Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

07.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 22

Talvisodan kansallisen muistomerkin sijoittaminen Kasarmitorille

HEL 2012-013857 T 10 01 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti osoittaa Kasarmitorin vuonna 2015 paljastettavan Talvisodan kansallisen muistomerkin sijoituspaikaksi. Torin nykyisen käytön ja rakennetun ympäristön huomioon ottamiseksi tulee patsaan suunnittelua koskeva kilpailuohjelma laatia yhteistyössä kaupungin hallintokuntien kanssa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1

Talvisodan muistomerkkitoimikunnan esitys

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto talvisodan muistomerkin sijoituspaikasta

3

Taidemuseon kannanotto Talvisodan muistomerkkitoimikunnan esitykseen talvisodan muistomerkin sijoituspaikasta Kasarmitorille

4

Rakennusviraston lausunto Talvisodan muistomerkkitoimikunnan esityksestä koskien talvisodan muistomerkin sijoituspaikasta Kasarmitorille

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talvisodan muistomerkkitoimikunta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee osoittaa Kasarmitorin vuonna 2015 paljastettavan Talvisodan kansallisen muistomerkin sijoituspaikaksi. Torin nykyisen käytön ja rakennetun ympäristön huomioon ottamiseksi tulee patsaan suunnittelua koskeva kilpailuohjelma laatia yhteistyössä kaupungin hallintokuntien kanssa.

Esittelijä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama muistomerkkitoimikunta on esittänyt, että Helsingin kaupunki päättäisi osoittaa vuonna 2015 paljastettavalle talvisodan kansalliselle muistomerkille paikan Kasarmitorille.

Pääesikunnan edessä sijaitsevan Kasarmitorin alue on Museoviraston inventoinnissa (RKY) sisällytetty valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon. Torialueella on voimassa 19.6.1999 hyväksytty asemakaava nro 10621. Kasarmitori on asemakaavassa kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas aukiotila ja ympäristökokonaisuus (sa).

Rakennettuun ympäristöön ja torin käyttöön liittyy muistomerkin suunnittelussa huomioitavia tekijöitä, joita on selvitetty yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kaupungin taidemuseon ja rakennusviraston kanssa. Näitä ovat mm. torilla sijaitsevat rakennelmat ja taideteos, pysäköintilaitoksen kannen rakenteen kantavuus, torialueen liikenne sekä torin käyttöön liittyvät sopimukset ja vakiintuneet tapahtumat, kuten sotilasparaatit ja muut toistuvat tapahtumat. Hallintokuntien selvityksen mukaan Kasarmitori kuitenkin soveltuu hyvin talvisodan muistomerkin paikaksi historiansa ja ympäristönsä puolesta

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1

Talvisodan muistomerkkitoimikunnan esitys

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto talvisodan muistomerkin sijoituspaikasta

3

Taidemuseon kannanotto Talvisodan muistomerkkitoimikunnan esitykseen talvisodan muistomerkin sijoituspaikasta Kasarmitorille

4

Rakennusviraston lausunto Talvisodan muistomerkkitoimikunnan esityksestä koskien talvisodan muistomerkin sijoituspaikasta Kasarmitorille

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talvisodan muistomerkkitoimikunta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto, Torvinen

Kaupunkisuunnitteluvirasto, Bunders

Hallintokeskus, Mickwitz

Päätöshistoria

Rakennusvirasto 19.12.2012

HEL 2012-013857 T 10 01 01 06

Talvisodan muistomerkkitoimikunta ehdottaa muistomerkin sijoittamista Kasarmitorille. Kasarmitori on erittäin käytetty ja vilkas aukio, jolla on paljon toimintoja ja muita muistomerkin sijoitukseen vaikuttavia seikkoja. Kasarmitori tulee säilyttää avoimena aukiona, koska sinne sijoittuu eri vuoden aikoina tilaa vaativia toimintoja. Muistomerkki tulee sijoittaa siis aukion reunalle tai reunoille.

Tori on pääesikunnan ja puolustusministeriön edustan paraatikenttä, ja aukiotilan tulisi pitää avoimena paraateja ja muita tapahtumia varten.

Kasarmitori on lumenvarastointipaikka kun lumitila muualta loppuu runsaslumisina talvina, joten tämä tulee huomioida teoksen teknisessä toteutuksessa. Tori on myös tilapäinen pysäköintipaikka runsaslumisina talvina sekä suurtapahtumien aikana (esim. Tuomaan markkinat).

Tori on kansirakenteen päällä, mikä asettaa rajoituksia teoksen painolle, perustamiselle ja teknisille ratkaisuille. Kannen kantavuus ja muut tekniset rajoitukset tulee huomioida jo kilpailuohjelmaa laadittaessa.

Kasarmitorille tullaan näillä näkymin sijoittamaan mittava pyöräpysäköinti ja -vuokrauspiste. Paikaksi on kaavailtu ajorampin muurin edustaa aukion itäreunassa.

Lausunto

Rakennusvirasto pitää mahdollisena sijoittaa muistomerkki Kasarmitorille. Myös kaupunkisuunnitteluviraston ehdotus Hietalahdentorista on mahdollinen sijoituspaikka.

Kilpailuohjelman valmistelussa ja teoksen suunnittelussa on kuitenkin huomioitava edellä mainitut reunaehdot. Kilpailuohjelma tulisi laatia yhteistyössä Helsingin kaupungin hallintokuntien kanssa. Rakennusvirasto on valmis osallistumaan hankkeen valmisteluun. Kilpailun ratkettua teoksen toteutusvaiheen tekninen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä rakennusviraston kanssa.

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566