Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

11.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 284

Malmin lentokentän ja eräiden sen ympäristön alueiden määrääminen rakennuskieltoon (nro 12182)

HEL 2012-017212 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) ja 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Tattarisuo) piirustuksesta nro 21282 ilmenevät alueet rakennuskieltoon maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 momentin nojalla yleiskaavan laatimista varten viideksi vuodeksi 23.4.2018 asti.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman, ja että päätöksestä tulee kuuluttaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12182/5.2.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee määrätä 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) ja 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Tattarisuo) piirustuksesta nro 21282 ilmenevät alueet rakennuskieltoon maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 momentin nojalla yleiskaavan laatimista varten viideksi vuodeksi 23.4.2018 asti.

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman, ja että päätöksestä tulee kuuluttaa.

Esittelijä

Alue

Nykyinen, asemakaavan laatimista varten asetettu rakennuskielto on voimassa 23.4.2013 saakka 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) lentokenttäalueella, lentokentän etelä- ja länsipuolisella puistoalueella, lumenkaatopaikka-alueella ja tontilla 38173/38 sekä 41. kaupunginosassa (Suurmetsä, Tattarisuo) nuorten liikennekoulutuskeskuksenalueella, Tattarisuon teollisuusalueen länsipuolisella lähivirkistysalueella sekä tontilla 41006/29.

Taustaa

Vuoden 2004 loppuun asti alueen kaavoituksen aikataulun lähtökohtana pidettiin valtioneuvoston 11.5.2000 tekemää päätöstä yhteistoiminta-asiakirjasta valtion, pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välillä. Asiakirjassa valtio ilmoitti olevansa valmis luopumaan Malmin lentokentän vuoteen 2034 ulottuvasta maanvuokraoikeudestaan 1.1.2006 alkaen, mikäli Helsingin kaupunki kaavoittaa vapautuvat alueet pääosin asuntokäyttöön ja sovitaan korvauksista sekä Malmin kenttää korvaavista järjestelyistä. Valtio ei luopunut kentän käytöstä sovittuun päivämäärään mennessä. Vuonna 2004 Kiikalan kunta ilmoitti olevansa halukas ottamaan vastaan Malmin lentotoiminnat. Muun muassa tällä perusteella Helsingin kaupunginhallitus päätti 17.1.2005 (58 §) ilmoittaa valtiolle, että on olemassa edellytykset päättää Malmin lentokenttää koskevat maanvuokrasopimukset. Kaupunginhallitus päätti pyytää valtiota luovuttamaan maanvuokrasopimusten mukaiset alueet kaupungille 31.12.2010 mennessä.

Asian käsittely on edennyt valtion suunnalla, mutta odotettua hitaammin. Ilmailulaitos Finavian liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta laatima selvitys lentokenttätoimintojen kehittämismahdollisuuksista Helsingin seudulla valmistui kesällä 2007. Tämän selvityksen pohjalta liikenne- ja viestintäministeriö esitti, että selvityksessä esille nostetuista päävaihtoehdoista käynnistetään tarkentavat selvitykset ainakin kolmen vaihtoehdon osalta. Nämä olivat lentokentän kehittäminen Malmilla, uuden Helsingin seutua palvelevan lentokentän rakentaminen (Backas) sekä Malmin lentokentän toiminnan supistaminen helikopteritukikohdaksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö määräsi 8.2.2008 Tiehallinnon vastaamaan tarkentavista selvityksistä pysyvän ratkaisun saamiseksi Malmin lentoaseman maa-alueen ja lentokentän kohtalosta. Erilaisista vaihtoehdoista on ollut tarkoitus käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). YVA-menettelyä on valmisteltu, mutta ei kuitenkaan toistaiseksi käynnistetty.

Lentokenttäalueen tulevan maankäytön ratkaisemista lähitulevaisuudessa tukee myös valtioneuvoston päätös (13.11.2008) koskien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamista (VAT). Päätöksessä todetaan, että "Alueidenkäytön suunnittelussa on osoitettava sijaintipaikka Helsingin seudun lentokentälle tätä koskeviin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin perustuen". Malmin lentokentän ja samalla myös sen lähiympäristöä koskevia asioita oli tarkoitus käsitellä myös Uudenmaan maakuntakaavan muuttamisen yhteydessä. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa, joka valmistui vuoden 2012 lopussa, ei korvaavaa kenttää kuitenkaan ole esitetty. Uudenmaan liitosta on ilmoitettu, että kysymystä tarkastellaan uudelleen käynnistyvässä olevassa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa.

Kaupunginhallitus on päättänyt alueen rakennuskiellosta asemakaavan laatimista varten maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla nyt kuusi kertaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Voimassa oleva rakennuskielto päättyy 23.4.2013. Rakennuskielto on syytä asettaa uuden yleiskaavan valmistelu huomioon ottaen 23.4.2018 saakka.

Asemakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on liikennealuetta, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue. Helsingin Yleiskaava 2002 on tullut voimaan 19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokenttää. Korkein hallinto-oikeus on 7.11.2006 kumonnut yleiskaavan hyväksymispäätöksen tältä osin. Kaupunginvaltuuston 9.12.1992 hyväksymässä Yleiskaava 1992:ssa alue on osoitettu liikennealueeksi (L), joka muutetaan asuntoalueeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu muu toiminta siirtyy pois.

Pääosalla aluetta on voimassa 21.4.1964 vahvistettu asemakaava nro 5343, jossa suurin osa on merkitty lentokentäksi. Lentokentän ympäristössä on voimassa muitakin eri aikoina hyväksyttyjä asemakaavoja:

-        Tattarisuon pienteollisuus- ja varastoalueen asemakaava nro 9200, (vahvistettu 11.8.1987)

-        Tattariharjun teollisuusalueen osalla asemakaava nro 9337, (vahv. 15.12.1987)

-        Tattariharjuntien varren lumenkaatopaikan asemakaava nro 10648, (vahv. 12.10.1999)

Osalla aluetta ei ole asemakaavaa. Yleissuunnitteluosasto on laatinut ehdotettavasta rakennuskieltoalueesta kartan, jossa rakennuskieltoalueen pinta-ala on 211,5 ha. Alue on sama kuin aikaisemmissa rakennuskieltopäätöksissä.

Suunnittelutilanne

Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen on tullut vireille 13.11.2012 ja siinä tarkastellaan koko Helsingin aluetta. Yleiskaavaehdotus pyritään esittelemään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2016 loppuun mennessä.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Tontit on vuokrattu edelleen.

Rakennuskiellon asettaminen

Yleiskaavan laatimisen vuoksi tulisi rakennuskielto asettaa viideksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 momentin perusteella.

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12182/5.2.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2013 § 255

Pöydälle 04.03.2013

HEL 2012-017212 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 05.02.2013 § 18

HEL 2012-017212 T 10 03 05

Ksv 2741_3, karttalehti J6, J7

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että liitekartan (piirustus nro 12182) mukaiset, 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) ja 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Tattarisuo) alueet asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 momentin nojalla rakennuskieltoon yleiskaavan laatimista varten viideksi vuodeksi 23.4.2018 asti.

Päätöksen jakelu:

-        kaupunginhallitus

-        hallintokeskus/Kaj:n rooteli, Rämö

Käsittely

05.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Rikhard Manninen: Esittelijä ilmoitti korjauksena esityslistatekstiin, että kohdassa Suunnittelutilanne ensimmäisen kappaleen toisessa virkkeessä tulee lukea: "Yleiskaavaehdotus pyritään esittelemään kaupunginvaltuustolle vuoden 2016 loppuun mennessä."

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Crista Toivola, arkkitehti, puhelin: 310 37334

crista.toivola(a)hel.fi

Tuomas Eskola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37285

tuomas.eskola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566