Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

07.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 15

Kantti ry:lle myönnetyn lainan lyhennyksen lykkääminen ja laina-ajan pidentäminen

HEL 2012-015358 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 12.4.1999, 524 § tekemäänsä päätöstä lainan myöntämisestä Kantti ry:lle siten, että yhdistyksen ei tarvitse maksaa 30.11.2012 erääntynyttä lyhennystä ja laina-aikaa pidennetään 30.11.2020 saakka.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Kantti ry:n kirje

Otteet

Ote

 

Hakija

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, muuttaen 12.4.1999, 524 § tekemäänsä päätöstä lainan myöntämisestä Kantti ry:lle siten, että yhdistyksen ei tarvitse maksaa 30.11.2012 erääntynyttä lyhennystä ja laina-aikaa pidennetään 30.11.2020 saakka.

Tiivistelmä

Kantti ry on vanhusten palveluasumisen puitesopimustuottaja, jolta kaupunki ostaa tällä hetkellä kaikki ympärivuorokautiset hoivapaikat. Yhdistys on panostanut voimakkaasti palvelutoiminnan henkilöstöosaamisen, sähköisen laatu- ja toimintajärjestelmän sekä palvelujen laadun kehittämiseen. Tämä on aiheuttanut lisäkustannuksia, minkä vuoksi yhdistys pyytää lainan lyhennyksen lykkäämistä.  

Esittelijä

Kantti ry:n lainan pääoma on tällä hetkellä 202 157,48 euroa ja lykättävän lyhennyksen suuruus 13 477,16 euroa. Esittelijä pitää, viitaten sosiaalilautakunnan lausuntoon, lyhennyksen lykkäämistä perusteltuna.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Kantti ry:n kirje

Otteet

Ote

 

Hakija

 

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Taloussuunnittelu- ja varainhallinta

Päätöshistoria

Sosiaalilautakunta 04.12.2012 § 394

HEL 2012-015358 T 02 05 03 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Kantti ry:n laina-asiasta seuraavan sisältöisen lausunnon.

Kantti ry on ollut kaupungin luotettava kumppani ja toimija ikäihmisten palvelutuotannossa. Toiminnallinen yhteistyö Kantti ry:n ja sosiaaliviraston kanssa on ollut hyvää ja sen on suunniteltu jatkuvan. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen on ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden kannalta tärkeää.

Kantti ry on vanhusten palvelujen palveluasumisen puitesopimustuottaja. Vanhusten palvelujen vastuualue ostaa tällä hetkellä kaikki Kantti ry:n ympärivuorokautiset hoivapakat. Puitesopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun.

Sosiaalilautakunta puoltaa Kantti ry:n hakemusta lainanlyhennyksen lykkäämisestä siten, että Kantti ry maksaa 30.11.2012 ainoastaan lainan korot ja seuraava lyhennyskerta on lyhennyssuunnitelman mukaisesti 31.5.2013.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Timo Vierelä, suunnittelija, puhelin: 310 42858

timo.vierela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566