Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

11.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 287

Maa-alueen varaaminen Vuosaaren venesatama-alueelta Selboat Oy:lle

HEL 2012-011948 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti,  että liikuntalautakunta oikeutettaisiin varaamaan Selboat Oy:lle 54. kaupunginosassa (Vuosaari), tilan 91-54-9906-8 alueella sijaitsevan liitteenä 1 olevaan karttaan merkityn noin 1 910 neliömetrin suuruisen maa-alueen veneilyalaa palvelevan yritystoiminnan suunnittelua varten ajaksi 1.1. – 31.12.2013 seuraavin ehdoin:

1. Varausmaksu on 534,80 euroa ja se on maksettava 31.3.2013 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan, kaupungin osoittamalle tilille.

Maksusuorituksen viivästyessä varauksensaaja on velvollinen maksamaan erääntyville saataville maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaisesti.

2. Nyt varattavan alueen rajoja tarkistetaan alueesta tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä. Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

3. Varattava alue on liikuntaviraston käytössä siihen saakka, kunnes alueesta solmittava vuokrasopimus alkaa.

4. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

5. Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

6. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Selboat_aluevaraus_2012_kartta

2

HEL 2012-011948 Varaushakemus Selboat Oy

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee,  että liikuntalautakunta oikeutettaisiin varaamaan Selboat Oy:lle 54. kaupunginosassa (Vuosaari), tilan 91-54-9906-8 alueella sijaitsevan liitteenä 1 olevaan karttaan merkityn noin 1 910 neliömetrin suuruisen maa-alueen veneilyalaa palvelevan yritystoiminnan suunnittelua varten ajaksi 1.1. – 31.12.2013 seuraavin ehdoin:

1. Varausmaksu on 534,80 euroa ja se on maksettava 31.3.2013 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan, kaupungin osoittamalle tilille.

Maksusuorituksen viivästyessä varauksensaaja on velvollinen maksamaan erääntyville saataville maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaisesti.

2. Nyt varattavan alueen rajoja tarkistetaan alueesta tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä. Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

3. Varattava alue on liikuntaviraston käytössä siihen saakka, kunnes alueesta solmittava vuokrasopimus alkaa.

4. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

5. Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

6. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Esittelijä

Selboat Oy anoo maa-alueen varaamista Vuosaarenlahden venesatama-alueelta, aallonmurtajan tyvessä sijaitsevalta rakennusalueelta veneilyalaa palvelevien toimintojen suunnittelua varten.

Vuosaarenlahden venesatama sijaitsee Helsingin Vuosaaren (54) kaupunginosassa. Alueella on voimassa asemakaava nro 11789, joka on saanut lainvoiman 9.10.2009. Alueelle saa rakentaa kerho- ja ravintolarakennuksia sekä muita alueen toimintaa palvelevia tiloja. Alueelle saa sijoittaa alueen toiminnan kannalta välttämättömiä majoitustiloja ja asunnon välttämätöntä henkilökuntaa varten. Aluetta saa käyttää veneiden talvisäilytykseen.

Varattavaksi esitetty maa-alue käsittää noin 1 910 neliömetrin suuruisen alueen, jolle saa rakentaa enintään 2 700 kem2. Alue soveltuu sijaintinsa puolesta hyvin veneilyä palvelevien toimintojen sijaintipaikaksi.

Satama-alueelle suunniteltuja maamassan täyttöjä ei ole vielä kaikkia tehty, joten kyseessä olevalla alueella on varattavissa tällä hetkellä vain 1910 m2.

Liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle 1 910 m2:n maa-alueen varaamista yhdeksi vuodeksi Selboat Oy:lle Vuosaarenlahden venesatama-alueelta 1.1. - 31.12.2013 veneilyä palvelevia  toimintoja varten. Varausmaksuksi esitetään hintaa, joka on puolet Vuosaaren alueella maksettavasta sisäisestä maanvuokrasta 0,56 euroa/ m2/ v. Varausmaksuksi tulee tällöin 534,80 euroa/ vuosi. Myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä vuokra tullaan määrittelemään rakennettavan kerrosalan ja myöhemmin tarkentuvan maa-alueen pohjalta.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallituksen päätösesitys on liikuntalautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Selboat_aluevaraus_2012_kartta

2

HEL 2012-011948 Varaushakemus Selboat Oy

Tiedoksi: Muutoksenhaku; kaupunginhallitus , oikaisuvaatimus

Liikuntalautakunta

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 09.10.2012 § 177

HEL 2012-011948 T 10 01 01 03

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se varaisi Selboat Oy:lle 54. kaupunginosassa (Vuosaari), tilan 91-54-9906-8 alueella sijaitsevan liitteenä 1 olevaan karttaan merkityn noin 1 910 neliömetrin suuruisen maa-alueen veneilyalaa palvelevan yritystoiminnan suunnittelua varten ajaksi 1.1. – 31.12.2013 seuraavin ehdoin:

1. Varausmaksu on 534,80 euroa ja se on maksettava 31.3.2013 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan, kaupungin osoittamalle tilille.

Maksusuorituksen viivästyessä varauksensaaja on velvollinen maksamaan erääntyville saataville maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaisesti.

2. Nyt varattavan alueen rajoja tarkistetaan alueesta tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä. Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

3. Varattava alue on liikuntaviraston käytössä siihen saakka, kunnes alueesta solmittava vuokrasopimus alkaa.

4. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

5. Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

6. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Esittelijä

osastopäällikkö

Turo Saarinen

Lisätiedot

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566