Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

18.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 199

V Lauttasaaren korttelin 31133 tontin 6 asemakaavan muuttaminen (nro 12083; Vattuniemenkatu 27, Vattuniemenranta 4)

HEL 2011-002589 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31133 tontin nro 6 asemakaavan muutoksen 22.11.2011 päivätyn ja 17.12.2012 muutetun asemakaavakartan nro 12083 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perusteluin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12083 kartta, päivätty 22.11.2011, muutettu 17.12.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12083 selostus, päivätty 22.11.2011, muutettu 17.12.2012

3

Sijaintikartta

4

Ilmakuva

5

Nykytilanne

6

Havainnekuva

7

Vuorovaikutusraportti 22.11.2012, täydennetty 17.12.2012

8

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 7
Liite 8

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31133 tontin nro 6 asemakaavan muutoksen 22.11.2011 päivätyn ja 17.12.2012 muutetun asemakaavakartan nro 12083 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perusteluin.

Tiivistelmä

Kaavamuutosalue sijaitsee Lauttasaaressa, Vattuniemessä Lohiapajanlahden venesataman eteläpuolella, lähellä Vattuniemen Heikkilänaukion ympäristöön keskittyneitä palveluja.

Helsingin yleiskaavassa 2002 alue on asumisen ja toimitilojen kerrostalovaltaista aluetta.

Alueella voimassa oleva asemakaava on vahvistettu 7.11.1985. Asemakaavassa tontti on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T).

Tontti on yksityisomistuksessa. Tontin omistaja on hakenut asemakaavan muuttamista siten, että rakennus voidaan muuttaa asuinkäyttöön. Tontilla on vuonna 1956 valmistunut, Helkama-talona tunnettu viisikerroksinen teollisuus- ja varastorakennus, jonka on suunnitellut Heikki Siren.

Asemakaavan muutos mahdollistaa teollisuus- ja varastorakennusten tontin 31133/6 (T) muuttamisen asuinkerrostalojen tontiksi (AK). Tontille suunnitellaan loft-tyyppisiä asuinhuoneistoja. Tontilla sijaitseva pienteollisuusrakennus suojellaan kaavamääräyksellä lukuun ottamatta matalaa siipirakennusta, joka puretaan ja tilalle rakennetaan kaksikerroksinen asuinrakennus. Asemakaavan muutosehdotuksen rakennusoikeus on 5 350 k-m2, jossa on vähennystä nykyiseen asemakaavaan 1 370 k-m2. Autopaikat, 46 kpl, on osoitettu maanalaisina.

Vattuniemenkadun liikenne aiheuttaa meluhäiriötä. Rakennuksen Vattuniemenrannan puolella tasolla +1,5 sijaitseva pohjakerros on altis tulvariskille. Kiinteistössä toimivien yritysten käyttöhistoriasta ja maaperän pilaantuneisuudesta ja kunnostustarpeesta on tehty ympäristötekninen perusselvitys, jonka mukaan maaperässä on haitallisia aineita. Maaperän pilaantumista tulee edelleen selvittää ennen rakennusluvan myöntämistä ja pilaantunut maaperä puhdistaa ennen rakentamiseen ryhtymistä. Liikennemelua torjutaan pihaa suojaavalla rakenteella ja seinien ääneneristävyysvaatimuksin.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet, (3 kirjallista ja joitakin suullisia), kohdistuivat muun muassa asuinrakennuksen ääneneristävyyteen, työpaikkojen ja palvelujen supistumiseen Lauttasaaressa, asuntojen keskipinta-alavaatimuksen kohtuuttomuuteen, autopaikkojen liian pieneen vähimmäisvaatimukseen, Lohiapajanlahden suunnitteluun kokonaisuutena, rakennuksen sisäpuoliseen lämpöeristyksen mahdollisuuteen, nykyisen savupiipun purkamiseen, parvekkeiden toteuttamiseen sisäänvedettyinä ja ilmeeltään kevyinä, lasittamattomina ja enintään 175 cm syvinä, lounaissivulle esitetyn katon pidennyksen poistamiseen, uuden erillisrakennuksen sijoittamiseen kauemmas tontin rajasta ja kuulemismahdollisuuteen rakennuslupavaiheessa.

Mielipiteet on otettu huomioon siten, että asemakaavan muutosehdotuksessa on asuinkäyttöön muutettavaa rakennusta koskeva ääneneristävyysmääräys. Kaupunkisuunnittelulautakunnan 23.3.2006 hyväksymien Vattuniemen keskeisten toimitilatonttien maankäytön periaatteiden mukaan tontti saadaan muuttaa asuinkäyttöön, mikäli rakennus suojellaan. Asemakaavan muutosehdotus ei vaikuta Lohiapajanlahden suunnitelmiin. Mielipiteisiin annetut vastineet ilmenevät tarkemmin vuorovaikutusraportista.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 5.1–6.2.2012. Muistutuksia ei esitetty.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy, pelastuslautakunta, kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta ja ympäristölautakunta.

Helsingin Energialla ja Helen Sähköverkko Oy:llä ja pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnossa todetaan, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi eikä kaavamuutos edellytä niiden siirtämistä. Kiinteistölautakunta toteaa, että kaavamuutos korottaa Kiinteistö Oy Vattuniemenranta 4 omistaman tontin 31133/6 arvoa merkittävästi. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa on tehty sopimus. Yleisten töiden lautakunta toteaa, että päiväkotitoiminta vaatii ulkoilupihan, joka tulee osoittaa kaavamerkinnällä. Ympäristölautakunta toteaa, että ympäristöterveyden kannalta riittävien korjaustoimien varmistamiseksi asemakaavaa tulee täydentää määräyksellä, jonka mukaan pilaantuneet rakenteet tulee kunnostaa.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Sosiaaliviraston kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella todetaan, että kaupungilla ei kiinteistön ominaisuuksien vuoksi ole kohteeseen sopivaa hanketta. Lasten päiväkotitiloja koskeva määräys on sen vuoksi poistettu kaavamääräyksistä. Määräys pilaantuneiden rakenteiden puhdistamisesta on lisätty kaavamääräyksiin. Lauttasaarta koskevasta autopaikkojen mitoitusohjeesta on poikettu vähäisessä määrin säilytettävän rakennuksen rajoitusten ja tulevan metroaseman läheisyyden perusteella. Lisäksi lautakunta on poistanut ehdotuksesta vaatimuksen asuntojen 75 m2:n keskipinta-alasta.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitus on 23.4.2012 hyväksynyt ehdollisena hakijan kanssa tehdyn maankäyttösopimuksen, joka on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen.

Esittelijä toteaa, että päätös syntyi lautakunnassa äänestyksen jälkeen. Lautakunta päätti puoltaa, äänin 4-4, puheenjohtajan äänen ratkaistessa, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä siten muutettuna, että asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöistä poistettiin vaatimus asuntojen 75 m2:n keskipinta-alasta. Äänestyksen yksityiskohdat ilmenevät kaavaselostuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12083 kartta, päivätty 22.11.2011, muutettu 17.12.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12083 selostus, päivätty 22.11.2011, muutettu 17.12.2012

3

Sijaintikartta

4

Ilmakuva

5

Nykytilanne

6

Havainnekuva

7

Vuorovaikutusraportti 22.11.2012, täydennetty 17.12.2012

8

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Maankäyttösopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 7
Liite 8

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Helsingin Energia -liikelaitos

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristölautakunta

Pelastuslautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 08.03.2012 § 136

HEL 2011-002589 T 10 03 03

Kiinteistökartta F2 T3, Vattuniemenranta 4

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Lauttasaaren korttelin nro 31133 tontin nro 6 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12083 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt tontin 31133/6 omistaja Kiinteistö Oy Vattuniemenranta 4.

Kaavamuutoksen tavoitteena on asuntojen rakentaminen olemassa olevaan, kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti arvokkaaseen asemakaavalla suojeltavaan rakennukseen. Siipirakennus on tarkoitus korvata uudisrakennuksella.

Teollisuus- ja varastorakennusten (T) tontti 31133/6 muutetaan asuinkerrostalojen tontiksi (AK). Nykyinen rakennus muutetaan asuinkäyttöön. Katutasoon saadaan sijoittaa myymälätilaa enintään 50 k-m². Tontille saadaan myös sijoittaa lasten päivähoitotiloja. Tontin rakennusoikeus on 5 350 k-m² ja tonttitehokkuus on e= 1,59. Autopaikat tulee sijoittaa tontille rakennukseen ja maanalaisiin tiloihin.

Kaavamuutos korottaa Kiinteistö Oy Vattuniemenranta 4:n omistaman tontin 31133/6 arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontin omistajan kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa on tehty sopimus.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Kirsi Federley, insinööri, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 14.02.2012 § 74

HEL 2011-002589 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Päiväkotitoiminta vaatii ulkoilupihan. Ulkoilu tulee järjestää kiinteistön tontilla. Pihan leikille osoitettu alue tulee varata päiväkodin käyttöön kaavamerkinnällä. Asemakaavan muutos ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Jukka Kauto, kaupunginarkkitehti, puhelin: 310 38802

jukka.kauto(a)hel.fi

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 31.01.2012 § 28

HEL 2011-002589 T 10 03 03

Päätös

Kaavoituksen yhteydessä on laadittu ympäristöselvityksiä katumelun leviämisestä, maaperän pilaantuneisuudesta ja rakennuksen kunnosta. Selvitysten perusteella kaavaehdotukseen on lisätty määräyksiä julkisivujen ääneneristysvaatimuksista, parvekkeiden sijoituksesta ja piha-alueiden suojaamisesta sekä maaperän kunnostuksesta.

Suojeltava rakennus on aiemmin ollut pienteollisuuskäytössä. Alakerrassa on ollut autokorjaamo. Rakennuksen rakenteiden ja teknisten järjestelmien kunnosta tehty riskiselvitys osoittaa, että rakennuksen peruskorjaus edellyttää huomattavia saneeraustoimia mm. rakenteiden sisältämien haitta-aineiden ja kosteusvaurioriskien vuoksi. Selvityksessä on annettu paljon suosituksia asuinkäyttöön tulevan rakennuksen peruskorjausta varten. Vanhoissa eristerakenteissa on esimerkiksi asbestia ja kosteuseristykset ovat paikoin puutteellisia nykyisiin vaatimuksiin verrattuna. Rakennuksen kuntoselvityksessä riskirakenteiksi on todettu myös mm. orgaanista materiaalia sisältävät Toja-eristelevyt, joissa kosteusvauriot voivat johtaa mikrobikasvuun. Mikäli vanhat eristerakenteet mm. suojelusyistä haluttaisiin jättää, tulee mikrobivauriot ensin selvittää ja pilaantuneet rakenteet peruskorjauksen yhteydessä vaihtaa.

Ympäristölautakunnan mielestä ympäristöterveyden kannalta riittävien korjaustoimien toteutuksen varmistamiseksi asemakaavaa tulee täydentää määräyksellä, jonka mukaan pilaantuneet rakenteet tulee kunnostaa.

Esittelijä

ympäristötutkimuspäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 03.01.2012 § 7

HEL 2011-002589 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31133 tontin 6 asemakaavan muutosehdotukseen nro 12083.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.

Esittelijä

pelastuskomentaja vs.

Kari Virtanen

Lisätiedot

Raila Hoivanen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31233

raila.hoivanen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2011 § 384

Pöydälle 22.11.2011 kokouksesta

HEL 2011-002589 T 10 03 03

Ksv 0790_12, Vattuniemenkatu 27, Vattuniemenranta 4, karttaruutu F2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

-        lähettää 22.11.2011 päivätyn 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31133 tontin 6 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12083 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä päätösesityksestä kuitenkin siten poiketen, että asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöistä poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön keskipinta-alasta.

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

-        kaupunginhallitus

-        hallintokeskus, Kaj:n rooteli

-        laskutus, Halke

-        laskutus, Ksv

Käsittely

29.11.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöistä poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön keskipinta-alasta.

Kannattajat: Arja Karhuvaara

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöistä poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön keskipinta-alasta.

Jaa-äänet: 4
Mari Holopainen, Matti Niemi, Heli Puura, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 4
Stefan Johansson, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Elina Palmroth-Leino

Tyhjä-äänet: 1
Sampo Villanen

Poissa-äänet: 0

Muutosehdotus voitti äänin 4-4 puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

22.11.2011 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

Bernitz Olga, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

olga.bernitz(a)hel.fi

Makkonen Leena, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi

Neuvonen Matti, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Tyynilä Satu, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566