Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/3

 

10.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1421

Liikuntastrategia 2013 - 2017

Pöydälle 10.12.2012

HEL 2012-014460 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikuntastrategia 2013 - 2017 Lilk 20121113

2

lilk_ptk_13_11_12.pdf

3

Helsingin liikuntatoimen kokonaisselvitys 30.11.2011

4

Liikuntatoimen rakentamisohjelma vuosiksi 2013-2017

5

Kaupunkipalvelututkimus 2012 Helsinki liikunta

6

Vanhusneuvoston lausunto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Liikuntalautakunta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Urheiluhallit Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Jääkenttäsäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Vanhusneuvosto

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Stadion-säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä liikuntalautakunnan 13.11.2012 hyväksymän liikuntastrategian  vuosille 2013-2017 tiedoksi.

Esittelijä

Taustaa

Helsingin kaupungin edellisen liikuntastrategian eli Helsingin kaupungin liikuntapoliittisen ohjelman hyväksyi kaupunginvaltuusto vuosille 2001 – 2010. Liikuntalautakunta käsitteli 8.6.2010 seminaarissaan sen keskeisiä tuloksia ja päätti käynnistää samalla uuden liikuntastrategian valmistelun. 

Kaupunginhallitus kehotti 28.3.2011 ennen liikuntastrategiasta päättämistä toteuttamaan ulkopuolisen kokonaisselvityksen liikuntatoimesta.

Kaupunginhallitus päätti 11.6.2012 merkitä liikuntatoimen
kokonaisselvityksen loppuraportin saatuine lausuntoineen tiedoksi ja kehotti liikuntavirastoa ja liikuntalautakuntaa jatkamaan
liikuntastrategian valmistelua selvityksessä ja lausunnoissa esitetyn huomioon ottaen yhdessä asianomaisten kaupungin hallintokuntien ja liikuntapalveluja tuottavien tahojen kanssa.

Samalla kaupunginhallitus  päätti, että liikuntastrategian tulee kattaa koko kaupungin liikuntatoimi ja liikuntakonsernina tunnettu kokonaisuus. Liikuntastrategian valmistuttua vuoden 2012 aikana sen sisältämät liikuntastrategiset linjaukset tullaan sisällyttämään Helsingin kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013–2016, ja että strategian pohjaksi tehdään selvitys siitä miten paljon ja millaisia liikuntamuotoja eri asukasryhmät käyttävät sekä miten kaupungin tuet jakautuvat eri asukasryhmien ja liikuntamuotojen kesken.

Liikuntalautakunta päätti 13.11.2012 Helsingin liikuntastrategian vuosille 2013–2017 ja lähetti sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Liikuntastrategia 2013-2017

Liikuntastrategia on koottu tiiviiseen muotoon. Tavoitteena on ollut ottaa mukaan vain keskeisiä tulevaisuuden valintoja liikuntatoimen laajasta toimintakentästä. Strategiaan on valittu tulevaisuuden kannalta merkittävimmät kehittämishankkeet.
Strategian lähtökohtina on kuvattu toimintaympäristön keskeisiä
muutoksia ja liikunnan tulevaisuuden haasteita.

Tavoitteena on, että liikuntastrategiassa esitettyjä keskeisiä hankkeita sisällytetään tulevaan Helsingin kaupungin vuosien 2013 – 2016 strategiaan sekä sivistystoimen omaan vuosien 2013 – 2016 strategiaan. Tavoitteena on kaupunki, jossa kuntalaiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi ja jossa liikunta tarjoaa asukkaille mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen.

Strategian tavoitteiden toteuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä kaupungin eri hallinnonalojen välillä sekä koko kaupunkikonsernin sisällä. Päävastuu toimenpiteiden toteuttamisesta on liikuntavirastolla.  Strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain osana liikuntatoimen normaalia vuosiseurantaa.

Liikuntastrategian liitteenä on liikuntatoimen kokonaisselvitys joka toimii liikuntatoimen nykytilan kuvauksena ja analyysinä. Lisäksi strategian liitteenä on liikuntatoimesta tehty kaupunkipalvelututkimus, liikuntatoimen rakentamisohjelma  ja vanhusneuvoston lausunto.

Kärkitavoitteita

Strategian keskeisistä tavoitteista ja kärkihankkeista voidaan mainita  toimenpiteet lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Niitä edistetään tukemalla liikuntaseurojen lasten ja nuorten liikunnan  toimintaedellytyksiä mm. järjestämällä ala- ja yläkoululaisille heitä kiinnostavaa monipuolista ja edullista harrasteliikuntaa iltapäivisin koulujen tiloissa tai koulujen lähellä olevissa liikuntapaikoissa. Myös liikuntaviraston ja opetusviraston liikuntatilojen iltapäiväkäyttöä ja iltakäyttöä tehostetaan ja koulujen ja päiväkotien pihoja sekä puistojen liikunta- ja leikkipaikkoja kehitetään lähiliikuntapaikoiksi.

Liikuntastrategiassa varaudutaan mm. toteuttamaan terveysliikuntahankkeita kannustamalla asukkaita omaehtoiseen liikkumiseen ja liikunnallisesti aktiiviseen elämätapaan.

Lisäksi selvitetään mm. Jätkäsaaren liikuntapuiston ja Bunkkerin liikuntatilojen suunnittelua ja rakentamista sekä  uusien kaupunginosien liikuntapalveluiden rahoitus- ja tuottamistapoja.

Liikuntatoimi osallistuu kansainvälisten ja paikallisten urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestämiseen ja luo sekä ylläpitää puitteita tapahtumien järjestämiseen. Helsingin kaupunki myös peruskorjaa yhdessä valtion kanssa Helsingin Olympiastadionin ja kehittää sen ympäristöä.

Esittelijä

Esittelijä toteaa,  että helsinkiläiset ovat  tyytyväisiä liikuntapalveluihin. Liikuntastrategia viitoittaa lähivuosien tärkeimmät painopisteet liikuntapalvelujen kehittämisessä. Liikuntatoimi toimii asiantuntijana kaupungin liikuntapalveluiden kehittämisessä ja liikuntavirastolla on suurin vastuu strategiassa mainittujen toimenpiteiden toteuttamisessa.

Samalla esittelijä toteaa, että liikuntastrategian toteutusta tullaan seuraamaan myös sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan  14.11.2012 asettaman liikuntafoorumin toimesta ja yhteistyötä liikuntaviraston ja liikuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa kehitetään mm liikuntafoorumin toimesta. 

Liikuntakonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden kokonaisohjausta toteutetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti konsernijaoston vastuulla ja apulaiskaupunginjohtajan johdolla.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti 4.12.2013 talousarvion toimeenpanopäätöksen yhteydessä kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta toteuttamaan talousarviossa edellytetyn palvelutuotannon kustannustehokkuuden vertailun liikuntaviraston ja kaupunkikonsernin muiden liikuntapalveluja tuottavien
yhteisöjen kesken.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikuntastrategia 2013 - 2017 Lilk 20121113

2

lilk_ptk_13_11_12.pdf

3

Helsingin liikuntatoimen kokonaisselvitys 30.11.2011

4

Liikuntatoimen rakentamisohjelma vuosiksi 2013-2017

5

Kaupunkipalvelututkimus 2012 Helsinki liikunta

6

Vanhusneuvoston lausunto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Liikuntalautakunta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Urheiluhallit Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Jääkenttäsäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Vanhusneuvosto

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Stadion-säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Liikuntalautakunta

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 13.11.2012 § 200

HEL 2012-014460 T 00 01 01

Päätös

Liikuntalautakunta päätti hyväksyä Helsingin liikuntatoimen strategian vuosille 2013 – 2017 ja lähettää strategian tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Samalla liikuntalautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Käsittely

13.11.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Heta Välimäki:

Muutos-/lisäysesitykset liikuntastrategiaan:

Sivu 1:

Kolme ensimmäistä kappaletta pois. Alkuun:

Liikunta tuo helsinkiläisille hyvinvointia, elämyksiä, yhteisöjä ja sisältöä arkeen. Liikunnan vaikutuksia ei voi mitata pelkästään rahassa.  Toimivat, monipuoliset ja helposti saavutettavat liikuntapalvelut tekevät kaupungista kilpailukykyisen.

Liikunnan edistäminen on osa…

Sivu 10:

Toiminta-ajatus, missio:  Liikuntaviraston toiminta-ajatuksena  muotoon: Kaupungin toiminta-ajatuksena

Visio: Liikunnan merkitys tiedostetaan kaikilla hallinnon aloilla ja liikunnasta tulee kilpailukykytekijä Helsingille.  Liikuntaviraston vastuuta yhteisen tavoitteen koordinoijana selkeytetään ja vahvistetaan.

Strategian päätavoitteet, kolmas kohta lisäys loppuun:

uudistaminen siten, että painopiste on lasten ja nuorten liikunnan tukemisessa.

Sivu 11:

Lisäys ensimmäisen kappaleen loppuun:

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyötä tiivistetään.

Kolmannen kappaleen ensimmäiseen lauseeseen lisätään sanat ”maksutonta tai” edullista sanan eteen.

Neljännen kappaleen viimeinen lause muotoon:  Helsingin kaupungin liikuntapaikat ovat päivisin koulujen ja päiväkotien liikunnanopetuksen käytössä.

Lisätään neljännen kappaleen viimeiseksi lauseeksi:  Vastaavasti kaupungin koulujen ja päiväkotien liikuntatilojen ja pihojen tulee olla iltaisin ja viikonloppuisin liikuntakäytössä.

Sivu 12:

Ensimmäisen kappaleen neljäs lause muotoon: Vanhojen olympiarakennusten korjaus on kansallinen tavoite.  Niiden korjaustarvekartoitus saatetaan loppuun ja peruskorjaus käynnistetään.


Sivu 13:

Toimenpiteitä toinen kohta:

Liikuntaviraston ja opetusviraston liikuntatilojen viikonloppu- ja iltakäyttöä tehostetaan ja vuorojen jako keskitetään liikuntavirastoon.

Kolmas kohta:

Uudistetaan liikuntaseurojen avustusten myöntämisperusteet niin, että painopiste on lasten ja nuorten liikunnan tukemisessa.  Avustusten myöntämisessä kiinnitetään entistä enemmän huomiota toiminnan laatuun. Asiakasjärjestelmien verkkopalveluja kehitetään.

Liikuntapalvelujen tuottaminen, toinen toimenpide, toinen ja kolmas lause muotoon:

Tuetaan liikuntayrittäjiä vuokraamalla tontteja ja tiloja yksityisiä liikuntahankkeita varten harkinnan mukaan, silloin kun hankkeet täydentävät kaupungin liikuntatarjontaa. Samalla kehitetään liikuntapaikkojen välivuokraussopimusmallia tapauskohtaiseksi.

Neljäs toimenpide:

Liikuntatoimi toimii asiantuntijana kaupungin liikuntapalveluiden kehittämisessä. Työnjakoa ja yhteistyötä kaupungin muiden liikuntapalvelujen tuottajien kanssa uudistetaan ja viraston vastuuta yhteisen tavoitteen koordinoijana selkiytetään ja vahvistetaan jo tehtyjen selvitysten mukaisesti.

Sivu 14:

Ensimmäinen lause muotoon:

Käynnistetään selvityshanke, jossa tarkastellaan kaupungin liikuntapalvelutuotannon kustannustehokkuutta.

Kannattajat: Heikki Virkkunen

Liikuntalautakunta päätti Välimäen ehdotuksesta Virkkusen kannattamana hyväksyä yksimielisesti Välimäen vastaehdotuksen.

Liikuntalautakunta päätti esityslistasta poiketen käsitellä tämän asian toiseksi viimeisenä asiana.

30.10.2012 Pöydälle

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Pekka Jyrkiäinen, suunnittelija, puhelin: 310 87438

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566