Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

04.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 247

Veroparatiisiselvitys

HEL 2012-012015 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsee laaditun perusteellisen selvityksen tiedoksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että veroparatiisien avulla tapahtuva verojen tosiasiallinen kiertäminen on kaupungille ongelma ja että toisaalta yritystoiminnan avoimuus ja yritysten vastuullisuus veronmaksussa ovat kaupungille tärkeitä päämääriä, minkä johdosta kaupunginhallitus päättää

1.    Laatia valtioneuvostolle ja siellä erityisesti verolainsäädännöstä vastaavalle valtiovarainministeriölle ja hankintalainsäädännöstä vastaavalle työ- ja elinkeinoministeriölle Helsingin kaupungin kirjeen, jossa

-    muistutetaan hallitusohjelman kirjauksista harmaan talouden torjumiseksi ja kansainvälisen haitallisen verokilpailun lopettamiseksi
-    todetaan Helsingin kaupungin ja muiden Suomen kuntien kannalta ongelmallinen yritysten verovastuun heikkeneminen
-    pyydetään hallitusta toteuttamaan tarvittavat selvitykset ja valmistelemaan Helsingin kaupungin ja muiden Suomen kuntien käyttöön tehokas keinovalikoima, jolla kunnat voivat välttää yhteistyötä niiden yritysten kanssa, jotka käytännössä kiertävät verovastuutaan Suomessa kansainvälisten veroparatiisien avulla
-    ehdotetaan hallitukselle lainsäädännön muutosta, jotta vertailutietotarkistuksia luottolaitoksiin voitaisiin tehdä nykyistä tehokkaammin, rahanpesuepäilyjä laajemmin, esimerkiksi Ruotsin esimerkkejä hyväksikäyttäen
-    pyydetään hallitusta harkitsemaan veroparatiisisaatavien lisäämiseksi niin kutsuttua tehokkaan katumisen ohjelmaa, josta on hyviä kokemuksia muun muassa Ruotsissa
-    pyydetään hallitusta muuttamaan verojulkisuuslakia siten, että Verohallinnolla on aikaisemmasta poiketen velvollisuus luovuttaa esimerkiksi Helsingin kaupungille harmaan talouden torjumiseksi tiedot niistä yrityksistä, joita sen tarkastuksissa tutkitaan tarkemmin
-    pyydetään hallitusta vaikuttamaan hankintalainsäädännön uudistamiseen Euroopan unionissa siten että hankintalainsäädäntö mahdollistaisi nykyistä tehokkaamman puuttumisen veroparatiisikäytäntöjen ongelmiin, esimerkkinä vaikkapa se, että tarjousten ulkopuolelle voitaisiin selkeimmissä tapauksissa sulkea ne yritykset, jotka ovat tehneet yritysjärjestelyjä puhtaasti veronvälttämistarkoituksessa
-    pyydetään hallitusta arvioimaan mitkä muut ministeriöt voivat omassa toiminnassaan edistää yllämainittuja päämääriä, esimerkiksi ulkomaankauppaministeri kansainvälisissä kauppasopimuksissa

2.    Arvioida ja kokeilla yhdessä pilottihankinnassa Helsingissä menettelyä, jossa tarjouskilpailuun osallistuvilta yrityksiltä edellytetään maakohtaisten tilinpäätöstietojen julkaisua tarjoamisen ehtona.

Tällä vaatimuksella ei pystyttäisi sinänsä sulkemaan pois tarjoajaa, joka on tehnyt laillista verosuunnittelua, mutta kokeilu tästä vaatimuksesta lisäisi läpinäkyvyyttä ja edistäisi osaltaan varmasti keskustelua yritysten yhteiskuntavastuusta ja sitä kautta vaikuttaisi ilmapiiriin, jossa yritykset pohtisivat näitä kysymyksiä aikaisempaa enemmän. Ennen kokeilun toteutusta on syytä arvioida, miten tällainen vaatimus vaikuttaisi saatavien tarjousten ja tarjouskilpailujen osallistujien määrään. Käytäntöä ei ole syytä toteuttaa pilottina hankinnassa, joissa se voi johtaa selvästi kilpailun vähentymiseen.

3. Kaupunginhallitus palaa asiaan saatuaan valtioneuvostolta vastauksen käytettävissä olevasta keinovalikoimasta puuttua veroparatiisikysymykseen nykyistä tehokkaammin. Samassa yhteydessä kaupunginhallituksella on käytettävissään myös veroparatiisiselvityksessä mainitut keinot, kuten esimerkiksi Malmön kaupungin toimintamallin arviointi, veroparatiisien toimintaan puuttumiseksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: 1. Khs toteaa, että yritystoiminnan avoimuus on osa kaupungin hankintapolitiikkaa ja pyytää tarkastuslautakuntaa yhdessä Tasken kanssa laatimaan kaikille kaupungin konsernin toimijoille ohjeen siitä, miten tämä otetaan huomioon tarjouskilpailujen osallistumisehtojen ja pisteytyskriteerien määrittelyssä hankintakohteen näkymättöminä ominaisuuksina.

Kannattajat: Osku Pajamäki

 

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: 2. Khs toteaa, että jos jossakin tapauksessa arvioidaan, ettei kilpailun osallistumiskriteerinä eikä laatukriteerinä voida pitää täyttä avoimuutta, erityisesti koskien tarjoavan yhtiön konsernirakennetta ja maakohtaisia raportteja, kaupunki pyytää kuitenkin kaikissa kilpailutuksissa yrityksiä toimittamaan vastaavia tietoja vapaaehtoisesti kaupungin ylläpitämään julkiseen rekisteriin.

Kannattajat: Osku Pajamäki

 

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: 3. Khs tilaa yhdeltä tai useammalta asiantuntijataholta lisäselvityksiä keinoista välttää hankintoja yhtiöiltä joilla on kytköksiä veroparatiiseihin. Khs päättää selvitysten tilaamisesta Khn asettaman työryhmän Kh:lle 1.5.2013 mennessä valmisteleman esityksen perusteella. Kh:ssa edustettuna olevia valtuustoryhmiä pyydetään nimeämään edustaja toimikuntaan, joka järjestäytyy keskuudessaan ja jota Tasken osoittama sihteeri avustaa.

Kannattajat: Osku Pajamäki

 

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: 4. Khs pyytää tarkastuslautakuntaa yhdessä Tasken kanssa laatimaan selvitykseen kaupungin hankintapäätöksistä 1.1.2010 - josta käy ilmi hankintojen arvo, tarjouskilpailujen osallistujat ja voittajat ja hankinnan kohde. Khs pyytää samalla arvioimaan veroparatiisiyhtiöhankintojen ongelman laajuuden ja niistä koituvat veromenetykset kaupungille.

Kannattajat: Osku Pajamäki

 

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: 5. Khs pyytää tarkastuslautakuntaa yhdessä kaupungin muiden tahojen kanssa selvittämään miten kaupungin hankintoihin osallistuvan henkilökunnan koulutuksessa voidaan huomioida valtuuston asettama velvoite välttää kaupungin hankintoja yhtiöiltä, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin.

Kannattajat: Osku Pajamäki

 

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: 6. Khs pyytää tarkastuslautakuntaa yhdessä kaupungin muiden tahojen kanssa selvittämään oman tuotannon mahdollisuuksia ja haittoja tapauksissa, joissa veroparatiisiyhtiöiden käyttöä on muutoin vaikea välttää.

Kannattajat: Osku Pajamäki

 

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: 7. Khs päättää laatia pääministerille, verolainsäädännöstä vastaavalle valtiovarainministeriölle, hankintalainsäädännöstä vastaavalle työ- ja elinkeinoministeriölle, ulkomaankauppaministerille ja kehitysyhteistyöministerille Helsingin kaupungin kirjeen, jossa
- muistutetaan hallitusohjelman kirjauksista harmaan talouden torjumiseksi ja kansainvälisen haitallisen verokilpailun lopettamiseksi
- todetaan Helsingin kaupungin ja muiden Suomen kuntien kannalta ongelmallinen yritysten verovastuun heikkeneminen
- pyydetään hallitusta valmistelemaan Helsingin kaupungin ja muiden Suomen kuntien käyttöön tehokas keinovalikoima, jolla kunnat voivat välttää yhteistyötä niiden yritysten kanssa, jotka käytännössä kiertävät verovastuutaan Suomessa kansainvälisten veroparatiisien avulla. Osana keinovalikoimaa pyrittäisiin rohkaisemaan kaikkia julkisia hankintoja tekeviä tahoja valtiolla ja kunnissa panostamaan yksikköjen hankintaosaamiseen.
- ehdotetaan hallitukselle lainsäädännön muutosta, jotta vertailutietotarkistuksia luottolaitoksiin voitaisiin tehdä nykyistä tehokkaammin, rahanpesuepäilyjä laajemmin, esimerkiksi Ruotsin esimerkkejä hyväksikäyttäen
- pyydetään hallitusta harkitsemaan veroparatiisisaatavien lisäämiseksi niin kutsuttua tehokkaan katumisen ohjelmaa, josta on hyviä kokemuksia muun muassa Ruotsissa
- pyydetään hallitusta muuttamaan verojulkisuuslakia siten, että Verohallinnolla on aikaisemmasta poiketen velvollisuus luovuttaa esimerkiksi Helsingin kaupungille harmaan talouden torjumiseksi tiedot niistä yrityksistä, joita sen tarkastuksissa tutkitaan tarkemmin
- pyydetään hallitusta vaikuttamaan hankintalainsäädännön uudistamiseen Euroopan unionissa siten että hankinta ja kilpailulainsäädäntö antaisi kunnille oikeuden harkintansa mukaan sulkea tarjousten ulkopuolelle ne yritykset, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin - pyydetään hallitusta tulevassa kansallisen hankintalain uudistamisessa pyrkimään löytämään tapoja, jotta hankintalainsäädäntö mahdollistaisi kunnille oikeuden harkintansa mukaan sulkea tarjousten ulkopuolelle ne yritykset, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin esimerkiksi sillä perusteella, että yrityksen omavaraisuustaso (oma pääoma suhteessa velkarahaan) ei ole riittävä.
- pyydetään hallitusta vaikuttamaan EU:n yhteisen kauppapolitiikan uudistamisen siten, että kaikessa kauppapolitiikassa johdonmukaisesti vaaditaan sopimusten kirjoittamista ja tarvittaessa uusimista siten, että kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat saavat oikeuden harkintansa mukaan sulkea tarjousten ulkopuolelle ne yritykset, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin
- pyydetään hallitusta huomioimaan veroparatiisien välttämistä edistäviä toimenpiteitä kehitysyhteistyö- ja ulkopolitiikassaan, ja harkitsemaan kehitysyhteistyövarojen käyttöä toimintaan, jolla kohennetaan kehitysmaiden kykyä ja oikeutta suojautua veroparatiisien haittoja vastaan
- pyydetään hallitusta raportoimaan Helsingille toimenpiteistään ko. kirjeen tavoitteiden puolesta joka toinen vuosi.

Kannattajat: Osku Pajamäki

 

Vastaehdotus:
Erkki Perälä: Kaupunginhallitus merkitsee laaditun perusteellisen selvityksen tiedoksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että veroparatiisien avulla tapahtuva verojen tosiasiallinen kiertäminen on kaupungille ongelma ja että toisaalta yritystoiminnan avoimuus ja yritysten vastuullisuus veronmaksussa ovat kaupungille tärkeitä päämääriä, minkä johdosta kaupunginhallitus päättää

1.    Laatia valtioneuvostolle ja siellä erityisesti verolainsäädännöstä vastaavalle valtiovarainministeriölle ja hankintalainsäädännöstä vastaavalle työ- ja elinkeinoministeriölle Helsingin kaupungin kirjeen, jossa

-    muistutetaan hallitusohjelman kirjauksista harmaan talouden torjumiseksi ja kansainvälisen haitallisen verokilpailun lopettamiseksi
-    todetaan Helsingin kaupungin ja muiden Suomen kuntien kannalta ongelmallinen yritysten verovastuun heikkeneminen
-    pyydetään hallitusta toteuttamaan tarvittavat selvitykset ja valmistelemaan Helsingin kaupungin ja muiden Suomen kuntien käyttöön tehokas keinovalikoima, jolla kunnat voivat välttää yhteistyötä niiden yritysten kanssa, jotka käytännössä kiertävät verovastuutaan Suomessa kansainvälisten veroparatiisien avulla
-    ehdotetaan hallitukselle lainsäädännön muutosta, jotta vertailutietotarkistuksia luottolaitoksiin voitaisiin tehdä nykyistä tehokkaammin, rahanpesuepäilyjä laajemmin, esimerkiksi Ruotsin esimerkkejä hyväksikäyttäen
-    pyydetään hallitusta harkitsemaan veroparatiisisaatavien lisäämiseksi niin kutsuttua tehokkaan katumisen ohjelmaa, josta on hyviä kokemuksia muun muassa Ruotsissa
-    pyydetään hallitusta muuttamaan verojulkisuuslakia siten, että Verohallinnolla on aikaisemmasta poiketen velvollisuus luovuttaa esimerkiksi Helsingin kaupungille harmaan talouden torjumiseksi tiedot niistä yrityksistä, joita sen tarkastuksissa tutkitaan tarkemmin
-    pyydetään hallitusta vaikuttamaan hankintalainsäädännön uudistamiseen Euroopan unionissa siten että hankintalainsäädäntö mahdollistaisi nykyistä tehokkaamman puuttumisen veroparatiisikäytäntöjen ongelmiin, esimerkkinä vaikkapa se, että tarjousten ulkopuolelle voitaisiin selkeimmissä tapauksissa sulkea ne yritykset, jotka ovat tehneet yritysjärjestelyjä puhtaasti veronvälttämistarkoituksessa
-    pyydetään hallitusta arvioimaan mitkä muut ministeriöt voivat omassa toiminnassaan edistää yllämainittuja päämääriä, esimerkiksi ulkomaankauppaministeri kansainvälisissä kauppasopimuksissa

2.    Arvioida ja kokeilla yhdessä pilottihankinnassa Helsingissä menettelyä, jossa tarjouskilpailuun osallistuvilta yrityksiltä edellytetään maakohtaisten tilinpäätöstietojen julkaisua tarjoamisen ehtona.

Tällä vaatimuksella ei pystyttäisi sinänsä sulkemaan pois tarjoajaa, joka on tehnyt laillista verosuunnittelua, mutta kokeilu tästä vaatimuksesta lisäisi läpinäkyvyyttä ja edistäisi osaltaan varmasti keskustelua yritysten yhteiskuntavastuusta ja sitä kautta vaikuttaisi ilmapiiriin, jossa yritykset pohtisivat näitä kysymyksiä aikaisempaa enemmän. Ennen kokeilun toteutusta on syytä arvioida, miten tällainen vaatimus vaikuttaisi saatavien tarjousten ja tarjouskilpailujen osallistujien määrään. Käytäntöä ei ole syytä toteuttaa pilottina hankinnassa, joissa se voi johtaa selvästi kilpailun vähentymiseen.

3. Kaupunginhallitus palaa asiaan saatuaan valtioneuvostolta vastauksen käytettävissä olevasta keinovalikoimasta puuttua veroparatiisikysymykseen nykyistä tehokkaammin. Samassa yhteydessä kaupunginhallituksella on käytettävissään myös veroparatiisiselvityksessä mainitut keinot, kuten esimerkiksi Malmön kaupungin toimintamallin arviointi, veroparatiisien toimintaan puuttumiseksi.

Kannattajat: Lasse Männistö

 

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: 1. Khs toteaa, että yritystoiminnan avoimuus on osa kaupungin hankintapolitiikkaa ja pyytää tarkastuslautakuntaa yhdessä Tasken kanssa laatimaan kaikille kaupungin konsernin toimijoille ohjeen siitä, miten tämä otetaan huomioon tarjouskilpailujen osallistumisehtojen ja pisteytyskriteerien määrittelyssä hankintakohteen näkymättöminä ominaisuuksina.

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Belle Selene Xia

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 esittelijän ehdotus voitti jäsen Tenkulan vastaehdotuksen.

 

2. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee laaditun perusteellisen selvityksen tiedoksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että veroparatiisien avulla tapahtuva verojen tosiasiallinen kiertäminen on kaupungille ongelma ja että toisaalta yritystoiminnan avoimuus ja yritysten vastuullisuus veronmaksussa ovat kaupungille tärkeitä päämääriä, minkä johdosta kaupunginhallitus päättää

1.    Laatia valtioneuvostolle ja siellä erityisesti verolainsäädännöstä vastaavalle valtiovarainministeriölle ja hankintalainsäädännöstä vastaavalle työ- ja elinkeinoministeriölle Helsingin kaupungin kirjeen, jossa
-    muistutetaan hallitusohjelman kirjauksista harmaan talouden torjumiseksi ja kansainvälisen haitallisen verokilpailun lopettamiseksi
-    todetaan Helsingin kaupungin ja muiden Suomen kuntien kannalta ongelmallinen yritysten verovastuun heikkeneminen
-    pyydetään hallitusta toteuttamaan tarvittavat selvitykset ja valmistelemaan Helsingin kaupungin ja muiden Suomen kuntien käyttöön tehokas keinovalikoima, jolla kunnat voivat välttää yhteistyötä niiden yritysten kanssa, jotka käytännössä kiertävät verovastuutaan Suomessa kansainvälisten veroparatiisien avulla
-    ehdotetaan hallitukselle lainsäädännön muutosta, jotta vertailutietotarkistuksia luottolaitoksiin voitaisiin tehdä nykyistä tehokkaammin, rahanpesuepäilyjä laajemmin, esimerkiksi Ruotsin esimerkkejä hyväksikäyttäen
-    pyydetään hallitusta harkitsemaan veroparatiisisaatavien lisäämiseksi niin kutsuttua tehokkaan katumisen ohjelmaa, josta on hyviä kokemuksia muun muassa Ruotsissa
-    pyydetään hallitusta muuttamaan verojulkisuuslakia siten, että Verohallinnolla on aikaisemmasta poiketen velvollisuus luovuttaa esimerkiksi Helsingin kaupungille harmaan talouden torjumiseksi tiedot niistä yrityksistä, joita sen tarkastuksissa tutkitaan tarkemmin
-    pyydetään hallitusta vaikuttamaan hankintalainsäädännön uudistamiseen Euroopan unionissa siten että hankintalainsäädäntö mahdollistaisi nykyistä tehokkaamman puuttumisen veroparatiisikäytäntöjen ongelmiin, esimerkkinä vaikkapa se, että tarjousten ulkopuolelle voitaisiin selkeimmissä tapauksissa sulkea ne yritykset, jotka ovat tehneet yritysjärjestelyjä puhtaasti veronvälttämistarkoituksessa
-    pyydetään hallitusta arvioimaan mitkä muut ministeriöt voivat omassa toiminnassaan edistää yllämainittuja päämääriä, esimerkiksi ulkomaankauppaministeri kansainvälisissä kauppasopimuksissa

2.    Arvioida ja kokeilla yhdessä pilottihankinnassa Helsingissä menettelyä, jossa tarjouskilpailuun osallistuvilta yrityksiltä edellytetään maakohtaisten tilinpäätöstietojen julkaisua tarjoamisen ehtona.

Tällä vaatimuksella ei pystyttäisi sinänsä sulkemaan pois tarjoajaa, joka on tehnyt laillista verosuunnittelua, mutta kokeilu tästä vaatimuksesta lisäisi läpinäkyvyyttä ja edistäisi osaltaan varmasti keskustelua yritysten yhteiskuntavastuusta ja sitä kautta vaikuttaisi ilmapiiriin, jossa yritykset pohtisivat näitä kysymyksiä aikaisempaa enemmän. Ennen kokeilun toteutusta on syytä arvioida, miten tällainen vaatimus vaikuttaisi saatavien tarjousten ja tarjouskilpailujen osallistujien määrään. Käytäntöä ei ole syytä toteuttaa pilottina hankinnassa, joissa se voi johtaa selvästi kilpailun vähentymiseen.

3. Kaupunginhallitus palaa asiaan saatuaan valtioneuvostolta vastauksen käytettävissä olevasta keinovalikoimasta puuttua veroparatiisikysymykseen nykyistä tehokkaammin. Samassa yhteydessä kaupunginhallituksella on käytettävissään myös veroparatiisiselvityksessä mainitut keinot, kuten esimerkiksi Malmön kaupungin toimintamallin arviointi, veroparatiisien toimintaan puuttumiseksi.

Jaa-äänet: 1
Belle Selene Xia

Ei-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 4
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Poissa: 0

Äänin 10 - 1 (4 tyhjää) jäsen Perälän vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen.

 

3. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: 2. Khs toteaa, että jos jossakin tapauksessa arvioidaan, ettei kilpailun osallistumiskriteerinä eikä laatukriteerinä voida pitää täyttä avoimuutta, erityisesti koskien tarjoavan yhtiön konsernirakennetta ja maakohtaisia raportteja, kaupunki pyytää kuitenkin kaikissa kilpailutuksissa yrityksiä toimittamaan vastaavia tietoja vapaaehtoisesti kaupungin ylläpitämään julkiseen rekisteriin.

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Belle Selene Xia

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 esittelijän ehdotus voitti jäsen Tenkulan vastaehdotuksen.

 

4. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: 3. Khs tilaa yhdeltä tai useammalta asiantuntijataholta lisäselvityksiä keinoista välttää hankintoja yhtiöiltä joilla on kytköksiä veroparatiiseihin. Khs päättää selvitysten tilaamisesta Khn asettaman työryhmän Kh:lle 1.5.2013 mennessä valmisteleman esityksen perusteella. Kh:ssa edustettuna olevia valtuustoryhmiä pyydetään nimeämään edustaja toimikuntaan, joka järjestäytyy keskuudessaan ja jota Tasken osoittama sihteeri avustaa.

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Belle Selene Xia

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 esittelijän ehdotus voitti jäsen Tenkulan vastaehdotuksen.

 

5. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: 4. Khs pyytää tarkastuslautakuntaa yhdessä Tasken kanssa laatimaan selvitykseen kaupungin hankintapäätöksista 1.1.2010 - josta käy ilmi hankintojen arvo, tarjouskilpailujen osallistujat ja voittajat ja hankinnan kohde. Khs pyytää samalla arvioimaan veroparatiisiyhtiöhankintojen ongelman laajuuden ja niistä koituvat veromenetykset kaupungille.

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Belle Selene Xia

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 esittelijän ehdotus voitti jäsen Tenkulan vastaehdotuksen.

 

6. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: 5. Khs pyytää tarkastuslautakuntaa yhdessä kaupungin muiden tahojen kanssa selvittämään miten kaupungin hankintoihin osallistuvan henkilökunnan koulutuksessa voidaan huomioida valtuuston asettama velvoite välttää kaupungin hankintoja yhtiöiltä, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin.

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 4
Osku Pajamäki, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Belle Selene Xia

Tyhjä: 1
Sirpa Puhakka

Poissa: 0

Äänin 10 - 4 (1 tyhjä) esittelijän ehdotus voitti jäsen Tenkulan vastaehdotuksen.

 

7. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: 6. Khs pyytää tarkastuslautakuntaa yhdessä kaupungin muiden tahojen kanssa selvittämään oman tuotannon mahdollisuuksia ja haittoja tapauksissa, joissa veroparatiisiyhtiöiden käyttöä on muutoin vaikea välttää.

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Belle Selene Xia

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 esittelijän ehdotus voitti jäsen Tenkulan vastaehdotuksen.

 

8. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: 7. Khs päättää laatia pääministerille, verolainsäädännöstä vastaavalle valtiovarainministeriölle, hankintalainsäädännöstä vastaavalle työ- ja elinkeinoministeriölle, ulkomaankauppaministerille ja kehitysyhteistyöministerille Helsingin kaupungin kirjeen, jossa
- muistutetaan hallitusohjelman kirjauksista harmaan talouden torjumiseksi ja kansainvälisen haitallisen verokilpailun lopettamiseksi
- todetaan Helsingin kaupungin ja muiden Suomen kuntien kannalta ongelmallinen yritysten verovastuun heikkeneminen
- pyydetään hallitusta valmistelemaan Helsingin kaupungin ja muiden Suomen kuntien käyttöön tehokas keinovalikoima, jolla kunnat voivat välttää yhteistyötä niiden yritysten kanssa, jotka käytännössä kiertävät verovastuutaan Suomessa kansainvälisten veroparatiisien avulla. Osana keinovalikoimaa pyrittäisiin rohkaisemaan kaikkia julkisia hankintoja tekeviä tahoja valtiolla ja kunnissa panostamaan yksikköjen hankintaosaamiseen.
- ehdotetaan hallitukselle lainsäädännön muutosta, jotta vertailutietotarkistuksia luottolaitoksiin voitaisiin tehdä nykyistä tehokkaammin, rahanpesuepäilyjä laajemmin, esimerkiksi Ruotsin esimerkkejä hyväksikäyttäen
- pyydetään hallitusta harkitsemaan veroparatiisisaatavien lisäämiseksi niin kutsuttua tehokkaan katumisen ohjelmaa, josta on hyviä kokemuksia muun muassa Ruotsissa
- pyydetään hallitusta muuttamaan verojulkisuuslakia siten, että Verohallinnolla on aikaisemmasta poiketen velvollisuus luovuttaa esimerkiksi Helsingin kaupungille harmaan talouden torjumiseksi tiedot niistä yrityksistä, joita sen tarkastuksissa tutkitaan tarkemmin
- pyydetään hallitusta vaikuttamaan hankintalainsäädännön uudistamiseen Euroopan unionissa siten että hankinta ja kilpailulainsäädäntö antaisi kunnille oikeuden harkintansa mukaan sulkea tarjousten ulkopuolelle ne yritykset, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin - pyydetään hallitusta tulevassa kansallisen hankintalain uudistamisessa pyrkimään löytämään tapoja, jotta hankintalainsäädäntö mahdollistaisi kunnille oikeuden harkintansa mukaan sulkea tarjousten ulkopuolelle ne yritykset, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin esimerkiksi sillä perusteella, että yrityksen omavaraisuustaso (oma pääoma suhteessa velkarahaan) ei ole riittävä.
- pyydetään hallitusta vaikuttamaan EU:n yhteisen kauppapolitiikan uudistamisen siten, että kaikessa kauppapolitiikassa johdonmukaisesti vaaditaan sopimusten kirjoittamista ja tarvittaessa uusimista siten, että kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat saavat oikeuden harkintansa mukaan sulkea tarjousten ulkopuolelle ne yritykset, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin
- pyydetään hallitusta huomioimaan veroparatiisien välttämistä edistäviä toimenpiteitä kehitysyhteistyö- ja ulkopolitiikassaan, ja harkitsemaan kehitysyhteistyövarojen käyttöä toimintaan, jolla kohennetaan kehitysmaiden kykyä ja oikeutta suojautua veroparatiisien haittoja vastaan
- pyydetään hallitusta raportoimaan Helsingille toimenpiteistään ko. kirjeen tavoitteiden puolesta joka toinen vuosi.

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Belle Selene Xia

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 esittelijän ehdotus voitti jäsen Tenkulan vastaehdotuksen.

 

Kahdeksan suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Perälän vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Veroparatiisiselvitys.pdf

2

EU-komissio, tiedonanto 27.6.2012.pdf

3

EU-komissio, tiedonanto 6.12.2012.pdf

4

EU-komissio, suositus C-8805 6.12.2012.pdf

5

EU-komissio, suositus C-8806 6.12.2012.pdf

6

EU-komissio, tiedonanto 25.10.2011.pdf

7

Hankintakeskuksen lausunto 2.3.2012.pdf

8

Valtiovarainministerin vastaus KK 310/2011 vp.pdf

9

Harmaan talouden torjuntaohje 19.12.2011.pdf

10

Valtiovarainministerin vastaus KK 646/2012 vp.pdf

11

Työministerin vastaus KK 645/2012 vp.pdf

12

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelma 22.6.2011.pdf

13

Valtioneuvoston periaatepäätös 14.4.2011.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi liitteenä olevan selvityksen kuntien ja muiden paikallishallinnon toimijoiden nykyisten oikeusnormien mukaisista mahdollisuuksista välttää yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin, sekä keinoista hankkia tietoa yritysten kytkennöistä veroparatiiseihin esim. tilintarkastusten ja maakohtaisten raporttien avulla.

Esittelijä

Kaupunginvaltuutettu Thomas Wallgren teki valtuustoaloitteen 16.2.2011. Aloitteessa esitettiin, että Helsingin kaupunki voi omalta osaltaan vaikuttaa maailmanlaajuiseen finanssijärjestelmään ennen kaikkea vaikuttamalla toimittajiinsa. Suomen suurimpana ostajana Helsinki voi toimia esimerkkinä muille kunnille sekä Suomessa että ulkomailla.

Lisäksi aloitteessa ehdotettiin, että kaupungin hankinta-asiakirjoihin liitetään toimittajia velvoittava ehto, jonka mukaan toimittajat sitoutuvat olemaan käyttämättä veroparatiiseja tai ns. finanssisalaisuusalueita veronkiertoon. Samassa sitoumuksessa toimittaja suostuisi siihen, että Helsingin kaupunki saa halutessaan tarkastaa toimittajien tilinpidon ja saa pyynnöstä maakohtaisia tilinpäätöksiä ja raportteja toimittajien sellaisista yhtiöistä, jotka toimivat veroparatiisimaissa.

Edelleen aloitteessa ehdotettiin, että Helsingin kaupunki perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia kyseisessä asiassa.

Lopuksi valtuustoaloitteessa esitettiin, että kaupunginhallitukselle valmisteltaisiin hyväksyttäväksi objektiivisiin kriteereihin perustuva luettelo veroparatiiseista, joihin yllä mainituissa sopimusehdoissa viitataan.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2012 katsoa kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi. Kaupunginhallituksen ehdotuksessa todettiin, että aloitteessa esitetyt asiat otetaan huomioon Globaalin vastuun strategia -raportin valmistelussa.

Globaalin vastuun strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.9.2012. Raportissa todetaan, että ”Kaupunki pitää tärkeänä veroparatiisien torjuntaa ja välttää yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin. Kaupunginhallitukselle valmistellaan helmikuun 2013 loppuun mennessä mm. muiden EU-maiden kokemuksia ja aiempia selvityksiä hyödyntäen selvitys kuntien ja muiden paikallishallinnon toimijoiden mahdollisuuksista välttää yhteistyötä tällaisten yritysten kanssa, sekä keinoista hankkia tietoa yritysten kytkennöistä veroparatiiseihin esim. tilintarkastusten ja maakohtaisten raporttien avulla”.

Liitteenä oleva selvitys on laadittu talous- ja suunnittelukeskuksessa, yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden, hankintakeskuksen sekä kiinteistöviraston kanssa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Veroparatiisiselvitys.pdf

2

EU-komissio, tiedonanto 27.6.2012.pdf

3

EU-komissio, tiedonanto 6.12.2012.pdf

4

EU-komissio, suositus C-8805 6.12.2012.pdf

5

EU-komissio, suositus C-8806 6.12.2012.pdf

6

EU-komissio, tiedonanto 25.10.2011.pdf

7

Hankintakeskuksen lausunto 2.3.2012.pdf

8

Valtiovarainministerin vastaus KK 310/2011 vp.pdf

9

Harmaan talouden torjuntaohje 19.12.2011.pdf

10

Valtiovarainministerin vastaus KK 646/2012 vp.pdf

11

Työministerin vastaus KK 645/2012 vp.pdf

12

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelma 22.6.2011.pdf

13

Valtioneuvoston periaatepäätös 14.4.2011.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginvaltuusto

Talous- ja suunnittelukeskus

Oikeuspalvelut

Hankintakeskus

Kiinteistövirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.02.2013 § 226

Pöydälle 25.02.2013

HEL 2012-012015 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566