Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 227

Bussiliikennetoimintaan liittyvän rahoitussopimuksen hyväksyminen

HEL 2013-000851 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti osaltaan hyväksyä Helsingin Bussiliikenne Oy:n tytäryhtiö HelB-Fleet Oy:n ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n väliseen luotonantoon liittyvän liitteenä olevan luonnoksen mukaisen rahoitussopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan rahoitussopimuksen kaupungin puolesta ja tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Rahoitussopimusluonnos.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Bussiliikenne Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Nordea Rahoitus Suomi Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee osaltaan hyväksyä Helsingin Bussiliikenne Oy:n tytäryhtiö HelB-Fleet Oy:n ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n väliseen luotonantoon liittyvän liitteenä olevan luonnoksen mukaisen rahoitussopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus kehottanee hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan rahoitussopimuksen kaupungin puolesta ja tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 11.2.2013 ja 18.2.2013 käsitellyt Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden tervehdyttämisstrategiaa ja liitteenä olevaa HelB-Fleet Oy:n ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n välistä rahoitussopimusluonnosta. Konsernijaosto on päättänyt käsittelyn yhteydessä esittää kaupunginhallitukselle sopimuksen hyväksymistä kaupungin osalta.

Helsingin Bussiliikenne Oy toteuttaa kalustoinvestointinsa 100 % omistamansa tytäryhtiön HelB-Fleet Oy:n kautta. Bussiliikennekonsernin kalusto on HelB-Fleet Oy:n taseessa. HelB-Fleet Oy tarvitsee rahoitusta pääosin Helsingin Bussiliikenne Oy:n voittamien linjojen liikennöimiseen tarvittavien linja-autojen hankkimiseksi.

HelB-Fleet Oy on neuvotellut yhtiön tarvitsemasta rahoituksesta Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kanssa. Rahoitusyhtiö edellyttää, että rahoitussopimuksessa otetaan kantaa Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistus- ja äänioikeusosuuteen HelB-Fleet Oy:ssä ja kaupungin omistus- ja äänioikeusosuuteen Helsingin Bussiliikenne Oy:ssä. Sopimusehdon mukaan Nordea Rahoitus Suomi Oy:llä on oikeus tarkistaa voimassa olevien rahoitussopimusten hinnoittelua tai vedota erityisehtoon, jonka mukaan sopimusten maksamattomat erät erääntyvät välittömästi maksettavaksi, jos omistus- ja/tai äänioikeusosuuksissa tapahtuu muutoksia.

Mainitun rahoitussopimuksen ehdon osalta edellytyksenä on se, että myös kaupunki on sopimuksen sopijapuolena.

Kyseinen sopimusehto liittyy rahoitusyhtiön omaa luototusta koskevaan riskienhallintaan ja on sellaisenaan tavanomainen ja markkinaehtoinen käytäntö rahoitusmarkkinoilla. HelB-Fleet Oy ja/tai Helsingin Bussiliikenne Oy ei saa järjestelyn yhteydessä kaupungilta rahoitusta tai muutakaan taloudellista etuutta, joten kyseessä ei ole julkinen tuki kaupungin tytäryhtiölle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Rahoitussopimusluonnos.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Bussiliikenne Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Nordea Rahoitus Suomi Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Oike

Taske

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.02.2013 § 12

HEL 2013-000851 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Helsingin Bussiliikenne Oy:n talouden tervehdyttämiseen liittyvän katsauksen tiedoksi.

Konsernijaosto päätti antaa Helsingin Bussiliikenne Oy:lle ennakkosuostumuksen seuraaviin yhtiön talouden tervehdyttämisstrategiaan liittyviin toimenpiteisiin:

- Helsingin Palveluauto Oy:n osakkeiden ja/tai liiketoiminnan myynti

- Suomen Turistiauto -aputoiminimen puitteissa tapahtuvan tilausajoliikennetoiminnan myynti ja/tai alasajo

- Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n osakkeiden myynti HKL-liikelaitokselle

- nykyisten maakaasulinja-autojen määrän vähentäminen

- Helsingin Bussiliikenne Oy:ssä noudatettavan työehtosopimuksen vaihtaminen

Lisäksi konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi osaltaan hyväksyä Helsingin Bussiliikenne Oy:n tytäryhtiö HelB-Fleet Oy:n ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n väliseen luotonantoon liittyvän rahoitussopimuksen.

Samalla konsernijaosto päätti todeta, että päätös tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 17 §:n 1 momentin ja 24 §:n 1 momentin 20-kohdan perusteella julkiseksi vasta tiistaina 19.2.2013, sen jälkeen, kun Helsingin Bussiliikenne Oy on tiedottanut tervehdyttämisstrategiaan liittyvistä toimenpiteistä bussiliikennekonsernin henkilökunnalle ja toimittanut toimenpiteitä koskevan tiedon julkisuuteen.

Käsittely

18.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotukseen lisätään uusi toinen kappale:

Konsernijaosto päättänee antaa Helsingin Bussiliikenne Oy:lle ennakkosuostumuksen seuraaviin yhtiön talouden tervehdyttämisstrategiaan liittyviin toimenpiteisiin:

- Helsingin Palveluauto Oy:n osakkeiden ja/tai liiketoiminnan myynti

- Suomen Turistiauto -aputoiminimen puitteissa tapahtuvan tilausajoliikennetoiminnan myynti ja/tai alasajo

- Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n osakkeiden myynti HKL-liikelaitokselle

- nykyisten maakaasulinja-autojen määrän vähentäminen

- Helsingin Bussiliikenne Oy:ssä noudatettavan työehtosopimuksen vaihtaminen

Lisäksi konsernijaosto päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi osaltaan hyväksyä Helsingin Bussiliikenne Oy:n tytäryhtiö HelB-Fleet Oy:n ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n väliseen luotonantoon liittyvän rahoitussopimuksen.

Samalla konsernijaosto päättänee todeta, että päätös tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 17 §:n 1 momentin ja 24 §:n 1 momentin 20-kohdan perusteella julkiseksi vasta tiistaina 19.2.2013, sen jälkeen, kun Helsingin Bussiliikenne Oy on tiedottanut tervehdyttämisstrategiaan liittyvistä toimenpiteistä bussiliikennekonsernin henkilökunnalle ja toimittanut toimenpiteitä koskevan tiedon julkisuuteen.

 

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: Lisätään työehtosopimuksen muutoskohtaan loppuun: yhteistyössä henkilöstön kanssa

Sirpa Puhakan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

11.02.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566