Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 225

HR-tietojärjestelmän hankinnan neuvottelijoiden valintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

HEL 2012-011861 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Atos IT Solutions and Services Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen rahoitusjohtajan 12.11.2012, 203 §, tekemästä päätöksestä, joka koski neuvottelijoiden valintaa HR-tietojärjestelmän hankintaa, suunnittelua, toteutusta, käyttöönottoa sekä sovellusylläpitoa ja käyttöpalvelua koskevassa hankinnassa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petri Parrukoski, hankepäällikkö, puhelin: 310 23117

petri.parrukoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Atos IT Solutions and Services Oy

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Neuvotteluihin valitut

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hylätä Atos IT Solutions and Services Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen rahoitusjohtajan 12.11.2012, 203 §, tekemästä päätöksestä, joka koski neuvottelijoiden valintaa HR-tietojärjestelmän hankintaa, suunnittelua, toteutusta, käyttöönottoa sekä sovellusylläpitoa ja käyttöpalvelua koskevassa hankinnassa.

Esittelijä

Rahoitusjohtaja on 12.11.2012, 203 §, päättänyt neuvottelijoiden valinnasta HR-tietojärjestelmän hankintaa, suunnittelua, toteutusta, käyttöönottoa sekä sovellusylläpitoa ja käyttöpalvelua koskevassa hankinnassa. Päätöksessä rahoitusjohtaja on mm. sulkenut tarjouskilpailusta Atos IT Solutions and Services Oy:n.

Atos IT Solutions and Services Oy on 28.11.2012 saapuneella oikaisuvaatimukseksi otsikoidulla ja teknisen palvelun lautakunnalle osoitetulla kirjeellä pyytänyt hyväksymään hakemuksensa minimivaatimukset täyttävänä.

Rahoitusjohtajan päätös koski neuvottelijoiden valintaa neuvottelumenettelynä toteutettavassa julkisessa hankinnassa. Julkisista hankinnoista annetun lain (Hankintalaki) 102 §:n mukaisesti markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa hakea muutosta kuntalain nojalla. Vaikka kirje on otsikoitu oikaisuvaatimukseksi, se on näin ollen käsiteltävä hankintalain mukaisena hankintaoikaisuna. Taloussäännön 30 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Asianomaisen on esitettävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Atos IT Solutions and Services Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on tehty määräajassa.

Atos IT Solutions and Services Oy:n poissulkeminen tarjouskilpailusta perustui siihen, että yhdellä esitetyistä vastuuhenkilöistä, testauksen projektipäälliköllä, ei ole osallistumispyynnössä edellytettyä vähintään alempaa korkeakoulututkintoa tietojenkäsittelystä tai tietotekniikasta. Perustelut ilmenevät yksityiskohtaisesti rahoitusjohtajan päätöksestä.

Atos IT Solutions and Services Oy on liittänyt hankintaoikaisuvaatimukseen aiemmin esitettyä tarkempia tietoja testauksen projektipäälliköksi ilmoitetun henkilön koulutuksesta. Koska hankintaoikaisu voidaan hyväksyä vain, jos päätös perustuu lain soveltamisessa tehtyyn virheeseen, ei hankintaoikaisuvaatimuksessa esitettyä lisätietoa voi ottaa huomioon. Vaikka se otettaisiin huomioon, ei lopputulos muuttuisi, sillä kyseisellä henkilöllä ei ole osallistumispyynnössä vaadittua vähintään alempaa korkeakoulututkintoa tietojenkäsittelyssä tai tietotekniikassa eikä hänen suorittamaansa kauppatieteiden maisterin tutkintoon sisälly alempaa korkeakoulututkintoa vastaavaa määrää näitä oppiaineita.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetyllä tiedolla kyseisen henkilön työskentelemisestä eräässä muussa Helsingin kaupungin projektissa ei ole merkitystä asiassa.

Asia on valmisteltu yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen ja hallintokeskuksen oikeuspalvelut -osaston kesken.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petri Parrukoski, hankepäällikkö, puhelin: 310 23117

petri.parrukoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Atos IT Solutions and Services Oy

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Neuvotteluihin valitut

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Tiedoksi

Rahoitusjohtaja

HR-tietojärjestelmähankkeen hankepäällikkö

Päätöshistoria

Rahoitusjohtaja 12.11.2012 § 203

HEL 2012-011861 T 02 08 02 00

Päätös

 

Rahoitusjohtaja päätti jäljempänä mainituin perustein sulkea HR-tietojärjestelmän hankintaa, suunnittelua, toteutusta, käyttöönottoa se-kä sovellusylläpito- ja käyttöpalveluja koskevasta tarjouskilpailusta Atos IT Solutions and Services Oy:n, Ciber Oy:n ja Tieto Finland Oy:n.

Samalla rahoitusjohtaja päätti kutsua neuvotteluihin seuraavat ehdokkaat:

-        Accenture Oy

-        Logica Suomi Oy

Päätöksen perustelut

Taustaa

HR-tietojärjestelmän hankintaa, suunnittelua, toteutusta, käyttöönottoa sekä sovellusylläpito- ja käyttöpalveluja koskeva hankintailmoitus on julkaistu HILMA-tietokannassa 31.8.2012 tunnuksella 2012-054425 ja 5.9.2012 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa tunnuksella 281468-2012. Osallistumispyyntö on julkaistu 31.8.2012 hankintakeskuksen www-sivulla.

Hankinta ylittää EU-kynnysarvon ja hankinta tehdään neuvottelumenettelyllä. Kyseessä on laajan ja monesta osasta koostuvan tietojärjestelmän hankinta. Neuvottelumenettelyn käytölle on hankintalain 25 § 2 momentin 2 kohdan mukainen peruste, sillä tässä palveluhankinnassa ei hankinnan luonteen vuoksi voida laatia tarjouspyyntöä tai tehtävänmäärittelyä niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen.

Osallistumishakemukset

Määräaikaan mennessä saapui viisi osallistumishakemusta

-        Accenture Oy

-        Atos IT Solutions and Services Oy

-        Ciber Oy

-        Logica Suomi Oy

-        Tieto Finland Oy

Ehdokkaita on hankintalain 56 pykälän 4 momentin mukaisesti pyydetty täydentämään ja täsmentämään antamiaan selvityksiä seuraavasti:

-        Accenture Oy:tä on pyydetty ilmoittamaan ilmoittamiensa referenssien vastaanottajien yhteyshenkilöt yhteystietoineen.

-        Atos IT Solutions and Services Oy:tä on pyydetty ilmoittamaan ilmoittamiensa referenssien arvo euroina, täydentämään testauksen projektipäällikön koulutuksesta antamiaan tietoja, toimittamaan luettelo palvelun tarjoajan käytössä olevista työvälineistä, teknisistä laitteista ja muusta kalustosta, jota käytetään tarjouksen mukaisen palvelun tuottamiseen, sekä toimittamaan selvitys toisen alihankkijan referensseistä.

-        Tieto Finland Oy:tä on pyydetty täsmentämään ja täydentämään toteutusprojektin projektipäällikön ja informaatioarkkitehdin ko-kemuksesta sekä järjestelmäarkkitehdin koulutuksesta antami-aan tietoja.

Kaikki em. ehdokkaat ovat antaneet pyydetyt lisäselvitykset.

Poissulkemisperusteet

Hankintayksiköllä ei ole tiedossaan ehdokkaita koskevia hankintalain 53 tai 54 pykälän mukaisia poissulkemisperusteita. Kaikki ehdokkaat ovat esittäneet osallistumispyynnön luvussa 3 edellytetyt selvitykset.

Ehdokkaan soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ja osallistumishakemukseen liitettävät selvitykset

Osallistumispyynnön luvussa 4 on esitetty ehdokkaan soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ja osallistumishakemukseen liitettävät selvitykset.

Vaatimuksen 2 mukaisesti ehdokkaalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tämän vaatimuksen täyttymistä arvioidaan ehdokkaan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta sekä liikevaihdosta saatujen tietojen perusteella. Edelleen saman vaatimuksen mukaisesti ehdokkaan edellisen päättyneen tilikauden vuosittaisen liikevaihdon on tullut olla vähintään 30 miljoonaa euroa. Jos yritys on vasta aloittanut toimintansa eikä ole toiminut täyttä tilikautta, liikevaihdon suuruus lasketaan ehdokkaan toimittaman hankintayksikön hyväksymän muun selvityksen perusteella.

Osallistumispyynnössä on edellytetty, että ehdokkaan on liitettävä osallistumishakemukseensa ehdokkaan tilinpäätösasiakirjat edelliseltä tilikaudelta. Mikäli ehdokas ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, ehdokkaalla on mahdollisuus toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan, maksukyvystään ja liikevaihdostaan muulla hankintayksikön hyväksymällä tavalla. Lisäksi hankintayksikkö varaa osallistumispyynnön mukaisesti oikeuden tarkistaa ehdokkaan luottotiedot näitä tietoja ylläpitävältä taholta.

Ciber Oy ei ole liittänyt osallistumishakemukseensa tilinpäätösasiakirjoja edelliseltä vuodelta. Ehdokas on liittänyt osallistumishakemukseen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa  raportin 14.9.2012 ja toimintakertomuksensa vuodelta 2010. Rating Alfa  raportti sisältää keskeiset tilinpäätöstiedot, mutta ei ole sama kuin osallistumishakemuksessa edellytetty tilinpäätösasiakirjat. Raportista ilmenee, että Ciber Oy:n edellisen tilikauden liikevaihto on ollut runsaat 3 miljoonaa euroa eli alle osallistumispyynnössä edellytetyn 30 miljoonan euron. Osallistumishakemuksesta ilmenee, että yritys ei ole aloittanut toimintaansa vasta vuonna 2011, joten kyseessä on täysi tilikausi. Lisäksi osallistumishakemukseen on liitetty konsernin (Ciber Inc) vuosikertomukset vuosilta 2009 ja 2011 sekä vuoden 2012 toisen neljänneksen tulokset. Koska Ciber Inc ei ole ehdokkaana, ei sitä koskevilla tiedoilla ole ehdokkaan soveltuvuuden arvioinnissa merkitystä. Lisäksi Ciber Inc:iä koskevat liitteet ovat englanninkieliset, vaikka osallistumispyynnössä oli edellytetty osallistumishakemus liitteineen tehtäväksi suomen kielellä.

Ciber Oy ei täytä vaatimusta 1 liikevaihdon osalta. Tästä syystä ehdokasta ei ole myöskään pyydetty täydentämään osallistumishakemustaan toimittamalla puuttunut tilinpäätös.

Vaatimuksen 3 mukaisesti ehdokkaalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi ammattitaitoista työvoimaa osallistumispyynnössä tarkemmin määritellyllä tavalla. Ehdokkaiden on tullut liittää osallistumishakemukseensa osallistumispyynnön liitteen 2 taulukko ”Nimetyt asiantuntijat”.

Osallistumispyynnön mukaisesti hankejohtajaksi on tullut esittää kolme ehdokasta. Hankejohtajalta edellytetään mm. vähintään IPMA (International Project Management Association) Level B -tasoista kokemusta projektinhallinnasta ja vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta hankejohtamisesta viimeiseltä kahdeksalta (8) vuodelta.

Ciber Oy on ilmoittanut kolme ehdokasta hankejohtajaksi. Kaikkien kolmen kokemus projektinhallinnasta on kuvattu niin ylimalkaisesti, ettei ole pääteltävissä, vastaako kokemus vaadittua. Yhden ehdokkaan kokemus hankejohtamisesta on alle 3 vuotta.

Toteutusprojektin projektipäälliköltä edellytetään osallistumishakemuksen mukaisesti mm. vähintään kolmen (3) vuoden kokemusta tietojärjestelmäprojektien vetämisestä tarjotulla tuotteella viimeiseltä kahdeksalta (8) vuodelta.

Ciber Oy:n ilmoittamalla toteutusprojektin projektipäälliköllä ilmoitettu kokemus täyttää muutoin asetetun vaatimuksen, mutta osallistumishakemuksesta ei ilmene, onko kokemus hankittu viimeisen kahdeksan vuoden aikana.

Osallistumispyynnön mukaisesti ylläpitopalvelujen projektipäälliköksi on tullut esittää kolme ehdokasta. Ylläpitopalvelujen projektipäälliköltä edellytetään mm. vähintään kolmen (3) vuoden kokemusta palvelupäällikön tehtävistä vastaavantyyppisissä palvelukokonaisuuksissa viimeiseltä kahdeksalta (8) vuodelta.

Ciber Oy:n ilmoittamista ehdokkaista ylläpitopalvelujen projektipäälliköksi yhdellä ei ole vaadittua kokemusta.

Testausprojektin projektipäälliköltä edellytetään mm. vähintään alempaa korkeakoulututkintoa tietojenkäsittelystä tai tietotekniikasta.

Atos IT Solutions and Services Oy:n ilmoittamalla testausprojektin projektipäälliköllä on ylempi korkeakoulututkinto kauppatieteessä. Saadusta lisäselvityksestä ilmenee, että tutkintoon ei sisälly tietojenkäsittelyä tai tietotekniikkaa alempaa korkeakoulututkintoa vastaavaa määrää.

Integraatioarkkitehdiltä edellytetään mm. vähintään kolmen (3) vuoden kokemusta integraatioarkkitehtuurien suunnittelusta ja integraatioalustojen hyödyntämisestä viimeiseltä kahdeksalta (8) vuodelta.

Ciber Oy:n ilmoittaman integraatioarkkitehdin kokemuksesta on ilmoitettu tietoja, mutta kokemuksen pituus ja sen ajoittuminen viimeisen kahdeksan vuoden ajalle ei käy osallistumishakemuksesta ilmi.

Järjestelmäarkkitehdiltä edellytetään mm. vähintään alempaa korkea-koulututkintoa tietojenkäsittelystä tai tietotekniikasta.

Tieto Finland Oy:n ilmoittamalla järjestelmäarkkitehdillä ei osallistumishakemuksen eikä annetun lisäselvityksen mukaisesti ole vähintään alempaa korkeakoulututkintoa tietojenkäsittelystä tai tietotekniikasta. Tieto Finland Oy on lisäselvityksessään esittänyt kyseisen henkilön vaihtamista. Tämä ei ole mahdollista, sillä osallistumishakemusta ei voi muuttaa, kun niiden jättämiselle varattu määräaika on päättynyt.

Atos IT Solutions and Services Oy ei täytä vaatimusta 3 testauksen projektipäällikön osalta.

Ciber Oy ei täytä vaatimusta 3 ainakaan yhden hankejohtajaksi tarjotun ehdokkaan projektinhallinnan kokemuksen eikä yhden ylläpitopalvelujen palvelupäälliköksi tarjotun ehdokkaan hankejohtamisen kokemuksen osalta. Tästä syystä Ciber Oy:tä ei ole pyydetty täydentämään ja täsmentämään osallistumishakemustaan puutteellisesti esitettyjen tietojen osalta. Lisäksi ammattitaitoista työvoimaa koskeva liite on osaksi englanninkielinen, vaikka osallistumispyynnössä oli edellytetty osallistumishakemus liitteineen tehtäväksi suomen kielellä.

Tieto Finland Oy ei täytä vaatimusta 3 järjestelmäarkkitehdin koulutuksen osalta.

Vaatimuksen 4 mukaisesti ehdokkaalla on oltava kokemusta vähintään yhdestä vähintään miljoonan euron arvoisesta HR-tietojärjestelmän käyttöönottoprojektin toimituksesta (toimittajan henkilötyöpäivien arvo ilman laite- ja lisenssikustannuksia) viimeisen kolmen vuoden ajalta. Ehdokkaan on tullut liittää osallistumishakemukseensa selvitys edellä kerrotuista palvelutoimituksista arvoineen, ajankohtineen ja vastaanottotietoineen.

Ciber Oy:n osallistumishakemuksessa on ilmoitettu joukko referenssejä, mutta niiden ilmoitetaan olevan Ciber konsernin referenssejä. Osallistumishakemuksesta ei ilmene, ovatko referenssit ehdokkaana olevan Ciber Oy:n vai muiden konserniin kuuluvien yhtiöiden. Ciber Oy ei täytä vaatimusta 4.

Vaatimuksen 5 mukaisesti ehdokkaalla on oltava käytössään palvelun tuottamiseen tarvittavat työvälineet, tekniset laitteet ja muu kalusto. Järjestelmän palvelinkonesalin tulee olla Valtion konesaliluokituksen VAHTI 1/2002-suosituksen mukaisesti tasoa 3, erityissuojattu. Osallistumispyynnössä on edellytetty ehdokkaan liittävän osallistumishakemukseensa luettelon palvelun tarjoajan käytössä olevista työvälineistä, teknisistä laitteista ja muusta kalustosta, jota käytetään tarjouksen mukaisen palvelun tuottamiseen. Mikäli palvelun tuottamiseen käytettävät koneet ja laitteet eivät ole vielä osallistumishakemuksen tekohetkellä ehdokkaan hallinnassa ja käytettävissä, on annettava selvitys, mitä koneita ja laitteita palvelun tuottamiseksi tarjouksen mukaisesti aiotaan hankkia.

Ciber Oy ei ole liittänyt osallistumishakemukseensa vaatimuksessa 5 edellytettyä selvitystä eikä siis täytä kyseistä vaatimusta.

Vaatimuksen 6 mukaisesti ehdokkaalla on oltava hankittavan palvelun suorittamiseen kattava ulkopuolisen tahon auditoima laadunvarmistusjärjestelmä ISO 9001 tai vastaava. Osallistumispyynnön mukaisesti ehdokkaan on tullut liittää osallistumishakemukseen selvitys ehdokkaan laadunvarmistusjärjestelmästä.

Ciber Oy:n osallistumishakemuksessa olevasta selvityksestä ei ilmene, että laadunvarmistusjärjestelmä olisi ulkopuolisen tahon auditoima. Lisäksi selvitys laadunvarmistusjärjestelmästä on englanninkielinen, vaikka osallistumispyynnössä oli edellytetty osallistumishakemus liitteineen tehtäväksi suomen kielellä. Ciber Oy ei täytä vaatimusta 6.

Em. perustein Atos IT Solutions and Services Oy, Ciber Oy ja Tieto Finland Oy eivät täytä ehdokkaan soveltuvuudelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, joten nämä ehdokkaat on suljettava tarjouskilpailusta. Muut kaksi ehdokasta sitä vastoin täyttävät ehdokkaan soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Alihankinta

Kaikki ehdokkaat ovat ilmoittaneet osallistumispyynnössä edellytetyt tiedot alihankinnasta ja ovat liittäneet osallistumishakemukseen alihankkijoista edellytetyt selvitykset. Alihankkijat täyttävät soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Johtopäätökset

Koska ehdokkaiden ja soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on vähemmän kuin kolme, nämä molemmat on valittava neuvotteluihin.

Lisätiedot

Petri Parrukoski, hankepäällikkö, puhelin: 310 23117

petri.parrukoski(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566