Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

03.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1352

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi ilmaisesta ilmoitusseinästä

Pöydälle 03.12.2012

HEL 2011-010778 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Paula Hirvonen, verkkoviestintäpäällikkö, puhelin: 310 25347

paula.hirvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Silvia Modigin toivomusponsi

2

Rakennusviraston lausunto

3

Forum Virium Helsingin lausunto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen liittyen kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymään toivomusponteen ja toimittaa selvityksen ehdottajalle (valtuutettu Silvia Modig) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 14.12.2011 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti Helsingin kulttuuristrategian vuosille 2012–2017 kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus toteuttaa keskeiselle paikalle kaupungin keskustaan ilmainen ilmoitusseinä joka mahdollistaa erilaisten tapahtumien mainostamisen. (Silvia Modig)”

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24§:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Toivomusponteen on pyydetty lausunnot erilaisia kaupungin ilmoituspintoja hallinnoivalta rakennusvirastolta, digitaalisia Clear Channel -kaupunkinäyttöjä konseptoineelta Forum Virium Helsingiltä sekä tapahtumia järjestäviltä ja niistä tiedottavilta kulttuurikeskukselta ja talous- ja suunnittelukeskuksen tapahtumayksiköltä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että ponnessa kuvatun ilmoitusseinän perustaminen on mahdollista joko hyödyntämällä jo kaupungin hallinnassa olevia ilmoituspintoja tai hankkimalla kokonaan uusi ilmoitusseinä, mutta molemmissa tapauksissa tulisi kaupungin talousarviossa osoittaa määrärahat palvelun toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä henkilöresurssit sen operatiiviseen hallinnointiin. Mikäli ilmoitusseinän tulisi mahdollistaa myös asukkaiden spontaanin tapahtumailmoittelun, tulee resurssoinnissa lisäksi ottaa huomioon sen aiheuttamat lisäkustannukset.

Rakennusvirastolla on sopimus Clear Channel Suomi Oy:n kanssa, joka kattaa 23 digitaalista Clear Channel -kaupunkinäyttöä sijoiteltuna eri puolille Helsingin ydinkeskustaa. Toinen puoli näytöistä on mainoskäytössä, ja toisesta puolesta vähintään 80 % on kaupungin käytössä. Kaupungin puolella on kosketusnäyttö, joka mahdollistaa myös vuorovaikutteiset sisällöt. Saatujen lausuntojen perusteella näyttöjä on teknisesti mahdollista käyttää sekä kaupungin että asukkaiden tapahtumailmoitteluun, mutta toteutus vaatii alkuinvestoinnin ylläpitojärjestelmän suunnitteluun ja kehittämiseen sekä taloudelliset ja henkilöresurssit ilmoitustaulun ylläpitämiseen ja moderointiin.

Kaupungilla on jo käytössään erilaisia sähköisiä ja muita tapahtumailmoittelun paikkoja, jotka mahdollistavat myös asukkaiden tapahtumailmoittelun. Rakennusviraston hallinnassa on eri puolille kaupunkia sijoitettuja suljettuja ilmoitustauluja, joiden ilmoittelusta ja siisteydestä vastaavat paikalliset asukasyhdistykset tai muut vastuulliset yhdistykset. Lisäksi metroissa ja ratikoissa on JC Deacauxin digitaalisia näyttöjä, joissa näkyy Inessiivi Media Oy:n ylläpitämän Stadissa.fi-tapahtumapalvelun tapahtumia. Stadissa.fi-palveluun voivat sekä yksittäiset henkilöt että isommat organisaatiot jättää ilmaiseksi tapahtumailmoituksia sähköpostitse tai palvelun Facebook-sivuilla. Asukkaiden ilmoittelun mahdollistavat myös verkkosivut ja sosiaalinen media. Esimerkiksi kaupunginosayhdistykset ilmoittavat omilla verkkosivuillaan alueensa tapahtumista, joiden tuomista osaksi kaupungin Hel.fi-portaalissa loppuvuodesta 2012 avattavia kaupunginosasivuja harkitaan yhdessä Helka ry:n ja kaupunginosayhdistysten kanssa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että mikäli jo olemassa olevien ilmoituspaikkojen lisäksi päätetään perustaa uusi kaupungin yhteinen ilmoitusseinä, vaatii sen toteuttaminen vastuutahon, joka toimialan perusteella voisi olla talous- ja suunnittelukeskuksen tapahtumayksikkö tai kulttuurikeskus. Toimiakseen ilmoitusseinä vaatii toiminta- ja ylläpitoperiaatteet myös kolmansien osalta sekä taloudelliset resurssit ja henkilöstön.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Paula Hirvonen, verkkoviestintäpäällikkö, puhelin: 310 25347

paula.hirvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Silvia Modigin toivomusponsi

2

Rakennusviraston lausunto

3

Forum Virium Helsingin lausunto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 2.11.2012

HEL 2011-010778 T 00 00 03

Lausunto

Helsingin kaupungin rakennusviraston ja Clear Channel Oy:n välillä on sopimus ulkojulistetaulujen ja digitaalisten kaupunkinäyttöjen ulkomainospintojen käytöstä. Näistä pinnoista tietty käyttöosuus on varattu kaupungin eri virastojen omiin ilmoituksiin ja mainoksiin. Mikäli kaupunkiin halutaan uusi ilmainen ilmoitusseinä jo olemassa olevien maksullisten mainospintojen rinnalle, tulee ottaa huomioon, että myös uusi ilmoitusseinä tarvitsee toimiakseen järjestelmän, ohjelman, henkilöstön, huollon sekä taloudelliset resurssit.

Mikäli tälläinen uusi ilmoitusseinä halutaan, tulee toimialan edustajien, kuten Clear Channel Oy:n ja JC Decaux Oy:n yhdessä Forum Viriumin ja Helsingin kaupungin kanssa tutkia uuden digitaalisen ilmoitusseinän sijoitusmahdollisuuksia sekä luoda toiminta- ja ylläpitoperiaatteet sekä rahoitusmalli. Ilmoitusseinä voisi olla pysyvä tai siirrettävä malli (mobiili). Tarjotussa palvelussa tulee olla selkeät periaatteet, joihin mainospinnan kapasiteetin jako perustuu. Lisäksi pitää luoda prosessi, joka määrittelee tasapuolisen ja läpinäkyvän mainospinnan ilmaisen käyttömahdollisuuden tapahtumajärjestäjille.

Lisäksi voidaan todeta, että sosiaalinen media on luonut uusia tehokkaita maksuttomia ilmoitusväyliä jo olemassa olevien tapahtumakalentereiden lisäksi. Maksulliset ulkomainostaulut ja digitaaliset näytöt täydentävät markkinointia.

Lisätiedot

Saila Machere, tapahtumapäällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

 

Kulttuurikeskus 1.11.2012

HEL 2011-010778 T 00 00 03

Helsingin kulttuurikeskuksen toimipaikkojen saleissa järjestetään vuosittain 1 400 tapahtumaa, 100 näyttelyä sekä 1 600 kurssia. Tapahtumista yli 95 % on yksittäisiä. Useamman esityksen sisältäviä tuotantoja on vain muutama. Tämä asettaa kulttuurikeskuksen viestinnälle suuria resurssihaasteita potentiaalisten kohderyhmien tavoittamisessa.

Näin ollen kulttuurikeskuksessa tunnistetaan hyvin lausunnossa esitetty tarve tapahtumien ilmaismarkkinointiin. Kulttuurikeskus suhtautuu myönteisesti kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien markkinoinnin tukemiseen ja toivoo, että kaupungin mainospinnoista vastaavat tahot voisivat selvittää mahdollisuuksia tarjota myös ilmaisia tapahtumatiedottamiskanavia. Erityisesti pienillä, yksittäisillä tapahtumanjärjestäjillä on usein hyvin niukat resurssit, jotka eivät riitä maksullisten mainospaikkojen hankintaan. Valtamediat ovat vähentäneet ilmaisia tapahtumalistauksia, ja mediakenttä on entisestään pirstaloitunut.

Sähköisten ilmoitustaulujen soveltuvuudesta kulttuurikeskuksen tapahtumamarkkinointiin virastolla ei ole edellytyksiä ottaa kantaa, koska virastossa ei ole kokemusta ko. näyttöjen sisällöntuotantojärjestelmästä. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että tapahtumailmoittelukanava, olkoon se sitten perinteinen tai sähköinen ilmoitustaulu, vaatii aina sekä vastuutahoa että resurssia sisällön moderointiin ja ylläpitoon.

Lisätiedot

Terttu Sopanen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 29870

terttu.sopanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566