Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/3

 

18.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 213

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan toimintasäännön muuttaminen ja neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 - 2014

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kokoonpanoa koskevan toimintasäännön 3 §:n kuulumaan seuraavasti:

Neuvottelukuntaan kuuluu 21 jäsentä, jotka kaupunginhallitus valitsee seuraavasti:

1 viisi kaupungin luottamushenkilöä

2 yhden edustajan kustakin seuraavasta virastosta

sosiaali- ja terveysvirasto

varhaiskasvatusvirasto

opetusvirasto

nuorisoasiainkeskus

kulttuurikeskus

rakennusvirasto

3 sekä vapaaehtoisyhteisöjen keskuudestaan esittämät edustajat, yhden kustakin seuraavasta järjestösektorista

liikuntajärjestöt

vammaisjärjestöt

vanhusjärjestöt

lapsijärjestöt

nuorisojärjestöt

kaupunginosayhdistykset

päihdejärjestöt

luonto- ja ympäristöjärjestöt

seurakunnan diakoniatyö

muut järjestöt

Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Samalla kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2013 - 2014 vapaaehtoistyön neuvottelukunnan ja valita siihen jäseniä seuraavasti:

kaupungin luottamushenkilöt

- Mikko Jokio

- Petra Jääskeläinen

- Cata Mansikka-aho

- Sari Näre

- Balan Pillai

kaupungin virastoja edustavat jäsenet

- vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka sosiaali- ja terveysvirastosta

- varhaiskasvatuksen asiantuntija Nina Onufriew varhaiskasvatusvirastosta

- erityissuunnittelija Leena Palve-Kaunisto opetusvirastosta

- vapaaehtoistyön koordinaattori Riitta Partanen rakennusvirastosta 31.12.2013 saakka ja vapaaehtoistyön koordinaattori Armi Koskela rakennusvirastosta 1.1.2014 lukien

- suunnittelija Ari Tolvanen kulttuurikeskuksesta

- vapaaehtoistyön koordinaattori Soili Voipio nuorisoasiainkeskuksesta

vapaaehtoisyhteisöjä edustavat jäsenet

- Kaj-Erik Fohlin (liikuntajärjestöt)

- Tapio Vesala (vammaisjärjestöt)

- Oili Hirvonen (vanhusjärjestöt)

- Kari Koponen (lapsijärjestöt)

- Petro Pynnönen (nuorisojärjestöt)

- Timo Puska (kaupunginosayhdistykset)

- Timo Nerkko (päihdejärjestöt)

- Juha Lindy (luonto- ja ympäristöjärjestöt)

- Hanna Lipasti-Raulus (seurakunnan diakoniatyö) 

- Doinita Negruti (muut järjestöt)  

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Sari Näreen ja kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan neuvottelukukunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta.   

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

- toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksensä tärkeinä pitämistään asioista, joita seuraajan tulisi käsitellä

- antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimikauden päättyessä

- tekemään kaupunginhallitukselle vapaaehtoisyhteisöjen ehdotuksiin perustuvan esityksen vapaaehtoisyhteisöjä edustavien jäsenten valinnasta seuraavalle toimikaudelle. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2011- 2012 ja  

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan ehdotus toimintasäännön tarkistamiseksi

2

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan toiminta- ja talouskertomus toimintakaudesta 2011-2012

3

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan ehdotus 30.8.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Neuvottelukuntaan valitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee muuttaa vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kokoonpanoa koskevan toimintasäännön 3 §:n kuulumaan seuraavasti:

Neuvottelukuntaan kuuluu 21 jäsentä, jotka kaupunginhallitus valitsee seuraavasti:

1 viisi kaupungin luottamushenkilöä

2 yhden edustajan kustakin seuraavasta virastosta

sosiaali- ja terveysvirasto

varhaiskasvatusvirasto

opetusvirasto

nuorisoasiainkeskus

kulttuurikeskus

rakennusvirasto

3 sekä vapaaehtoisyhteisöjen keskuudestaan esittämät edustajat, yhden kustakin seuraavasta järjestösektorista

liikuntajärjestöt

vammaisjärjestöt

vanhusjärjestöt

lapsijärjestöt

nuorisojärjestöt

kaupunginosayhdistykset

päihdejärjestöt

luonto- ja ympäristöjärjestöt

seurakunnan diakoniatyö

muut järjestöt

Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Samalla kaupunginhallitus päättänee asettaa toimikaudeksi 2013 - 2014 vapaaehtoistyön neuvottelukunnan ja valita siihen jäseniä seuraavasti:

kaupungin luottamushenkilöt

- Mikko Jokio

- Petra Jääskeläinen

- Cata Mansikka-aho

- Sari Näre

- Balan Pillai

kaupungin virastoja edustavat jäsenet

- vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka sosiaali- ja terveysvirastosta

- varhaiskasvatuksen asiantuntija Nina Onufriew varhaiskasvatusvirastosta

- erityissuunnittelija Leena Palve-Kaunisto opetusvirastosta

- vapaaehtoistyön koordinaattori Riitta Partanen rakennusvirastosta 31.12.2013 saakka ja vapaaehtoistyön koordinaattori Armi Koskela rakennusvirastosta 1.1.2014 lukien

- suunnittelija Ari Tolvanen kulttuurikeskuksesta

- vapaaehtoistyön koordinaattori Soili Voipio nuorisoasiainkeskuksesta

vapaaehtoisyhteisöjä edustavat jäsenet

- Kaj-Erik Fohlin (liikuntajärjestöt)

- Tapio Vesala (vammaisjärjestöt)

- Oili Hirvonen (vanhusjärjestöt)

- Kari Koponen (lapsijärjestöt)

- Petro Pynnönen (nuorisojärjestöt)

- Timo Puska (kaupunginosayhdistykset)

- Timo Nerkko (päihdejärjestöt)

- Juha Lindy (luonto- ja ympäristöjärjestöt)

- Hanna Lipasti-Raulus (seurakunnan diakoniatyö) 

- Doinita Negruti (muut järjestöt)  

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee määrätä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Sari Näreen ja kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan neuvottelukukunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta.   

Vielä kaupunginhallitus päättänee kehottaa neuvottelukuntaa

- toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksensä tärkeinä pitämistään asioista, joita seuraajan tulisi käsitellä

- antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimikauden päättyessä

- tekemään kaupunginhallitukselle vapaaehtoisyhteisöjen ehdotuksiin perustuvan esityksen vapaaehtoisyhteisöjä edustavien jäsenten valinnasta seuraavalle toimikaudelle. 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2011- 2012 ja  

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 9.6.1986, että Helsinkiin perustetaan pysyväisluonteinen vapaaehtoistyön neuvottelukunta. kaupunginhallitus hyväksyi 2.3.1987 neuvottelukunnan toimintasäännön, jonka mukaan neuvottelukunta on kaupungin eri viranomaisten ja helsinkiläisten vapaaehtoisjärjestöjen pysyväisluonteinen yhteistyöelin. Toimintasäännön 2 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on     

1 edistää kaupungin ja vapaaehtoisyhteisöjen välistä yhteistoimintaa

2 tukea vapaaehtoistyötä, joka täydentää kaupungin virallista organisaatiota

3 edistää kaupungin alueella toimivien vapaaehtoisyhteisöjen toimintamahdollisuuksia ja

4 tehdä kaupunginhallitukselle aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vapaaehtoistyötä koskevissa asioissa.

Kaupunginhallitus on 22.3.1993, 8.2.1999, 18.11.2002 ja 14.2.2012 (§ 171)  muuttanut neuvottelukunnan jäsenten lukumäärää. Vuoden 2012 lopussa päättyneellä toimikaudella jäsenten lukumäärä on ollut 20.  

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta on esittänyt (2.1.2013 päivätty sihteerin allekirjoittama kirje liitteenä) neuvottelukunnan nimen muuttamista vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunnaksi ja neuvottelukunnan esitteeseen kirjatun tekstin mukaista tehtävämäärittelyä. Samalla neuvottelukunta on esittänyt neuvottelukunnan jäsenmääräksi 20. Jäsenistä viisi olisi kaupungin luottamushenkilöjäseniä, 10 vapaaehtoisyhteisöjen edustajia ja viisi kaupungin virastojen edustajia. Kaupungin virastoista sosiaali- ja terveysvirasto, nuorisoasiainkeskus, kulttuurikeskus, rakennusvirasto ja opetusvirasto esittäisivät  kukin yhden edustajan neuvottelukuntaan. Lisäksi neuvottelukunta on esittänyt toimikaudekseen kahta vuotta sekä valmistelu-, asiantuntija-  ja sihteerityön kehittämistä.                

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 10.5.2010 hyväksynyt tilapäisiä toimielimiä koskevat ohjeet, joita sovelletaan myös neuvottelukuntiin. Ohjeiden mukaan kaupunginhallitus asettaa enintään toimikaudekseen neuvottelukunnan tai neuvoston kaupungin ja sen sidosryhmien yhteistyötä varten.    

Kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan asettamispäätöksessä on määrättävä mm. tilapäisen toimielimen toimeksiannosta. Koska tällä neuvottelukunnalla on kaupunginhallituksen hyväksymä toimintasääntö, jossa tehtävät määritellään, ei ole tarpeen toistaa niitä päätösehdotuksessa.  

Päätöshistoriaan sisältyvistä virastojen kannanotoista poiketen esittelijä katsoo, että neuvottelukunnan nimi ja toimintasäännössä määritelty tehtävä ovat edelleen neuvottelukunnan toimintaa hyvin ja kattavasti kuvaavia. Neuvottelukunnan esiteteksti kuvaa laajasti neuvottelukunnan tehtävää. Informatiivisen esitetekstin sisällyttäminen toimintasäännössä olevaan toimeksiannon luonteiseen tehtävämäärittelyyn ei ole tarkoituksenmukaista. Neuvottelukunta voi ottaa esitetekstissä mainitut asiat huomioon toimikauden alussa toimintasuunnitelmassaan. Neuvottelukunnan tekemien muiden esitysten johdosta esittelijä viittaa edellä mainittuihin kaupunginhallituksen hyväksymien tilapäisten toimielinten ohjeisiin, joista ilmenee toimikausi-, valmistelu-, asiantuntija- ja sihteerityötä koskevat määräykset.                   

Neuvottelukunnan toimintasääntöön sisältyvän kokoonpanomäärittelyn muuttaminen neuvottelukunnan esittämällä ja päätösehdotuksesta ilmenevällä tavalla on esittelijän mielestä perusteltua. Sitä tukee osaltaan myös 1.1.2013 voimaantullut sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutos. Varhaiskasvatusviraston ja opetusviraston edustajien valitseminen neuvottelukuntaan laajentaa myönteisesti toimintaa. Aikaisemmin edustettuna ollut liikuntavirasto ei ole nyt nimennyt edustajaansa, koska virasto tekee yhteistyötä liikuntaseurojen kanssa seuraparlamentissa eikä vapaaehtoistyön neuvottelukunnassa. Järjestöjen edustuspohjaa laajennetaan siten, että kaupunginosayhdistysten sektorin verkostojen kautta on mahdollista tukeutua aiempaa laajemmin asuinalueiden järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan. Luonto- ja ympäristöjärjestöjen edustus on sektorina uusi.               

Kaupungin poliittisten luottamushenkilöiden määrä neuvottelukunnassa on ennallaan.

Päätösehdotuksesta ilmenevät vapaaehtoisyhteisöjä edustavat jäsenet perustuvat vapaaehtoisyhteisöjen esityksiin ja kaupungin edustajat virastoista tulleisiin esityksiin.    

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta on lisäksi ehdottanut (30.8.2012) vapaaehtoistoiminnan kehittämistä palvelustrategian toimeenpanon yhteydessä. Neuvottelukunta on katsonut mm., että vapaaehtoistoiminta tulee saada näkyväksi virastojen ja hallintokuntien strategioissa ja niiden täytäntöönpanossa. Neuvottelukunnan ehdotus on liitteenä.    

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungin arvoihin kuuluu mm. asukaslähtöisyys, jota vapaaehtoistoiminta osaltaan ilmentää. Kaupunginvaltuuston hyväksymänä hyvinvoinnin ja palvelujen tuottamisen strategiana on jo vahvistettu asukkaan osallisuutta ja omaa vastuuta käyttäjälähtöisten palvelujen tarjonnassa. Hallintokuntien tehtävänä on määritellä toimialoillaan ja eri palvelujen suhteen järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteet ja toimenpiteet. Hallintokunnat tekevät toimialoillaan yhteistyötä järjestöjen kanssa ja kaupunkitasoisena yhteistyöfoorumina on mm. vapaaehtoistyön neuvottelukunta. Esittelijä katsoo, että neuvottelukunnan esille ottamat vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet on nykyisin jo hyvin sisäistetty kaupungin oman palvelutuotannon tukena ja täydentäjänä.              

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta toteaa toimintakertomuksessaan evästyksenään seuraajalleen mm., että neuvottelukunnan tavoitteet, strategia ja hallinto tulee selvittää mahdollisimman nopeasti toimikauden alussa, jotta päästään heti tehokkaaseen työhön. Lisäksi neuvottelukunta on katsonut uuden toimikauden haasteiksi mm. tilakysymykset, tiedotuksen kehittämisen sekä kannusteiden ja palkitsemismahdollisuuksien selvittämisen. Toimintakertomus 2011 - 2012 on liitteenä.      

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan ehdotus toimintasäännön tarkistamiseksi

2

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan toiminta- ja talouskertomus toimintakaudesta 2011-2012

3

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan ehdotus 30.8.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Neuvottelukuntaan valitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Varhaiskasvatusvirasto

Opetusvirasto

Rakennusvirasto

Kulttuurikeskus

Nuorisoasiainkeskus

Liikuntavirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Opetusvirasto 31.1.2013

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Opetusvirasto pitää esitettyjä muutosehdotuksia neuvottelukunnan toimintasäännön tarkistamiseksi vuosille 2013 - 2014 tarkoituksenmukaisena.

Ehdotuksessa on esitetty, että opetusvirastosta tulisi edustaja neuvottelukuntaan. Opetusvirasto voi nimetä edustajan, mikäli katsotaan tarkoituksenmukaiseksi opetusviraston osallistuminen neuvottelukuntaan.

Lisätiedot

Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274

outi.salo(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 30.1.2013

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Rakennusvirasto pitää tarkoituksenmukaisina esitettyjä muutosehdotuksia neuvottelukunnan toimintasäännön tarkistamiseksi vuosille 2013-2014.

Lisätiedot

Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503

antti.rautiainen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveysvirasto 23.01.2013

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että vapaaehtoistyön neuvottelukunnan ehdotus neuvottelukunnan toimintasäännön tarkistamiseksi vuosille 2013-2014 on tarkoituksenmukainen. Neuvottelukunnan jäseneksi olisi kuitenkin hyvä nimetä myös yksi varhaiskasvatusviraston edustaja, jota esityksessä ei ole mainittu.

Lisätiedot

Ulla Tyyskä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 42210

ulla.tyyska(a)hel.fi

 

Nuorisoasiainkeskus 17.1.2013

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Nuorisoasiainkeskus pitää tarkoituksenmukaisina esitettyjä muutosehdotuksia neuvottelukunnan toimintasäännön tarkistamiseksi vuosille 2013 - 2014.

Lisätiedot

Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 16.1.2013

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta esittää, että neuvottelukunnan nimi muutettaisiin muotoon vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunta. Lisäksi neuvottelukunta ehdottaa toimintasäännön tarkistamista vuosille 2013-2014. Toimintasäännön muutosehdotukset koskevat neuvottelukunnan tehtäviä,  työryhmien perustamista ja sihteerin nimeämistä. Neuvottelukunnan tehtäviä koskevaan kohtaan esitetään samaa tekstiä kuin neuvottelukunnan esitteessä.

Talous- ja suunnittelukeskuksen näkemyksen mukaan esitteen teksti on voimassaolevan toimintasäännön perusajatuksen mukainen. Eikä tekstien välillä ole sellaista eroavaisuutta, jonka perusteella toimintasäännön tai esitteen muuttaminen olisi tarpeellista. Neuvottelukunnan asettamispäätösten yhteydessä on tehty tarkistuksia toimintasääntöön ja näin voidaan tarvittaessa toimia jatkossakin. Vapaaehtoistoimikunta voi myös toimikautensa toimintasuunnitelmissaan huomioida esitteen tekstissä mainitut seikat.

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että neuvottelukunnan esittämillä muutoksilla toimintasääntöön ei ole kaupungin talouteen suoranaisia vaikutuksia.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566