Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/3

 

11.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 278

Rakentamispalvelun (Stara) hallinnon yksikönjohtajan virkaan ottaminen

HEL 2012-009387 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa rakentamispalvelun (Staran) hallinnon yksikönjohtajan virkaan HTT Ilpo Laitisen 5584,09 euron mukaisin kokonaispalkkaeduin 15.3.2013 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2012-009387 Hakuilmoitus, Staran hallinnon johtajan virka

2

Tarkennettu yhteenveto Staran hallinnon yksikönjohtajan viran hakijoista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

 

Muut hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee ottaa rakentamispalvelun (Staran) hallinnon yksikönjohtajan virkaan HTT Ilpo Laitisen 5584,09 euron mukaisin kokonaispalkkaeduin 15.3.2013 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Rakentamispalvelun (Stara) hallinto vastaa Staran hallintopalveluista. Yksikönjohtajan tehtävänä on johtaa osaston toimintaa ja vastata siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Hakuilmoituksen mukaan Stara arvostaa strategialähtöistä ajattelua, kokemusta matriisityöskentelystä sekä kunnallisen päätöksenteon tuntemusta sekä sitä, että johtaja saa aikaan näkyviä tuloksia kokonaisvaltaisuutensa, yhteistyötaitonsa ja projektinjohtokykynsä avulla.

Hakuilmoitus on julkaistu Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä e-rekryssä ja Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metro-lehdessä. Hakuaika oli 5.12.- 30.12.2012. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 65 henkilöä.

Virkaan valittaessa valitsijan tulee myös kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi kiinnittää huomiota perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

Yhteenveto hakijoista on jaettu erikseen. Hakuasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Hakijoista kaksi ei täyttänyt viran kelpoisuusvaatimuksia. Kaikkiaan viisi hakijaa peruutti hakemuksensa.

************************************************************************************************************************************************

Yhdeksää hakijaa (joista yksi hakemuksensa perunut) haastateltiin. Haastatelluista neljä kutsuttiin soveltuvuusarviointiin.

Osaston päällikön valitsee kaupunginhallitus lautakunnan annettua ensin lausuntonsa.

*******************

Hakija A on koulutukseltaan diplomi-insinööri (1990). Hän on vuodesta 2008 lähtien toiminut Helsingin kaupunginrakentamispalvelussa (Stara) kehityspäällikkönä. Sitä ennen hän on toiminut 2000 - 2008 YIT Kiinteistötekniikka Oy:ssä yksikönpäällikkönä ja 1997 - 2000 Sato-Yhtymä Oyj:ssä toimistoinsinöörinä. Vuosina 1990 - 1992 hän oli aluepäällikkönä Partek Sementti Oy:ssä. Hänellä on usean vuoden ajalta kokemusta strategiseen kehittämiseen liittyvistä tehtävistä Starassa sekä projektinjohtokokemusta yksityisellä sektorilla.

Hakija Ilpo Laitinen on koulutukseltaan hallintotieteen tohtori (2008). Hän on toiminut vuodesta 2010 alkaen projektipäällikkönä Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa ja henkilöstökeskuksessa. Sitä ennen hän on toiminut 2008 - 2010 tutkimusjohtajana Lapin yliopiston ja Helsingin kaupungin tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Vuosina 2007 - 2008 hän oli Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa strategiapäällikkönä, vuosina 2003 - 2007 Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksessa osastopäällikkönä ja 1999 - 2003 alue- ja toimistopäällikkönä. Hänellä on pitkältä ajalta kokemusta johtotehtävistä osasto- ja toimistopäällikkönä sekä kokemusta strategisista tutkimus- ja kehittämistehtävistä. Hänellä voidaan arvioida olevan hakijoista laajin tuntemus kunnallisesta päätöksenteosta ja kaupungin organisaatiosta.

*************

Hakija C on koulutukseltaan ekonomi/kauppatieteen maisteri (1990). Hän on toiminut 2009 - 2010 talousjohtajana (CFO) Norpe Oy:ssä. Sitä ennen hän on toiminut 2005 - 2008 Tradeka Oy:ssä talousjohtajana (CFO) ja 2005 henkilöstöjohtajana Silja Oy Ab:ssä. Vuosina 1998 - 2004 hän oli talousjohtajana ja henkilöstöpäällikkönä (CFO) Engel-Yhtymä Oy:ssä ja 1990 - 1997 liikkeenjohdon neuvojana, henkilöstösuunnittelijana ja palkanlaskentapäällikkönä Tuko-konsernissa. Hänellä on yksityisen sektorin pitkäaikaista ja monipuolista johtamiskokemusta, mutta kunnallisen päätöksenteon tuntemuksen voidaan arvioida olevan vähäisempää kuin muilla testatuilla hakijoilla.

****************

Hakija D on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (2004). Hän on toiminut 2012 alkaen Helsingin kaupungin rakentamispalvelussa (Stara) erityisasiantuntijana, henkilöstöpäällikkönä ja työsuhdepäällikkönä. Sitä ennen hän on toiminut 2010 - 2012 Helsingin kaupungin opetusvirastossa päätoimisena tuntiopettajana ja 2008 - 2010 Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksessa työmarkkina-asiantuntijana. Vuonna 2008 hän oli henkilöstökonsulttina Seuressa ja 2007 - 2008 palkkasihteerinä Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksessa. Hänellä on kokemusta erityisesti henkilöstöasioihin liittyvistä johtamis- ja muista tehtävistä. Hänen johtamiskokemuksensa voidaan arvioida olevan vähäisempää kuin muilla testatuilla hakijoilla.

Teknisen palvelun lautakunta päätti esittää 21.2.2013 lausuntonaan, että rakentamispalvelun (Staran) hallinnon yksikönjohtajan virkaan valittaisiin HTT Ilpo Laitinen 15.3.2013 alkaen 5584,09 euron mukaisin kokonaispalkkaeduin.

Esittelijä viittaa teknisen palvelun lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että hakuasiakirjoista, haastatteluista ja soveltuvuusarvioinneista saatujen tietojen perusteella hakija Ilpo Laitinen on asetettava hakijoiden joukosta koulutuksensa, työkokemuksensa ja muiden ansioidensa perusteella etusijalle. Hän täyttää viralle asetetut kelpoisuusvaatimukset, hänellä on hyvää kokemusta johtamistehtävistä ja matriisimallin mukaisesta johtamisesta sekä laajoista kehittämistehtävistä. Hänellä on myös tuntemusta kaupungin toiminnoista.

Kaupungin palvelukseen ottamisen edellytyksenä on, että virkaan otettava henkilö antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin tai tutkimuksiin. Jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa ja valituksi tulee henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, on Khn samalla päätettävä, että virkaan ottaminen on ehdollinen. Ottaminen on ehdollinen, kunnes Khs on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys tulee esittää kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2012-009387 Hakuilmoitus, Staran hallinnon johtajan virka

2

Tarkennettu yhteenveto Staran hallinnon yksikönjohtajan viran hakijoista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

 

Muut hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Rakentamispalvelu

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 21.02.2013 § 41

HEL 2012-009387 T 01 01 01 01

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että rakentamispalvelun (Staran) hallinto-osaston yksikönjohtajan virkaan valittaisiin HTT, Ilpo Laitinen 15.3.2013 alkaen 5 584,09 euron kokonaispalkkaeduin.

TÄMÄ PYKÄLÄ TARKASTETTIIN VÄLITTÖMÄSTI KOKOUKSESSA.

Käsittely

21.02.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jenny Koivisto

Asiassa esteellisenä pöytäkirjanpitäjä Jenny Koivisto poistui kokoushuoneesta käsittelyn ajaksi. Myös tiedottaja, viestintäpäällikkö Päivi Seikkula poistui Ilpo Laitisen haastattelun ajaksi.

Ilpo Laitinen esittäytyi kokouksessa, mutta ei ollut läsnä asian käsittelyn aikana.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 39269

timo.martiskainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566