Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/2

 

04.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 260

Valtuutettu Julia Virkkusen toivomusponsi leikkipuistojen ja järjestöjen yhteistyöstä

HEL 2012-010164 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 6.6.2012 hyväksymän toivomusponnen (Julia Virkkunen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 6.6.2012 hyväksymän toivomusponnen (Julia Virkkunen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 6.6.2012 varhaiskasvatustoimen organisaation perustamista Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Päättäessään varhaiskasvatusviraston perustamisesta ja hyväksyessään sen johtosäännön valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet vahvistaa leikkipuistojen ja järjestöjen välistä yhteistyötä. (Julia Virkkunen)"

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä viittaa varhaiskasvatuslautakunnan lausuntoon, jossa todetaan, että leikkipuisto on toiminta-ajatuksensa mukaisesti lapsiperheiden yhteinen toiminta-areena ja että alueen asukkaat ovat tervetulleita mukaan toiminnan suunnitteluun.

Helsingin 67 leikkipuistossa tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa. Yhteistyömuodot ja yhteistyöjärjestöt vaihtelevat alueittain. Kumppanuusyhteistyötä tehdään lasten ja koululaisten harrastetoimintaa järjestävien järjestöjen kanssa samoin kuin lapsiperheiden parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Yhteistyössä järjestöjen kanssa järjestetään tapahtumia. Järjestöt käyttävät myös leikkipuistojen tiloja omaan toimintaansa. Kun tiloja käytetään toimintaan, joka järjestetään yhdessä varhaiskasvatustoimen kanssa tai järjestettävä toiminta tai tilaisuus tukee alueen lapsiperheiden toimintaa, maksua ei peritä järjestäjältä eikä myöskään toimintaan osallistuvilta.

Varhaiskasvatusviraston vuoden 2013 käyttösuunnitelmassa sitovana tavoitteena on leikkipuistojen avoimen toiminnan vahvistaminen myös koululaisten loma-aikoina sekä iltaisin ja viikonloppuisin yhteistyössä järjestöjen kanssa. Tavoitteen toteutuminen edellyttää yhteistyön laajentamista järjestöjen kanssa. Tavoitteeseen liittyen kartoitetaan helmikuun aikana leikkipuistojen järjestöjen kanssa tekemä yhteistyö ja kartoituksen pohjalta jatketaan yhteistyön syventämistä ja laajentamista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Varhaiskasvatuslautakunta 12.02.2013 § 22

HEL 2012-010164 T 00 00 03

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavansisältöisen lausunnon.

Leikkipuisto on toiminta-ajatuksensa mukaisesti lapsiperheiden yhteinen toiminta-areena. Se on leikin, kasvun ja oppimisen paikka sekä koululaisten turvallinen iltapäiväpaikka. Leikkipuistotoiminta mahdollistaa myös varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän työn. Leikkipuistosta saa tietoa alueen muista lapsiperheille suunnatuista palveluista. Alueen asukkaat ovat tervetulleita mukaan toiminnan suunnitteluun.

Helsingin 67 leikkipuistossa tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa. Yhteistyömuodot ja yhteistyöjärjestöt vaihtelevat alueittain. Kumppanuusyhteistyötä tehdään lasten ja koululaisten harrastetoimintaa järjestävien järjestöjen kanssa samoin kuin lapsiperheiden parissa toimivien järjestöjen kanssa. Monet leikkipuistojen avoimet toiminnat, kuten leikkipuistojen yhteiset isommat juhlatapahtumat, kirpputorit ja tapahtumapäivät järjestetään usein yhdessä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Yhteistyötä järjestöjen kanssa tehdään esimerkiksi tarjoamalla tiloja perhekahvila-, musiikkileikkikoulu- sekä mummo- ja vaaritoiminnalle. Järjestöt käyttävät leikkipuiston aluetta koululaisten grilli- ja peli- iltapäivien tapahtumapaikkana ja koululaisia ohjataan siten liikunta- ja urheilutoiminnan piiriin. Joissakin leikkipuistoissa järjestetään yhteistyössä työväenopistojen ja järjestöjen kanssa suomen kielen koulutusta maahanmuuttajataustaisten kotiäitien ryhmille. Samanaikaisesti leikkipuiston henkilökunta vastaa näiden äitien pienten lasten toiminnasta.

Järjestöjen kanssa toteutetaan myös perheiden tukiverkostotoimintaa.

Leikkipuiston tiloja vuokrataan iltaisin ja viikonloppuisin asukkaiden ja asukasyhdistysten käyttöön. Leikkipuistojen tiloja vuokrattiin viime vuonna noin 2220 tuntia, keskimäärin 32 tuntia/leikkipuisto. Alueellista vaihtelua on melko runsaasti.

Kun tiloja käytetään toimintaan, joka järjestetään yhdessä varhaiskasvatustoimen kanssa tai järjestettävä toiminta tai tilaisuus tukee alueen lapsiperheiden toimintaa, maksua ei peritä järjestäjältä eikä myöskään toimintaan osallistuvilta.

Varhaiskasvatusviraston vuoden 2013 käyttösuunnitelmassa sitovana tavoitteena on leikkipuistojen avoimen toiminnan vahvistaminen myös koululaisten loma-aikoina sekä iltaisin ja viikonloppuisin yhteistyössä järjestöjen kanssa. Tavoitteen toteutuminen edellyttää yhteistyön laajentamista järjestöjen kanssa. Tavoitteeseen liittyen kartoitetaan helmikuun aikana leikkipuistojen järjestöjen kanssa tekemä yhteistyö ja kartoituksen pohjalta jatketaan yhteistyön syventämistä ja laajentamista.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566