Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

04.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 259

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi lasten päivähoitopaikkojen riittävyydestä

HEL 2012-010165 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 6.6.2012 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 6.6.2012 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 6.6.2012 varhaiskasvatustoimen organisaation perustamista kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun varhaiskasvatus saa oman virastonsa ja budjettinsa, niin se yrittää vaikuttaa siihen, että lasten hoitopaikkoja on kaikissa kaupunginosissa riittävästi. (Sirpa Asko-Seljavaara)"

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä viittaa varhaiskasvatuslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että varhaiskasvatusviraston palvelujen järjestämisen tavoitteena ovat oikein kohdennetut ja oikea-aikaiset palvelut. Tavoitteena on viraston ja varhaiskasvatusalueiden tarpeita palveleva kokonaisuus sekä asiakkaiden että kaupungin talouden näkökulmasta.

Pitkän tähtäimen palvelujen suunnittelussa varhaiskasvatusvirasto tekee tiivistä yhteistyötä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa asuinalueiden eri kaavoitusvaiheissa. Palvelujen järjestämisen kannalta on tärkeää, että uusien palvelutilojen rakentamishankkeet pysyvät samassa aikataulussa alueiden muun rakentamisen kanssa.

Varhaiskasvatuspalvelujen palveluverkon lyhyen aikavälin kokonaissuunnitelma laaditaan kaksi kertaa vuodessa, ja se tuodaan varhaiskasvatuslautakuntaan tiedoksi. Alueellisen palveluverkon kysynnän ja tarjonnan tasapainon ylläpitämiseksi palveluverkkoa tarkastellaan myös kuukausittain, jolloin väestömuutosten rinnalla tarkastellaan palvelutarpeen muutoksia päivähoidon hakijoiden määrien kautta.

Varhaiskasvatusvirasto esittää vuosittain osana talousarvion laatimisprosessia uudet tilatarpeet kiinteistöviraston tilakeskukselle. Varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy omalta osaltaan talousarvioehdotuksen yhteydessä varhaiskasvatustoimen tulevien vuosien tilahankkeet.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupungivaltuusto

Päätöshistoria

Varhaiskasvatuslautakunta 12.02.2013 § 23

HEL 2012-010165 T 00 00 03

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavansisältöisen lausunnon.

Varhaiskasvatusviraston  palvelujen järjestämisen tavoitteena ovat oikein kohdennetut ja oikea-aikaiset palvelut. Tavoitteena on viraston ja varhaiskasvatusalueiden tarpeita palveleva kokonaisuus sekä  asiakkaiden että kaupungin talouden näkökulmasta. Lähtökohtana suunnittelulle on alle kouluikäisten lasten väestökehityksen aiheuttamat muutostarpeet palvelujen järjestämiselle. Lisäksi palveluverkkosuunnittelussa otetaan huomioon kullekin suunnittelukaudelle asetetut strategiat, talousarviotavoitteet ja linjaukset. Päivähoidon palveluverkkoa tarkastellaan päiväkotien, perhepäivähoidon ja leikkipuistojen kokonaisuutena (sisältää kerhotoiminnan) sekä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Suunnittelussa päivähoidon ja leikkitoiminnan eri palvelumuotojen käyttöä seurataan ja otetaan huomioon myös yksityinen päivähoitotarjonta.

Pitkän tähtäimen palvelujen suunnittelussa varhaiskasvatusvirasto tekee tiivistä yhteistyötä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa asuinalueiden eri kaavoitusvaiheissa. Tässä yhteydessä arvioidaan alle kouluikäisten lasten palvelutarpeita, olemassa olevia varhaiskasvatuspalveluja sekä mahdollisten uusien palvelutilojen tarvetta. Palvelujen järjestämisen kannalta on tärkeää, että uusien palvelutilojen rakentamishankkeet pysyvät samassa aikataulussa alueiden muun rakentamisen kanssa.

Varhaiskasvatuspalvelujen palveluverkon lyhyen aikavälin kokonaissuunnitelma laaditaan kaksi kertaa vuodessa, ja se tuodaan varhaiskasvatuslautakuntaan tiedoksi. Alueellisen palveluverkon kysynnän ja tarjonnan tasapainon ylläpitämiseksi palveluverkkoa tarkastellaan myös kuukausittain, jolloin väestömuutosten rinnalla tarkastellaan palvelutarpeen muutoksia päivähoidon hakijoiden määrien kautta.

Varhaiskasvatusvirasto tekee jatkuvaa yhteistyötä kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa päivähoitotiloihin liittyen sekä pidemmän että lyhyemmän aikavälin palvelutilaverkon kehittämiseksi. Varhaiskasvatusvirasto esittää vuosittain osana talousarvion laatimisprosessia uudet tilatarpeet kiinteistöviraston tilakeskukselle. Varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy omalta osaltaan talousarvioehdotuksen yhteydessä varhaiskasvatustoimen tulevien vuosien tilahankkeet.

Talousarvioehdotuksessa kuvataan uusien päivähoitopaikkojen aiheuttamat henkilöstötarpeet ja -kustannukset, tilojen vuokravaikutukset sekä muut toiminnan käynnistämisen aiheuttamat investointikustannukset.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Carola Harju, suunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566