Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

07.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 9

V Pasilan tontin 17023/2 ja tontin itäpuolisen katu- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12077; Asemapäällikönkatu 1)

HEL 2011-004550 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 17. kaupunginosan (Pasila, Itä-Pasila) korttelin nro 17023 tontin nro 2 sekä tontin itäpuolisen katu- ja puistoalueen asemakaavan muutoksen 8.5.2012 päivätyn ja 15.11.2012 muutetun asemakaavakartan nro 12077 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12077 kartta, päivätty 8.5.2012, muutettu 15.11.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12077 selostus, päivätty 8.5.2012, muutettu 15.11.2012

3

Sijaintikartta

4

Nykytilanne ja suunniteltu laajennus kuvasovituksena

5

Havainnekuva 8.5.2012

6

Vuorovaikutusraportti 8.5.2012, täydennetty 15.11.2012 ja keskustelutilaisuuden 23.11.2011 muistio

7

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 17. kaupunginosan (Pasila, Itä-Pasila) korttelin nro 17023 tontin nro 2 sekä tontin itäpuolisen katu- ja puistoalueen asemakaavan muutoksen 8.5.2012 päivätyn ja 15.11.2012 muutetun asemakaavakartan nro 12077 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Itä-Pasilassa Asemapäällikönkadun itäpäässä Mäkelänkatua reunustavan puiston vieressä.

Kaava-alue on kaupungin omistamaa maata, josta tontti 17023/2 on vuokrattu pysyväisluonteisesti kaavamuutoksen hakijalle Suomen Nuorisoyhteisö Allianssi ry:lle.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asumisen/toimitilan aluetta.

Alueella on voimassa asemakaavat nro 11463 ja nro 6688.

Suunnittelualueella tontilla 17023/2 sijaitsee Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n omistama vuonna 1976 valmistunut 4-kerroksinen toimistorakennus. Saman korttelin tontilla 3 on Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (HOAS) 1976 rakennettu 7–8-kerroksinen opiskelija-asuntolarakennus.

Asemakaavan muutoksen lähtökohtana ja tavoitteena on mahdollistaa olemassa olevan toimistorakennuksen laajentaminen ja korottaminen. Käyttötarkoitus säilyy nykyisenä.

Tontilla 17023/2 rakennusoikeus kasvaa 1 930 k-m²:stä 3 550 k-m²:iin.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia ja tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa 23.11.2011.

Asemakaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä lausunnonantajilla ole ollut erityistä huomautettavaa. Kaavakarttaan on nähtävilläpidon jälkeen tehty teknisluonteinen tarkistus.

Kiinteistövirastosta saadun tiedon mukaan asemakaavan muutosehdotuksen saatua lainvoiman vuokrasopimus muutetaan vastaamaan uutta asemakaavaa ja LPA-tontista tehdään uusi vuokrasopimus vuokralaisen kanssa.

Esittelijä

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen.

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12077 kartta, päivätty 8.5.2012, muutettu 15.11.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12077 selostus, päivätty 8.5.2012, muutettu 15.11.2012

3

Sijaintikartta

4

Nykytilanne ja suunniteltu laajennus kuvasovituksena

5

Havainnekuva 8.5.2012

6

Vuorovaikutusraportti 8.5.2012, täydennetty 15.11.2012 ja keskustelutilaisuuden 23.11.2011 muistio

7

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Kaupunginmuseo

Helsingin Energia -liikelaitos

Pelastuslautakunta

Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 14.08.2012 § 354

HEL 2011-004550 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. Asemakaavan muutosehdotuksesta ei aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 9.7.2012

HEL 2011-004550 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 21.5.2012

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Itä-Pasilassa, Allianssin tontilla osoitteessa Asemapäällikönkatu 1. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Asemapäällikönkatu 1 kiinteistö on arkkitehtitoimisto Arto Sipinen ky:n vuonna 1977 suunnittelema. Rakennus edustaa konstruktivistista arkkitehtuurisuuntausta ja se on rakennettu betonista. Rakennuksen elementtirakenteiseen julkisivuun kuvastuu kantava runkorakenne palkkeineen ja pilareineen. Modulaarinen runkorakenne rytmittää julkisivun nauhamaisia ikkunarivejä ja uritettuja betonipintoja. Pohjakerroksen seinäpinta on vedetty sisään, mikä korostaa sen avointa, kantavaa luonnetta. Nelikerroksisen rakennuksen massoittelu ja detaljointi on punnittua. Kaupunginmuseon arvion mukaan uudempaa arkkitehtuuria edustava Asemapäällikönkatu 1 kiinteistö sisältää rakennushistoriallisia arvoja, joita kiinteistöä ylläpitäessä ja kehitettäessä tulee huomioida. Rakennus on edustava esimerkki rakennusaikansa ja suunnittelijansa korkeatasoisesta arkkitehtuurista. Kohteesta on laadittu hankkeen pohjatiedoiksi rakennushistoriallinen selvitys.

Asemakaavan valmistelussa on huomioitu kaupunginmuseon aiemmat luonnosvaiheen kommentit. Rakennushistoriallinen selvitys on laadittu ja paikoituksen järjestämisen vaikutukset puistoalueelle on tutkittu. Asemakaavamerkintöihin liittyy määräys uuden julkisivuverhouksen horisontaalista ilmeestä. Rakennuksen alkuperäiset rakenteet säilyvät ulkoasun osalta. Tavoiteltavaa on että erityisesti vanhan Allianssitalon lisäkerrosten toteutussuunnittelussa eri kerrostumien vaikutus julkisivusuunnittelussa olisi edelleen havaittavissa, ja rakennuksen historialliset kerrostumat näiltä osin jatkossakin koettavissa.

Lisätiedot

Lindqvist Mikko, tutkija, puhelin: +358 9 310 36973

mikko.lindqvist(a)hel.fi

 

Helsingin Energia -liikelaitos 29.6.2012

HEL 2011-004550 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto on liitteessä 1.

Lisätiedot

Kivirinne Jouni, Yleissuunnitteluinsinööri, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

 

Pelastuslautakunta 19.06.2012 § 99

HEL 2011-004550 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen osalta koskien 17. kaupunginosan (Pasila), korttelin 17023, tontin 2, sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosesitykseen.

Esittelijä

va pelastuskomentaja

Jorma Lilja

Lisätiedot

Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto 18.6.2012

HEL 2011-004550 T 10 03 03

Kiinteistökartta G4 T3, Asemapäällikönkatu 1

Kiinteistövirasto toteaa 13. kaupunginosan (Pasila) korttelin nro 17023 tontin 2 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12077 seuraavaa:

Tontilla olevan rakennuksen omistaa Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja tontti on vuokrattu 31.12.2035 päättyvin sopimuksin. Asemakaavan muutosehdotuksen saatua lainvoiman vuokrasopimusta tullaan muuttamaan vastaamaan uutta asemakaavaa. Lisäksi
LPA-tontista tehdään uusi vuokrasopimus vuokralaisen kanssa.

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista kaavamuutosehdotukseen.

Lisätiedot

Aaltonen Ilkka, tonttiasiamies, puhelin: 310 31488

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 12.06.2012 § 199

HEL 2011-004550 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon antaa ympäristölautakunta.

Käsittely

12.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Lauri Alhojärvi: Muutetaan ehdotusta siten, että lausunnon antaa ympäristölautakunta.

Kukaan ei vastustanut ehdotusta, joten lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Lauri Alhojärven ehdotuksen.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.05.2012 § 171

HEL 2011-004550 T 10 03 03

Ksv 0871_2, Asemapäällikönkatu 1, karttaruutu G4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

-        lähettää 8.5.2012 päivätyn 17. kaupunginosan (Pasila, Itä-Pasila) korttelin 17023 tontin 2 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12077 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli ************

- laskutus, hallintokeskus *********

- laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto *******

Käsittely

08.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti todeta, ettei Matti Niemi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

Esittelijä

vs. asemakaavapäällikkö

Annukka Lindroos

Lisätiedot

Anna-Maija Sohn, arkkitehti, puhelin: 310 37448

anna-maija.sohn(a)hel.fi

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Timo Lepistö, projektipäällikkö, puhelin: 310 37232

timo.lepisto(a)hel.fi

Ville Purma, arkkitehti, puhelin: 310 37261

ville.purma(a)hel.fi

Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566