Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

18.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 316

Työnantajan edustajan nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan toimikaudeksi 2012-2015, 1.4.2013 lukien

HEL 2012-007074 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkosen tilalle varsinaiseksi jäseneksi osastopäällikkö Tiina Mäen 1.4.2013 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkosen tilalle varsinaiseksi jäseneksi osastopäällikkö Tiina Mäen 1.4.2013 lukien.

Esittelijä

Aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkosen jäädessä eläkkeelle valittaneen hänen tilalleen työantajan edustajaksi osastopäällikkö Tiina Mäki toimikaudeksi 2012-2015.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi

Tiedoksi: Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Ao. henkilölle

Henkilöstötoimikunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1043

HEL 2012-007074 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan nuorisotoimenjohtaja Lasse Siuralan tilalle toimitusjohtaja Timo Martiskaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen virastopäällikkö Jaakko Staufferin vuosiksi 2012–2015 1.10.2012 lukien.

21.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566