Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

04.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 243

V Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Oy:lle

HEL 2012-013322 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Helsinki Stadion Oy:lle                             240 000 euron suuruisen vakuudettoman lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Sonera Stadiumin katsomon lasittamisen ja kattamisen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kymmenen vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan erityisehto: Lainansaaja sitoutuu maksamaan lainasta pois sen osuuden, joka ylittää 40 % lopullisista liikuntaviraston vahvistamista kokonaiskustannuksista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Laina-anomus

2

TJS Raklupa Pöytäkirja1

3

TJS Raklupa Pöytäkirja2

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Helsinki Stadion Oy:lle                             240 000 euron suuruisen vakuudettoman lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Sonera Stadiumin katsomon lasittamisen ja kattamisen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kymmenen vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan erityisehto: Lainansaaja sitoutuu maksamaan lainasta pois sen osuuden, joka ylittää 40 % lopullisista liikuntaviraston vahvistamista kokonaiskustannuksista.

Tiivistelmä

Helsinki Stadion Oy:n toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungilta vuokrattuna Töölössä Urheilukadun varrella sijaitsevaa tonttia (91-14-528-1) ja sillä sijaitsevaa stadionrakennusta
(Sonera Stadium). Sonera Stadiumin eteläpäädyssä sijaitsevat liiketilat ovat usean vuoden kärsineet toistuvista vesivahingoista. Vesivahinkojen syytä on selvitetty useaan otteeseen, mutta varmuudella paikannettavaa vuotokohtaa ei ole pystytty osoittamaan. Hankkeen tarkoituksena on ratkaista eteläpäädyn vesivuoto-ongelmat, mutta samalla se parantaisi olosuhteita muun muassa toimimalla tuuli- ja sadesuojana sekä estämällä äänen kulkeutumista lähiympäristöön.

Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus ennen urakoitsijan kilpailuttamista on noin 600 000 € (alv 0%), josta Helsingin kaupungin osuus olisi 240 000 €. Loppuosasta on tarkoitus rahoittaa 250 000 € opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella ja 110 000 € omalla rahoituksella. Mikäli kaupunginvaltuusto myöntää yhtiölle anotun lainan, yhtiö tulee anomaan vuosittain avustusta lainan lyhennysten ja korkojen kattamiseksi, koska kyse on peruskorjauksesta.

Esittelijä

Esittelijä pitää liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten päätösehdotuksen mukaisen lainan myöntämistä Helsinki Stadion Oy:lle perusteltuna. Helsinki Stadion Oy on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva tytäryhtiö, jonka osakkeista Helsingin kaupunki omistaa noin 80 %. Kaupungin omistamat osakkeet tuottavat noin 97 % äänivallan kaikkien yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta. Tämän vuoksi lainalta ei vaadita vakuutta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0,75 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitoksen varoja on käytettävissä 8 miljoonaa euroa. Mikäli kaupunginvaltuusto myöntää anotun lainan, kaupunginhallitus tulee toimeenpanopäätöksessään kehottamaan hallintokeskuksen oikeuspalveluja tekemään lainasopimuksen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Laina-anomus

2

TJS Raklupa Pöytäkirja1

3

TJS Raklupa Pöytäkirja2

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 29.01.2013 § 17

HEL 2012-013322 T 02 05 03 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti todeta Helsinki Stadion Oy:n katsomon lasittamista ja kattamista koskevasta lainahakemuksesta kaupunginhallitukselle lausuntonaan seuraavaa:

Saapunut hakemus ja käsittelijätaho

Helsinki Stadion Oy esittää Kaupunginhallitukselle osoittamassaan hakemuksessa kaupungin 240 000 euron suuruisen lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista, Sonera Stadiumin katsomon lasittamisesta ja kattamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. 

Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus. Liikuntalautakunta antaa asiasta lausunnon.

Taustatietoutta

Helsinki Stadion Oy on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva tytäryhtiö, jonka osakkeista Helsingin kaupunki omistaa noin 80 prosenttia. Kaupungin omistamat osakkeet tuottavat noin 97 prosentin äänivallan kaikkien yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta.

Helsinki Stadion Oy:n toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungilta vuokrattuna Töölössä Urheilukadun varrella sijaitsevaa tonttia (91-14-528-1) ja sillä sijaitsevaa stadionrakennusta (Sonera Stadium).

Sonera Stadium on 10 vuotta sitten valmistunut uniikki ja pääkaupunkiseudun ainoa varsinainen jalkapalloareena.

Sonera Staduim on keskeinen osa Töölön urheilukeskittymää johon kuluvat Sonera Stadiumin lisäksi, Olympiastadion, Helsingin jäähalli, Kisahalli, Töölön pallokentät, Uimastadion sekä Eläintarhan urheilukenttä.

Hanke ja rahoitussuunnitelmat

Sonera Stadiumin eteläpäädyssä sijaitsevat liiketilat ovat usean vuoden kärsineet toistuvista vesivahingoista. Vesivahinkojen syytä on selvitetty useaan otteeseen, mutta varmuudella paikannettavaa vuotokohtaa ei ole pystytty osoittamaan. Hankkeen tarkoituksena on ratkaista eteläpäädyn vesivuoto-ongelmat, mutta samalla se parantaisi Sonera Stadiumin olosuhteita muun muassa toimimalla tuuli- ja sadesuojana sekä estämällä äänen kulkeutumista lähiympäristöön. Vaihtoehtoinen ratkaisumalli vesivuotojen estämiseksi olisi eteläpäädyn kannen rakenteiden ja eristeiden purkaminen ja uudelleenrakentaminen. Kustannusarvio kyseiselle toimenpiteelle oli samansuuruinen, mutta se ei toisi vastaavanlaista toimintaolosuhteiden parannusta kuin eteläpäädyn katsoman lasittaminen ja kattaminen.

Eteläpäädyn lasittaminen ja kattaminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2013 aikana. Sonera Stadiumin pohjoispäässä on samanlainen kansirakenne mutta toistaiseksi pohjoispäädyssä ei ole esiintynyt vastaavia vesivuotoja.

Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus ennen urakoitsijan kilpailuttamista on noin 600 000 euroa (alv 0%)

Hanke on suunniteltu rahoitettavaksi omarahoitusosuuden ja mahdollisen Helsinki Stadium vuokralaisen Helsinki Stadion Management Oy:n rahoitusosuuden lisäksi Helsingin kaupungilta anottavalla lainalla sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä anottavalla avustuksella.

Hankeen alustava rahoitussuunnitelma:

Oma rahoitus + vuokralaisen rahoitus    110 000 €
Laina Helsingin kaupungilta             240 000 €
Avustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä       250 000 €  

Yhtiön ja yhtiön vuokralaisen rahoitusosuus kasvaa edellä mainitusta, mikäli hankeen kustannukset toteutuisivat täysimääräisesti tai ylittyisivät ja jos opetus- ja kulttuuriministeriön ja/ tai Helsingin kaupungilta anottava laina myönnettäisiin pienempänä kuin mitä yhtiö on hakenut.

Alueen hallinta

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3114-00006) vuoden 2030 loppuun asti. Alue on liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston hallinnassa.

Alueesta on vuokrattu Helsinki Stadion Oy:lle 25 505 m² suuruinen maa-alue jalkapalloareenaa varten vuoden 2028 loppuun asti.

Urheilu- ja ulkoilurahaston säännöt ja lainan myöntämisen edellytykset

Rakennushanke palvelee toteutuessaan liikuntatarkoituksia ja on näin Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 3 §:n mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessaan esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus.

Liikuntalautakunnan lausunto

Liikuntatoimen kannalta nyt esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.  Helsinki Stadion Oy:n esittämä hanke parantaa Sonera Stadiumin katsojien viihtyvyyttä.

Helsinki Stadion Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 600 000 euron hankkeelle 240 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta.

Liikuntalautakunta on aikaisemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 240 000 euron lainan myöntämistä kymmenen vuoden laina-ajalla Helsinki Stadion Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena Sonera Stadiumin katsomon lasittamista ja kattamista varten.

Mikäli kokonaiskustannusten osuus tarkentuu myöhemmin, lautakunta ilmoittaa puoltavansa 40 prosentin osuutta niistä toteutuneista kokonaiskustannuksista.

Mikäli Helsingin kaupunki myöntää yhtiölle anotun lainan, yhtiö tulee anomaan vuotuisen avustushakemuksen avustus hakemuksen yhteydessä Helsingin kaupungilta avustusta lainan lyhennysten ja korkojen kattamiseksi, koska kyse on peruskorjauksesta.

Helsinki Stadion Oy on liikuntalautakunnan myöntämien laitos- ja säätiöavustuksen piirissä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566