Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

14.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 37

V Suutarilan Sarastustien alueen tonttien 40045/13 ja 40046/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12108; Pohjantähdentie 59 ja Sarastustie 3)

HEL 2011-004819 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) korttelin nro 40045 tontin nro 13 ja korttelin nro 40046 tontin nro 1 asemakaavan muutoksen 6.3.2012 päivätyn asemakaavakartan nro 12108 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, johtava lakimies, puhelin: 310 37361

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12108 kartta, päivätty 6.3.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12108 selostus, päivätty 6.3.2012, täydennetty 5.11.2012

3

Sijaintikartta

4

Havainnekuva 6.3.2012

5

Ilmakuva

6

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) korttelin nro 40045 tontin nro 13 ja korttelin nro 40046 tontin nro 1 asemakaavan muutoksen 6.3.2012 päivätyn asemakaavakartan nro 12108 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Kaavamuutosalue sijaitsee Suutarilan pohjoisosassa Suutarilantien läheisyydessä. Yksityisomistuksessa olevalle liiketontille Pohjantähdentie 59 (40045/13) ja asuintontille Sarastustie 3 (40046/1) suunnitellaan uutta pientalotyyppistä asuntorakentamista. Nykyiset rakennukset puretaan.

Kaavoitustyö on tullut vireille tonttien 40045/13 ja 40046/1 omistajien hakemuksesta.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on pientaloaluetta.

Tontit on asemakaavan muutosehdotuksessa merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Rakennusoikeus kaavamuutosalueella on 1 027 k-m2, josta uutta asuinkerrosalaa  812 k-m2 Tonttitehokkuus e = 0,3.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavamuutos on valmisteltu yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa ja  liikenteen vaikutuksia ja likaantunutta maaperää koskevat seikat on huomioitu kaavaehdotuksessa.

Kaavaluonnoksesta esitettiin yksi mielipide. Siltamäki-Suutarila-Seura ry:n toteaa rakennuskannan uusimisen kohentavan aluetta  ja toivottaa uudet asukkaat tervetulleiksi alueelle.
Asemakaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia eikä lausunnoissa ollut erityistä huomautettavaa.

Esittelijä

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12108 kartta, päivätty 6.3.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12108 selostus, päivätty 6.3.2012, täydennetty 5.11.2012

3

Sijaintikartta

4

Havainnekuva 6.3.2012

5

Ilmakuva

6

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Helsingin Energia -liikelaitos

Yleisten töiden lautakunta

Pelastuslautakunta

Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Helsingin Energia -liikelaitos 24.5.2012

HEL 2011-004819 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteessä 1.

Lisätiedot

Kivirinne Jouni, Yleissuunnitteluinsinööri, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

 

Kiinteistövirasto 21.5.2012

HEL 2011-004819 T 10 03 03

Kiinteistövirasto toteaa, että yksityisille maanomistajille ei aiheudu kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten mainitun päätöksen mukaisia neuvotteluja ei ole syytä käydä.

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12108.

Lisätiedot

Laalo Tapio, maankäyttöinsinööri, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 08.05.2012 § 241

HEL 2011-004819 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutoksessa osoitetaan uutta pientalotyyppistä asuntorakentamista yksityisomistuksessa oleville tonteille. Rakennusvirasto huomauttaa, että tontille 40045/13 tulee osoittaa kohdat, joista voidaan tehdä ajoyhteys tontille. Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu muutoksia katu- ja puistoalueille eikä siitä synny kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi

Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 08.05.2012 § 69

HEL 2011-004819 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa pelastustoimen osalta koskien Suutarilan Sarastustien alueen asemakaavan muutosehdotusta nro 12108.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.

Esittelijä

va pelastuskomentaja

Jorma Lilja

Lisätiedot

Raila Hoivanen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31233

raila.hoivanen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 17.04.2012 § 127

HEL 2011-004819 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristötutkimuspäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.03.2012 § 93

HEL 2011-004819 T 10 03 03

Ksv 0742_26, Pohjantähdentie 59 ja Sarastustie 3, karttaruutu J8/P3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 6.3.2012 päivätyn 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) korttelin 40045 tontin 13 ja korttelin 40046 tontin 1 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12108 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijoilta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli ************

- laskutus, hallintokeskus *********

- laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto *******

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566