Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/4

 

03.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1376

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Tanssin talon toteutus

HEL 2011-010842 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 14.12.2011 Helsingin kaupungin kulttuuristrategian vuosiksi 2012 - 2017 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Tanssin taloa toteutettaessa pyritään varmistamaan tarvittavat lisätuet tanssitaiteen tekemiselle siten, etteivät uuden talon välillisetkään kustannukset kavenna tanssin sisällöllisen tuottamisen mahdollisuuksia."

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Asiassa on saatu kulttuuri- ja kirjastolautakunnan  (18.9.2012) lausunto, jossa todetaan, että kaupunginvaltuuston hyväksymässä kulttuuristrategiassa linjataan, että Tanssin talo voidaan toteuttaa yhteistyöhankkeena, mikäli hankkeen osapuoliksi saadaan kaupungin lisäksi valtio ja tanssialan keskeiset toimijat. Helsingin kulttuurikeskuksen tuki Tanssin talo -hankkeelle lähtee siitä, että nimenomaan tanssin sisällön tuotantoon varataan riittävät taloudelliset resurssit. Kulttuurikeskus pyrkiikin kehittämään tanssin taloudellisia toimintaedellytyksiä talousarvion antamissa puitteissa Tanssin talo -hankkeen edetessä.

Esittelijä toteaa, että tanssitaiteen akuutti harjoitus- ja esiintymistilojen puute on laajasti tiedossa. Tanssin talon saaminen Helsinkiin on koko suomalaista tanssialaa koskettava ja palveleva hanke. Valtion tanssitaide-toimikunnan tanssin strategia vuosille 2010- 2020 esittää Tanssin talon perustamista Helsinkiin. Samoin kaupungin kulttuuristrategiassa todetaan, että kaupunki varautuu toiminnassaan Tanssin talon toteuttamiseen. Tanssin Talo ry:n hanketta koskeva projektiselvitys on edennyt hyvin ja toimintamallit ovat tarkentuneet ja lisäksi alan toimijoiden yhteistyö lisääntynyt. Tanssin talo vahvistaa Helsingin kuvaa kulttuurisena pääkaupunkina ja design- kaupunkina.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.06.2012 § 108

HEL 2011-010842 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kulttuuristrategiassa linjataan, että Tanssin talo voidaan toteuttaa yhteistyöhankkeena, mikäli hankkeen osapuoliksi saadaan kaupungin lisäksi valtio ja tanssialan keskeiset toimijat. Helsingin kulttuurikeskuksen tuki Tanssin talo -hankkeelle lähtee siitä, että nimenomaan tanssin sisällön tuotantoon varataan riittävät taloudelliset resurssit. Kulttuurikeskus pyrkiikin kehittämään tanssin taloudellisia toimintaedellytyksiä talousarvion antamissa puitteissa Tanssin talo -hankkeen edetessä.

Tanssitaiteen akuutti harjoitus- ja esiintymistilojen puute on laajasti tiedossa. Tanssin talon saaminen Helsinkiin on koko suomalaista tanssialaa koskettava ja palveleva hanke. Valtion tanssitaidetoimikunnan tanssin strategia vuosille 2010- 2020 esittää Tanssin talon perustamista Helsinkiin. Samoin kaupungin kulttuuristrategiassa todetaan, että kaupunki varautuu toiminnassaan Tanssin talon toteuttamiseen.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Satu Silvanto, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 32988

satu.silvanto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566