatien pyöräily- ja kävelykadun roska-astioista Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet lisätä Hermannin Rantatielle kahdelle bussipysäkille sadekatoksen ja roskiksen. Nämä ovat tarpeen, sillä pysäkeillä odotellaan busseja keskustan suuntaan (Tuomo Valokainen).”

Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 6.2.2013. Liikennelaitos -liikelaitoksen asiaa koskeva esityslistateksti on liitteenä 2.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että liikennelaitos -liikelaitos on ryhtynyt toimenpiteisiin sadekatosten ja roskakorien saamiseksi alueelle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valokainen Tuomo, toivomusponsi, Kvsto 24.10.2012 asia 9

2

Liikennelaitos -liikelaitoksen esityslistateksti 6.2.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 2

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 06.02.2013 § 15

HEL 2012-015147 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti lausua Tuomo Valokaisen aloitteesta lisätä kaksi sadekatosta ja roska-astiat Hermannin Rantatielle seuraavaa:

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) on rakennuttanut Hermannin Rantatielle syksyllä 2012 yhden sadekatoksen, johon kuuluu roska-astia. HKL rakennuttaa toisen sadekatoksen, johon kuuluu roska-astia Haukilahdenkadun kulmauksessa olevalle pysäkille kesällä 2013, mikäli saa luvan Asunto Oy Helsingin Henriikalta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Juha Saarikoski

Lisätiedot

Mikko Metsola, rata- ja pysäkkisuunnittelija, puhelin: 310 78490

mikko.metsola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566