Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

18.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 296

Lainojen myöntäminen S-Asunnot Oy:lle ja Senioriasumisoikeus Oy:lle

HEL 2012-013652 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02 04, Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten, seuraavat lainat:

Lainansaaja

Kohde 

Lainan tarkoitus

Lainamäärä Eur

S-Asunnot Oy

Kalasataman Ässäkodit

Ikääntyneiden vuokratalon omarahoitusosuus

600 000

Senioriasumisoikeus Oy

Kotikorttelin Kalastajankartano

Yhteistilan (kansalaistoiminnan keskuksen) osarahoitus

275 000

S-Asunnot Oy

Alppikylän Ässäkodit

Erityisryhmien palveluasuntojen omarahoitusosuus

390 000

Yhteensä

 

 

1 265 000

 

Edellä mainittujen lainojen lainaehdot ovat seuraavat:

Laina-aika: Laina maksetaan takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta peritään peruskoron mukainen korko.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi lainakohteeseen kiinnitettyjä panttikirjoja ja/tai talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän muun reaalivakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 hyväksymiä muita laina- ja panttausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa oikeuspalveluja tekemään lainasopimukset.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus

2

Lainahakemuksen liitteet

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02 04, Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten, seuraavat lainat:

Lainansaaja

Kohde 

Lainan tarkoitus

Lainamäärä Eur

S-Asunnot Oy

Kalasataman Ässäkodit

Ikääntyneiden vuokratalon omarahoitusosuus

600 000

Senioriasumisoikeus Oy

Kotikorttelin Kalastajankartano

Yhteistilan (kansalaistoiminnan keskuksen) osarahoitus

275 000

S-Asunnot Oy

Alppikylän Ässäkodit

Erityisryhmien palveluasuntojen omarahoitusosuus

390 000

Yhteensä

 

 

1 265 000

 

Edellä mainittujen lainojen lainaehdot ovat seuraavat:

Laina-aika: Laina maksetaan takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta peritään peruskoron mukainen korko.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi lainakohteeseen kiinnitettyjä panttikirjoja ja/tai talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän muun reaalivakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 hyväksymiä muita laina- ja panttausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa oikeuspalveluja tekemään lainasopimukset.

Tiivistelmä

Sosiaalilautakunnan lausunnon mukaan sosiaaliviraston palvelustrategisena tavoitteena on niin sanottujen raskaan  hoivan palvelujen vähentäminen ja kevyiden kotona selviytymistä tukevien palvelujen lisääminen. Monituottajamallin mukaisesti palveluja voidaan tuottaa kaupungin omina tai ostopalveluina, kumppanuussopimuksin tai yksityisinä esimerkiksi palvelusetelien avulla.  

Kalasatamaan ei ole suunnitteilla sosiaaliviraston omia vanhuspalveluja. Lainahakemuksen kohteena olevat Kalasataman Ässäkodit ja Kotikorttelin Kalastajakartano tukevat hyvin alueen asukkaiden päivittäistä toimintaa ja selviytymistä.

Alppikylän Ässäkodit-hankkeeseen toteutetaan S-Asunnot Oy:n ja Rinnekoti-Säätiön yhteistyönä asuntoja ja toimintakeskus kehitysvammaisille sekä asuntoja päihdepalvelujen käyttäjille. Nämä vähentävät suunnitellusti laitospaikkoja.

Esittelijä

Esittelijä pitää sosiaalilautakunnan lausuntoon viitaten päätösehdotuksen mukaisten lainojen myöntämistä perusteltuna. Sosiaalisiin lainoihin tarkoitettua määrärahaa on varattu talousarviossa 1 500 000 euroa. Päätösehdotuksen mukainen peruskorko on tällä hetkellä 0,75 %.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus

2

Lainahakemuksen liitteet

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Sosiaalilautakunta 04.12.2012 § 393

HEL 2012-013652 T 02 05 03 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle S-Asuntojen lainahakemuksista seuraavan sisältöisen lausunnon.

Sosiaaliviraston palvelustrategisena tavoitteena on niin sanottujen raskaan hoivan palvelujen vähentäminen ja kevyiden kotona selviytymistä tukevien palvelujen lisääminen. Monituottajamallin mukaisesti sosiaaliviraston järjestämisvastuulla olevia palveluja voidaan tuottaa kaupungin omina tai ostopalveluina, kumppanuussopimuksin tai yksityisinä esimerkiksi palvelusetelien avulla.

Kalasatamaan ei ole suunnitteilla sosiaaliviraston omia vanhuspalveluja. S-Asunnot Oy:n lainahakemuksen kohteena olevat Kalasataman Ässäkodit ja Kotikorttelin Kalastajakartano tukevat hyvin alueen asukkaiden päivittäistä toimintaa ja selviytymistä sekä täydentävät alueen muuta palvelutarjontaa. Näin ollen sosiaalilautakunta puoltaa esitettyjä lainahakemuksia.

Kalasataman Ässäkodit

Sosiaalilautakunta toteaa, että ikäihmisille tarkoitetuissa palveluasumisen yksiköissä ja ikääntyneille tarkoitetuissa toiminta- ja yhteistiloissa tulee huomioida sosiaalihuoltolain ja –asetuksen, valvontalain ja ikäihmisten palvelutuotannon laatusuositusten mukaiset vaatimukset tiloille sekä asukkaiden arkiympäristön esteettömyys. Rakennuksen laadun tulee noudattaa vähintään samaa rakentamisen ja asumisen tasoa kuin yleensä Helsingissä huomioiden asukkaiden erityistarpeet.

Kotikorttelin Kalastajankartano

Sosiaalisten kontaktien mahdollistaminen ja erilaiset yhteisöllisyyden muodot tukevat ikäihmisten kotona asumista ja arjessa selviytymistä. Palvelutilat, joissa on mahdollista kokoontua ja olla yhdessä vahvistavat ihmisten turvallista arkea ja niiden rakentaminen lähelle senioriasuntoja on suotavaa. 

Alppikylän Ässäkodit

Helsingin kaupunki toteuttaa Kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen hankkeen (ASU) vuosina 2008-2017. Hankkeen tavoitteena on vähentää laitospaikkoja nopeasti, suunnitelmallisesti ja hallitusti sekä mahdollistaa muuttaminen lapsuudenkodeista tuottamalla kehitysvammaisten henkilöiden tarpeita ja toiveita vastaavia asumisratkaisuja ja tarjoamalla yksilöllisiä palveluja ja tukea. Rinnekoti- Säätiö on sitoutunut vähentämään laitospaikkoja ja tuottamaan vastaavan määrän asumispalveluja helsinkiläisille kehitysvammaisille henkilöille Helsinkiin. S-Asunnot yhteistyössä Rinnekoti-Säätiön kanssa toteuttaa Alppikylään kehitysvammaisille henkilöille Hevosmies- ja Nyyttipuisto -nimiset hankkeet.  Samaan yhteyteen tulee Nyyttipuisto- niminen toimintakeskus kehitysvammaisille henkilöille. Nämä hankkeet ovat osa ASU–hanketta ja vähentävät suunnitellusti laitospaikkoja. Hankkeiden kustannukset sisältyvät vuoden 2013 hyväksyttyyn talousarvioon.

Sosiaaliviraston yksi kärkihanke on päihdepalvelujen asiakasläheisten palvelujen ja palvelurakenteen kehittäminen. Päihdehuollon rakennemuutoksessa hoidon painopiste on avopalveluissa. Asuntojen varaaminen päihdehuoltopalvelujen käyttäjille tukee tätä tavoitetta.

Sosiaalilautakunta puoltaa myös Alppikylän Ässäkodit –vuokratalohankkeeseen kohdennettua lainahakemusta.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Timo Vierelä, suunnittelija, puhelin: 310 42858

timo.vierela(a)hel.fi

Pirjo Poikonen, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 24070

pirjo.poikonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566