Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/9

 

10.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1395

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan euron erillismääräraha nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin

HEL 2012-005157 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tarkoitetusta vuoden 2012 talousarvioon ylitysoikeutena myönnetystä 10 miljoonan euron erillismäärärahasta nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi sekä koulutus- ja työllistämispolun turvaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi seuraavasti yhteensä 8,915 miljoonaa euroa:

1.     henkilöstökeskukselle RESPA-toimintamallin käynnistämiseen 5,185 miljoonaa euroa 

2.     opetusvirastolle Avoimen ammattiopiston käynnistämiseen 2,5 miljoonaa euroa

3.     nuorisoasiainkeskukselle Hyvä vapaa-aika -tutkimus- ja kehittämishankkeeseen 1,23 miljoonaa euroa

Samalla Khs päätti, että hankkeista raportoidaan Khlle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. 

Lisäksi Khs päätti, että jäävästä määrärahasta (1 085 000 euroa) ja sen käyttösuunnitelmasta päätetään erikseen 31.3.2013 mennessä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

opev Avoin ammattiopisto.pdf

2

Heke RESPA-toimintamalli.pdf

3

NK Hyvä vapaa-aika 25102012.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tarkoitetusta vuoden 2012 talousarvioon ylitysoikeutena myönnetystä 10 miljoonan euron erillismäärärahasta nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi sekä koulutus- ja työllistämispolun turvaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi seuraavasti yhteensä 8,915 miljoonaa euroa:

1.     henkilöstökeskukselle RESPA-toimintamallin käynnistämiseen 5,185 miljoonaa euroa 

2.     opetusvirastolle Avoimen ammattiopiston käynnistämiseen 2,5 miljoonaa euroa

3.     nuorisoasiainkeskukselle Hyvä vapaa-aika -tutkimus- ja kehittämishankkeeseen 1,23 miljoonaa euroa

Samalla Khs päättänee, että hankkeista raportoidaan Khlle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. 

Lisäksi Khs päättänee, että jäävästä määrärahasta (1 085 000 euroa) ja sen käyttösuunnitelmasta päätetään erikseen 31.3.2013 mennessä.

Esittelijä

Kj toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 11.4.2012 § 85 myöntää Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden kunniaksi  helsinkiläisten nuorten koulutus- ja työmahdollisuuksien turvaamiseksi ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ylitysoikeutena vuoden 2012 talousarvion kohtaan 1 04 02, Khn käyttövarat, kaupunginhallituksen käytettäväksi 10 miljoonan euron erillismäärärahan.

Talous- ja suunnittelukeskus on koonnut sosiaaliviraston, terveysviraston, opetusviraston, nuorisoasiankeskuksen ja henkilöstökeskuksen esitykset määrärahan käytöstä. Hanke-esityksiä on jalostettu päällekkäisyyksien välttämiseksi ja esim. RESPA –hankkeen kautta arvioidaan toteutuvan osa opetusviraston muista ehdotuksista ja sosiaaliviraston esitys kokonaisuudessaan. Myös maahanmuuttajanuorten tarpeet otetaan huomioon tässä hankkeessa.

Kj arvioi, että koulutus- ja yhteiskuntatakuu toteutuu parhaiten henkilöstökeskuksen koordinoiman RESPA –toimintamallin,  opetusviraston Avoimen ammattiopiston ja nuorisoasiankeskuksen koordinoiman Hyvä vapaa-aika -hankkeen kautta.

RESPA -toimintamallin tavoitteena on työttömien tai ilman koulutuspaikkaa olevien 17-29 –vuotiaiden nuorten yhteiskuntatakuun turvaaminen kaupungin ja Uudenmaan TE-toimiston yhteistyönä. Mallin tavoitteena on Helsingissä asuvien nuorten työttömyyden merkittävä vähentäminen sekä työllistymistä ja koulutusvalmiuksia edistävien palvelujen parempi kohdentuminen ja suunnitelmallinen käyttö nuoren hyväksi. Tarkoituksena on lisäksi vahvistaa kaupungin yhteistyöyritysten ja yhdistysten osuutta nuorten työllistymispalvelujen ja työpaikkojen tarjoajina (kummiyritykset). Tarkoituksena on myös, että kaupungin työpaikat tarjoaisivat nykyistä laajemmin ja monipuolisemmin harjoittelu-, rekrytointikoulutus-, oppisopimuskoulutus- ja tukityöpaikkoja Keskeistä RESPA -toimintamallissa on, että jokainen nuori saa oman uraohjaajan, joka räätälöi nuoren kanssa tarjolla olevista palveluista suunnitelmallisen kokonaisuuden nuoren kouluttamiseksi tai työllistymiseksi.  RESPA -toimintamalli hyödyntää palveluvalikkoa, joka sisältää kaupungin tarjoamia työllisyydenhoidon palveluja, yhteistyöyritysten työ- ja koulutuspaikkoja, kolmannen sektorin välityömarkkinoita sekä koulutustarjontaa opetusviraston ja yksityisten oppilaitosten ammatillisessa koulutuksessa, korkeakouluissa ja TE-hallinnon koulutuksissa. Kokonaisuutta täydennetään tarvittaessa muun muassa talous- ja velkaneuvonnalla, asumis- ja terveyspalveluilla sekä harrastus- ja liikuntapalveluilla. RESPA -ohjaaja tukee nuorta koko prosessin ajan. RESPAn moniammatillisen toimintaverkoston muodostavat TE-hallinnon ja sosiaali- ja terveysviraston lisäksi opetusvirasto, liikuntavirasto, nuorisoasiainkeskus, talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelut, yksityiset oppilaitokset sekä korkeakoulut.

Helsingissä on tällä hetkellä noin 5 000 työtöntä alle 30-vuotiasta nuorta. Osalla on vain peruskoulupohja, osalla yo-, amk- tai yliopistotutkinto ja osalla opinnot ovat keskeytyneet. Työllistymisen kannalta haasteellisia nuoria on näissä kaikissa ryhmissä. Työttömien joukossa on paljon muualta Suomesta muuttaneita ja maahanmuuttajataustaisia nuoria. RESPA-hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki ne työttömät helsinkiläiset 17–29-vuotiaat nuoret, jotka eivät sijoitu koulutukseen tai työelämään kolmen kuukauden kuluessa TE-hallinnon toimenpitein sekä ne nuoret, jotka ilmoittautuvat toistuvasti työttömiksi työnhakijoiksi. Lisäksi asiakkaina on niitä nuoria toimeentulotuen saajia, jotka ovat aktivoitavissa RESPA-toimintamallin toimenpitein. Arvio RESPAn asiakasmäärästä on vähintään 1 000 nuorta/vuosi.

Kolmivuotisen RESPA -hankkeen arvioidut kustannukset ovat yhteensä 5 185 000 euroa. TE-hallinto lisää ohjaavia henkilöstöresursseja nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi ja maksaa suuren osan työllisyydenhoidon toimenpiteissä tarvittavista menoista. Myös kaupungin työllisyydenhoidon määrärahaa käytetään RESPAn asiakkaiden tarvitsemien työllisyyspalveluiden rahoittamiseen. Näitä ovat esimerkiksi palkkatukityö kaupungilla, rekry- ja oppisopimuskoulutus, pajatoiminta ja kuntouttava työtoiminta.

Avoimen ammattiopiston koulutuksen tavoitteena on koulutustakuun piirissä olevien nuorten koulutuksen läpäisyasteen parantaminen, keskeyttämisen vähentäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä nuorten koulutus- ja työmahdollisuuksien turvaaminen. Avoin ammattiopisto tarjoaa ammatillista koulutusta ja ohjausta ilman opiskelupaikkaa oleville helsinkiläisille nuorille ja ammatillisen oppilaitosten opiskelijoille, jotka ovat keskeyttäneet tai ovat keskeyttämässä opintonsa. Avoimessa ammattiopistossa luodaan opetuspolkuja, joihin erilaisissa tilanteissa olevia opiskelijoita voidaan ohjata. Tavoitteena on tarjota opetusta esimerkiksi niille nuorille, jotka ovat alan vaihdon takia keskeyttämässä opintonsa tai joille elämäntilanteen takia koko tutkinnon suorittaminen on haasteellista. Avoimen ammattiopiston malli tarjoaa mahdollisuuden järjestää koulutusta myös toiselle asteelle hakeutuville nuorille, joille ei toistaiseksi löydy sopivaa opiskelupaikkaa. Mahdollisia moduleja/opintoja avoimessa opistossa ovat esim. polku alan vaihtajille ja opintoihin palaaville, aikalisä-polku niille, jotka tarvitsevat elämässä tai opinnoissa tarvittavien taitojen parantamista, osatutkintopolku, tuettu työssä oppiminen, tuettu oppisopimus sekä maahanmuuttajanuorten polku (S2 + ammatillisiin opintoihin orientoituminen) Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opinto- ja työsuunnitelma tukenaan opiskelijahuollon työntekijät, uraohjaajat, arkiohjaajat ja työvalmentajat. Avoin ammattiopisto toimii osana perustettavaa Stadin ammattiopistoa ja läheisessä yhteistyössä työpaikkojen ja yritysten kanssa. Avoimeen ammattiopistoon ohjaudutaan esim. Tulevaisuustiskin ja Respan kautta.

Avoimen opiston toiminnan käynnistämisen arvioidut kustannukset ovat 2,5 – 3,0 miljonaa euroa riippuen toimintaan osallistuvien nuorten määrästä.

Nuorisoasiainkeskuksen koordinoimassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa -  Hyvä vapaa-aika -  neljän helsinkiläisen luokan oppilaille tarjotaan mahdollisuus kohdennettuun nuorisotyöhön ja harrastamisen tukemiseen. Koululuokat valitaan PD-mittareilla. Nuoria tuetaan ja tutkitaan seitsemännen luokan syksystä aina peruskoulun päättymisen jälkeiseen syksyn loppuun. Jokaiselle nuorelle rakennetaan tukiverkosto (nuorisotyöntekijä, koulu ja perhe) ja yksilöllinen ohjelma, jossa määritellään tavoitteet ja sovitaan toimenpiteistä. Lähestymistapa ei ole ongelmakeskeinen, vaan lähtee nuoren elämänhallinnan taitojen ja motivaation vahvistamisesta. Keskeisenä näkökulmana on kyvykkyyden kokemusten tunnistaminen ja voimistaminen sekä koulussa että vapaa-ajalla. Tukikeinot vaihtelevat harrastusmaksujen kattamisesta yksilölliseen ohjaukseen, ryhmätoimintaan ja välineistöön. Oppilaiden tilannetta verrataan projektin ajan koulujen muihin, saman ikäryhmän oppilaisiin.

Tutkimus- ja kehityshanke Hyvä vapaa-aika vahvistaa ymmärrystä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vaikuttavuudesta, lisää monihallintokuntaista yhteistyötä ja vahvistaa kaupungin ja kolmannen sektorin kumppanuutta. Hyvä vapaa-aika -hanke tuo yhteen nuorten hyvinvointiin liittyviä tavoitteita nuorten yhteiskuntatakuusta, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta sekä Ruuti-vaikuttamisjärjestelmästä. Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyökumppaneina ao. hankkeessa ovat opetusvirasto ja tietokeskus.

Neljän ja puolen vuoden mittaisen hankkeen arvioidut kustannukset ovat 1,23 miljoonaa euroa.

Kj toteaa lopuksi, että haasteen pitkäaikaisuuden vuoksi on tärkeää etsiä uusia ratkaisumalleja ja toteutustapoja tulevaisuuden koulutus- ja työmallien luomiseksi. Nykyiset kuntien ja valtion toimintamallit ja säännöt eivät saa olla esteenä nuorten tulevaisuuden rakentamisessa.  Nyt ehdotettujen uusien toimintamallien avulla löydetään toivottavasti keinot yhdessä valtion kanssa raivata näitä esteitä ja paremmin ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

opev Avoin ammattiopisto.pdf

2

Heke RESPA-toimintamalli.pdf

3

NK Hyvä vapaa-aika 25102012.pdf

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 11.04.2012 § 85

HEL 2012-005157 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden johdosta kaupunginhallituksen käytettäväksi 10 miljoonan euron erillismäärärahan kohdistettavaksi nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2012 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Lukua / kohtaa

 

euroa

 

 

 

1 04 02

Käyttövarat, Khn käytettäväksi

10 000 000

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

 

Kaupunginhallitus 02.04.2012 § 321

HEL 2012-005157 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden johdosta kaupunginhallituksen käytettäväksi 10 miljoonan euron erillismäärärahan kohdistettavaksi nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Samalla kaupunginvaltuusto oikeuttanee kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2012 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Lukua / kohtaa

 

euroa

 

 

 

1 04 02

Käyttövarat, Khn käytettäväksi

10 000 000

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566