Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

18.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 208

Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osakkeiden omistajahallinnoinnin siirtäminen Helsingin kaupungin liikennelaitokselle

HEL 2012-015046 T 10 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kiinteistöviraston omistajahallinnassa olleen Kiinteistö Oy Espoon terminaalin Helsingin kaupungin osakeomistuksen (50 %) ja tilojen hallinnoinnin kaikkine vastuineen Helsingin kaupungin liikennelaitos-liikelaitokselle (HKL) 1.1.2013 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee siirtää kiinteistöviraston omistajahallinnassa olleen Kiinteistö Oy Espoon terminaalin Helsingin kaupungin osakeomistuksen (50 %) ja tilojen hallinnoinnin kaikkine vastuineen Helsingin kaupungin liikennelaitos-liikelaitokselle (HKL) 1.1.2013 lukien.

Esittelijä

Kiinteistö Oy Espoon terminaali omistaa ja hallitsee Helsingin Kampin keskuksen alueella sijaitsevia Espoon liikennettä palvelevien bussien terminaalitiloja liikennöintialueineen. Terminaalirakennuksen ja siihen liittyvien ajoyhteyksien tarvitsemat maa-alueet yhtiö on vuokrannut Helsingin kaupungilta kahdella maanvuokrasopimuksella.

Kaupunki osti 28.12.2012 SRV Rakennus Oy:ltä 4 000 euron kauppahinnalla puolet (50 %) Espoon bussiterminaalin tilat Helsingin Kampissa omistavan Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osakekannasta. Espoon kaupunki osti samaan aikaan loput (50 %) osakekannasta vastaavin ehdoin.

Yhtiön tarkoituksena on tarjota terminaalitoimintaan liittyviä palveluja Espoon kaupungin bussiliikennettä hoitaville liikennöitsijöille, Helsingin kaupungille ja yleisölle, joka käyttää tiloja Espoon ja Helsingin välillä tapahtuvaan matkustamiseen sekä siirtymiseen metroon ja muihin jatkoliikenneyhteyksiin.

Kampin keskuksen kehittämistä ja toteuttamista koskevien sopimusten mukaisesti ja Kampin keskuksen valmistuttua oli tarkoituksenmukaista siirtää yhtiön koko osakekannan omistus tilojen käyttäjille Helsingin ja Espoon kaupungeille asianomaisten hallintokuntien hallinnointiin ja hoitoon.

Kaupungit vastaavat (osuudet 50 % ja 50 %) omistajan tavoin 30 vuoden ajan kaikista terminaalirakennuksen ja yhtiön käyttö- ja ylläpitokustannuksista maksamalla sille hoitovuokraa, joka vahvistetaan vuosittain talousarviossa. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella eikä tavoittele liiketoiminnassaan voittoa.

Koska Liikennelaitos-liikelaitos (HKL) huolehtii joukkoliikenteen tarvitseman infrastruktuurin toteutuksen suunnittelusta sekä järjestää sen rakentamisen, kunnossapidon ja muun hallinnoinnin, kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin kaupungin osakeomistus (50 %) ja tilojen hallinnointi kaikkine vastuineen siirrettäisiin Liikennelaitos-liikelaitokselle (HKL) 1.1.2013 lukien.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen ja sisällöltään HKL:n hyväksymä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kiinteistölautakunta

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 15.11.2012 § 571

HEL 2012-015046 T 10 01 04

Päätös

A

Lautakunta päätti ostaa SRV Rakennus Oy:ltä Kiinteistö Oy Espoon terminaali -nimisen yhtiön osakkeet nrot 1 - 4000 yhteensä
4 000 euron suuruisella kauppahinnalla sekä muutoin liitteenä olevan kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

B

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Kiinteistö Oy Espoon terminaalin Helsingin kaupungin osakeomistus (50 %)  ja tilojen hallinnointi kaikkine vastuineen siirrettäisiin Helsingin kaupungin liikennelaitos-liikelaitokselle (HKL) 1.1.2013 lukien.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Ilkka Kaartinen

Lisätiedot

Esko Patrikainen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Sari Hilden, kiinteistöpäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566