Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

11.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 281

Haagan korttelien 29061-29063, 29065-29067 ja 29069 ym. rakennuskiellon pidentäminen (nro 12187)

HEL 2013-000973 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelien nro 29061-29063, 29065-29067, 29069 sekä korttelin nro 29068 tonttien nro 5 ja 6, korttelin nro 29071 tonttien nro 1 ja 3, korttelin nro 29072 tontin nro 1 ja korttelin nro 29073 tonttien nro 2, 5-8 ja 11 rakennuskieltoa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla kahdella vuodella 25.4.2015 saakka.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman, ja että päätöksestä tulee kuuluttaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12187, päivätty 19.2.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee pidentää 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelien nro 29061-29063, 29065-29067, 29069 sekä korttelin nro 29068 tonttien nro 5 ja 6, korttelin nro 29071 tonttien nro 1 ja 3, korttelin nro 29072 tontin nro 1 ja korttelin nro 29073 tonttien nro 2, 5-8 ja 11 rakennuskieltoa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla kahdella vuodella 25.4.2015 saakka.

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman, ja että päätöksestä tulee kuuluttaa.

Esittelijä

Alue

Rakennuskielto on voimassa 25.4.2013 saakka 29. kaupunginosan (Haaga) kortteleissa 29061-29063, 29065-29067 ja 29069 sekä tonteilla 29068/5 ja 6, tonteilla 29071/1 ja 3, tontilla 29072/1 ja tonteilla 29073/2, 5-8 ja 11.

Taustaa

Alue on yleiskaava 2002:ssa merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.

Asemakaava

Alueella ovat voimassa vuosina 1952, 1959, 1960, 1969, 1975 ja 1989 vahvistetut asemakaavat. Asemakaavojen mukaan tontit ovat asuinkerrostalojen ja asuin-liiketalojen korttelialueita.  Voimassa olevat asemakaavat eivät sisällä rakennusten suojeluun tähtääviä määräyksiä.

Nykytilanne

Alue on yhtenäinen 1950- ja 1960-luvun taitteessa rakennettu asuntoalue. Pääosan rakennuksista on suunnitellut arkkitehti Eino Tuompo. Vallitseva asuintalotyyppi on kolmikerroksinen punatiilinen pienkerrostalo, jossa on kaksoispulpettikatto. Alueen reunoilla on myös kaksikerroksisia rivitaloja, joiden muotokieli on sopusoinnussa em. pienkerrostalojen kanssa. Rakennukset edustavat aikakautensa korkeatasoista asuntorakentamista, ja ne muodostavat yhdessä vanhan puuston ja maastoa mukailevien katujen kanssa yhtenäisen harmonisen kokonaisuuden. Tämä viihtyisä asuntoalue, ns. Kultareuna-alue, on alun perin kuulunut vakuutusyhtiö Pohjolalle, ja se on säilynyt lähes alkuperäisessä asussa.

Alueen omistussuhteet ovat viime vuosina muuttuneet, ja rakennusten peruskorjaus hissi- ja ullakkorakentamishankkeineen on tullut ajankohtaiseksi. Voimassa olevat asemakaavat eivät turvaa rakennusten ja alueen suojeluarvojen säilymistä.

Suunnittelutilanne

Alueelle laaditaan asemakaavan muutos, jossa alueen ja rakennusten suojelu otetaan huomioon sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset ajanmukaistetaan. Samalla selvitetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia alueella. Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata suojeluarvojen säilyminen muun muassa rakennuksia peruskorjattaessa. Kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2013 aikana.

Rakennuskiellon jatkaminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa jatkaa kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12187, päivätty 19.2.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.02.2013 § 40

HEL 2013-000973 T 10 03 05

Ksv 2721_4, karttalehti F5

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää kaupunginhallitukselle 19.2.2013 päivätyn asemakaavaosaston piirustuksen nro 12187, jossa esitetään jatkettavaksi 29. kaupunginosan (Haaga) korttelien 29061, 29062, 29063, 29065, 29066, 29067, 29069 sekä tonttien 29068/5 ja 6, 29071/1 ja 3, 29072/1 ja 29073/2, 5, 6, 7, 8 ja 11 rakennuskieltoa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 25.4.2015 saakka, puoltaen sen hyväksymistä.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli/Suvi Rämö

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Päivi Sarmaja, arkkitehti, puhelin: 310 37279

paivi.sarmaja(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566