Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

18.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 201

Jäsenten nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään

HEL 2013-000509 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä toimikaudeksi 2013 - 2016 seuraavat jäsenet pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään:

Tatu Rauhamäki

Mari Puoskari

Osku Pajamäki

Silvia Modig

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä koordinaatioryhmän puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee nimetä toimikaudeksi 2013 – 2016 seuraavat jäsenet pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään:

Tatu Rauhamäki

Mari Puoskari

Silvia Modig

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä koordinaatioryhmän puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäen.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.1.2013 pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen, joka on tullut voimaan sopimusosapuolten hyväksyttyä sopimuksen omissa kuntakäsittelyissään ja päättyy 31.12.2016. Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginvaltuustot ovat hyväksyneet yhteistyösopimuksen 28.1.2013.

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta ja koordinaatioryhmä jatkavat seudullisina luottamushenkilöfoorumeina.

Koordinaatioryhmään kuuluu 11 jäsentä. Ryhmän jäsenistä kolme määräytyy suoraan asemavaltuutuksen perusteella ja kahdeksan muuta jäsentä seudun kaupunginhallitukset valitsevat yhteisen valmistelun pohjalta.

Sopimuksen mukaan koordinaatioryhmän jäseniä ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginhallitusten puheenjohtajat sekä Kauniaisten kaupunginvaltuuston tai -hallituksen puheenjohtaja. Koordinaatioryhmän jäseniä ovat myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginvaltuustojen puheenjohtajat tai heidän sijastaan kaupunginhallituksen nimeämä kaupunginhallituksen tai valtuuston varapuheenjohtaja. Muiden kaupunginhallitusten nimeämien koordinaatioryhmän jäsenten tulee olla valtuuston tai kaupunginhallituksen jäseniä. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupunginhallituksen nimeämä edustaja.

Koordinaatioryhmä on kaupunkien ylimmän luottamushenkilöjohdon ohjaus- ja koordinointielin pääkaupunkiseudun yhteistyössä.

Koordinaatioryhmä huolehtii visioon ja strategiaan perustuvan yhteistyön ohjauksesta ja seurannasta sekä käsittelee strategisesti merkittäviä yhteistyökysymyksiä, kuten asumiseen, maankäyttöön ja liikenteeseen sekä metropolipolitiikkaan ja Helsingin seudun yhteistyöhön kuuluvia asioita. Ryhmä toimii myös pääkaupunkiseudun merkittävien yhteisten yhteisöjen omistajaohjausryhmänä. Omistajaohjauksen piiriin kuuluvat ohjauksen kannalta merkittävimmät yhteisöt, joissa vähintään kolme suurinta pääkaupunkiseudun kaupunkia ovat mukana.

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta on pääkaupunkiseudun kaupunkien ylimmän luottamushenkilöjohdon yhteistyöelin. Neuvottelukuntaan kuuluvat jäseninä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginvaltuustojen ja kaupunginhallitusten puheenjohtajat sekä ensimmäiset ja toiset varapuheenjohtajat sekä Kauniaisten kaupungin kaupunginvaltuuston ja - hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat eli yhteensä 23 henkeä. Neuvottelukunta päättää erikseen enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavista lisäjäsenistä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.02.2013 § 182

Pöydälle 11.02.2013

HEL 2013-000509 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566