Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

11.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 282

Toimitilatontin varaaminen Pelican Finland Holding Oy:lle (Viikki, tontti 36275/1, Latokartanonkaari 56)

HEL 2013-000892 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata 36. kaupunginosan (Viikki) toimitilarakennusten korttelin (KTY) nro 36275 tontin nro 1 (4 000 k-m², pinta-ala 3 719 m²) Pelican Finland Holding Oy:lle pienvarastorakennuksen suunnittelua varten 31.12.2013 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaajan on laadittava suunnitelmat tontin 36275/1 rakentamiseksi yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa sekä esitettävä ennen maanvuokrasopimuksen tekemistä selvitys hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta.

2

Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siksi, että tonttia koskevaa pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei aikanaan voida solmia.

3

Varauksensaajan tulee suunnittelussa ottaa huomioon tontilla 36275/1 kulkeva asemakaavan mukainen ulkoilureitti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ote asemakaavasta

3

Hakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee varata 36. kaupunginosan (Viikki) toimitilarakennusten korttelin (KTY) nro 36275 tontin nro 1 (4 000 k-m², pinta-ala 3 719 m²) Pelican Finland Holding Oy:lle pienvarastorakennuksen suunnittelua varten 31.12.2013 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaajan on laadittava suunnitelmat tontin 36275/1 rakentamiseksi yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa sekä esitettävä ennen maanvuokrasopimuksen tekemistä selvitys hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta.

2

Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siksi, että tonttia koskevaa pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei aikanaan voida solmia.

3

Varauksensaajan tulee suunnittelussa ottaa huomioon tontilla 36275/1 kulkeva asemakaavan mukainen ulkoilureitti.

Esittelijä

Varausehdotus

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että kaupunginhallitus varaisi Pelican Finland Holding Oy:lle tontin 36275/1 pienvarastorakennuksen suunnittelua varten 31.12.2013 saakka.

Varauksen kohde

Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti 36275/1 kuuluu toimitilarakennusten korttelialueeseen (KTY) ja sen rakennusoikeus on 4 000 k-m². Tontille saa sijoittaa kolmeen kerrokseen julkisia palvelutiloja, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus-, tuotanto- ja varastotiloja, opetus-, koulutus-, studio- ja näyttelytiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja.

Alueen liikenneyhteydet tulevat paranemaan, kun Kivikon eritasoliittymä yhdistää Latokartanon Kehä 1:seen ja Kivikon alueeseen. Latokartanon työpaikka-alueen tontteja ei ole aikaisemmin luovutettu eikä rakennettu osin vielä kehittymättömien liikenneyhteyksien takia.

Sijaintikartta, asemakaavakartta ja hakemus ovat liitteinä 1-3.

Hakija

Pelican Self Storage on pohjoismainen säilytyskeskuskonsepti, joka tarjoaa pienvarastotiloja ja -palveluita kuluttajille ja pk-yrityksille. Yritys toimii tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla neljässä omistamassaan toimipisteessä ja on rakennuttamassa kahta uudiskohdetta. Tämän lisäksi Pelican toimii Minivarasto-brändillä kolmessa vuokratilassa.

Pelican Finland Holding Oy:n ja konserniyhtiöiden liikevaihto vuonna 2012 oli noin 3,4 miljoonaa euroa ja tase noin 20 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2012 lopussa 15 henkeä.

Pelicanin liikevaihto on seuraavina vuosina nopeassa kasvussa, koska uudet kohteet on avattu vuoden 2011 lopussa ja vuoden 2012 puolella. Uusia kohteita avataan vuonna 2013 Helsingin Konalaan, Espoon Olariin ja Turun Itäharjuun.

Referenssikohteina toimivat vuonna 2012 valmistuneet uudiskohteet Helsingin Suutarilassa ja Espoon Kilossa.

Esittelijän kannanotto

Hanke tukisi Latokartanon ja Kivikon alueen asukkaiden ja pienyritysten palveluiden parantamista ja toteuttaisi kaupungin elinkeinopolitiikkaa työpaikkoja lisäämällä.

Esittelijä pitää toimitilatontin varaamista toimitilarakennuksen suunnittelua ja toteuttamista varten kaupungin elinkeinopolitiikan ja Latokartanon ja Kivikon alueen asukkaiden palveluiden lisäämisen kannalta perusteltuna.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ote asemakaavasta

3

Hakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 07.02.2013 § 59

HEL 2013-000892 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta J6 S2, Latokartanonkaari 56

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus varaisi 36. kaupunginosan (Viikki) toimitilarakennusten korttelin (KTY) nro 36275 tontin nro 1 (os. Latokartanonkaari 56, määräala kiinteistöistä 91-418-8-216 ja 91-418-5-157, rakennusoikeus 4 000 k-m², pinta-ala 3 719 m²) Pelican Finland Holding Oy:lle pienvarastorakennuksen suunnittelua varten 31.12.2013 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaajan on laadittava suunnitelmat tontin 36275/1 rakentamiseksi yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa sekä esitettävä ennen maanvuokrasopimuksen tekemistä selvitys hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta.

2

Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siksi, että tonttia koskevaa pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei aikanaan voida solmia.

3

Varauksensaajan tulee suunnittelussa ottaa huomioon tontilla 36275/1 kulkeva asemakaavan mukainen ulkoilureitti.

Lautakunta toteaa, että Pelican Finland Holding Oy pyytää hakemuksessaan (17.9.2012), että sille varattaisiin Viikin Latokartanonkaarelta Helsingin kaupungin omistamasta toimitilarakennusten korttelista (KTY) tontti 36275/1 pienvarastorakennuksen suunnittelua varten. Pelican Finland Holding Oy pyytää suunnitteluvarausta 31.12.2013 asti.

Lautakunta puoltaa Pelican Finland Holding Oy:n hakemusta ja pitää toimitilatontin varaamista toimitilarakennuksen suunnittelua ja toteuttamista varten kaupungin elinkeinopolitiikan ja Latokartanon ja Kivikon alueen asukkaiden palveluiden lisäämisen kannalta perusteltuna.

30.01.2013 Pöydälle

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566