Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

43/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

03.12.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1347

V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö

HEL 2012-002284 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä esityslistan liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee 1.1.2013 lukien oikeuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämään asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnasta ja muista hankintayhteistyössä tarvittavista toimenpiteistä. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Ehdotus hankintayhteistyötä koskevaksi sopimukseksi_.pdf

2

Liite 2 Kaupunginhallituksen 19.3.2012 päättämä sopimus hankintayhteistyöstä.pdf

3

Liite 3 Perustelumuistio 30 8 2012

4

Liite 4 Hankkeen organisaatiomalli

5

Liite 5 Ryhmien tehtävät ja vastuut

6

Liite 6 Ryhmien jäsenet

7

Terveyslautakunnan päätös 14.2.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Osapuolet

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä esityslistan liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee 1.1.2013 lukien oikeuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämään asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnasta ja muista hankintayhteistyössä tarvittavista toimenpiteistä. 

Tiivistelmä

Kaupunginhallitus hyväksyi 19.3.2012 (289 §) sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä. Hyväksytyn sopimuksen osapuolet olivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunki sekä Kirkkonummen kunta. Kaupunginhallituksen hyväksymä sopimus on esityslistan liitteenä 2.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeen (=APOTTI-hankkeen) ohjausryhmä on 29.5.2012 kokouksessaan yksimielisesti päättänyt esittää hankintarenkaan nykyisten osapuolien päätettäväksi hankintarenkaan laajentamista KL-Kuntahankinnat Oy:llä, jonka kanssa asiasta on neuvoteltu huhti- toukokuun 2012 aikana.

Nyt hyväksyttäväksi esitettävässä sopimuksessa KL-Kuntahankinnat Oy on uutena sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä aiempien sopimusosapuolien ja hankintayksiköiden lisäksi. KL-Kuntahankinnat Oy:n tehtävänä hankinnassa on toimia yhteishankintayksikkönä ja kilpailuttaa hankinta puitejärjestelynä niitä HUS-alueen kuntia varten, jotka eivät ole sopimuksen osapuolia. Näin KL-kuntahankinnat Oy:n mukaantulon tarkoituksena on mahdollistaa hankintarenkaan ulkopuolisten HUS-alueen kuntien myöhempi mukaantulo yhteiseen järjestelmään ilman uudelleen kilpailutusta. Sopimukseen esitettävät muutokset johtuvat KL-Kuntahankinnat Oy:n mukaan tulosta, eikä sopimukseen tämän lisäksi tehdä muita kuin vähäisiä sanamuototarkistuksia. Lisäksi ohjausryhmän ja kehittämisryhmän kokoonpanoa on laajennettu.

Esittelijä

Taustaa

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä solmittavalla sopimuksella on tarkoitus aloittaa tietojärjestelmien uudistaminen. Hankintayhteistyön on arvioitu ajoittuvan vuoden 2014 alkupuolelle asti. Uuden järjestelmäpalvelun arvioidaan olevan tuotantokäytössä viimeistään vuonna 2017. Hankinnan tavoitteena on hoito- ja hoivakokonaisuuksien parempi hallinta, palvelujen tuottavuuden parantaminen, parempi laatu sekä toimintatapojen ja terveydenhuollon prosessien uudistaminen. Tavoitteena on ajanmukainen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon yhteinen järjestelmäpalvelu, joka mahdollistaa monipuolisen toiminnan tukemisen, helpon laajennettavuuden ja sellaiset avoimet rajapinnat, joiden avulla liitytään sujuvasti muihin käytössä oleviin ja käyttöön tuleviin tietojärjestelmiin.

Yhteistyön ja sopimuksen keskeinen sisältö

Esityslistan liitteenä kokonaisuudessaan olevan sopimuksen tarkoituksena on sopia sosiaalihuollon, perusterveyden-huollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä. Yhteistyötä on kuvattu 30.8.2012 päivitetyssä perustelumuistiossa, joka on esityslistan liitteenä 3.

Sopimuksen mukaan hanke organisoidaan mukana olevien hankintayksiköiden (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, HUS ja KL-Kuntahankinnat Oy) hankintarenkaana. Hankintarenkaan kukin jäsen toimii omana hankintayksikkönä. Hankintayksiköt tekevät kukin toimivaltaisella tasollaan päätökset ja esityslistan liitteen mukaiset sopimuksen hankintarenkaaseen osallistumisesta. Samoin ne tekevät aikanaan toimivaltaisella tasolla hankintapäätökset.  

KL-Kuntahankinnat Oy:n tehtävänä hankinnassa on toimia julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; hankintalaki) 11 §:n mukaisena yhteishankintayksikkönä ja kilpailuttaa hankinta hankintalain 31 §:n mukaisena puitejärjestelynä niitä HUS-alueen kuntia varten, jotka eivät ole tämän sopimuksen osapuolia. KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa hankinnan seuraavia HUS-alueen kuntia varten: Askola, Hanko, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karjalohja, Karkkila, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vihti. Näillä HUS-alueen kunnilla on mahdollisuus puitejärjestelyn kautta hankkia hankinnan kohteena oleva asiakas- ja tietojärjestelmäpalvelu.

Hankinta toteutetaan hankintalain 25 §:n mukaisena neuvottelumenettelynä.

HUS, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungit sekä Kirkkonummen kunta valmistelevat yhteistyössä hankintailmoituksen, osallistumispyynnön, hankekuvauksen, neuvottelukutsun, tarjouspyynnön ja muut tarvittavat asiakirjat siten, että kaikki osapuolet osallistuvat hankinnan kohteen määrittelyyn. Ehdokkaiden ja tarjoajien sekä tarjousten arviointi- ja vertailuperusteista painoarvoineen sovitaan yhdessä. KL-Kuntahankinnat Oy ei osallistu valmistelutehtäviin ohjausryhmä- ja kehittämisryhmätehtäviä lukuun ottamatta.

Hankintarenkaana tehtävää yhteistyötä valvoo ohjausryhmä, joka tekee päätökset yksimielisesti. Päätöksentekoon osallistuvat HUSin, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan edustajat. KL-Kuntahankinnat Oy:llä on muilta osin läsnäolo- ja puheoikeus ohjausryhmässä. Myös sosiaali- ja terveysministeriöllä on ohjausryhmässä läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi hankkeella on kehittämisryhmä- ja neuvotteluja varten perustettava neuvotteluryhmä. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa hanketoimisto.

Varsinaisen hankintapäätöksen tekee kunkin osapuolen toimivaltainen päätöksentekoelin.

KL-Kuntahankinnat Oy ei osallistu yhteisten hankintaprosessista aiheutuvien kustannusten maksamiseen. KL-Kuntahankinnat Oy:llä on oikeus periä myöhemmin palvelun hankkivilta HUS-alueen kunnilta korvausta hankinnan valmisteluvaiheen ja hankintamenettelyvaiheen ja sopimuksen aikaisen yhteistyön kustannuksista veloittamalla työstään konsultointihinnastonsa mukainen ja tuntiseurantaan perustuva maksu.

KL-Kuntahankinnat Oy:n ja puitejärjestelyn perusteella palvelun myöhemmin hankkivan HUS-alueen kunnan väliseen sopimukseen on sisällytettävä ehto, jonka mukaan kunta korvaa hankintayhteistyötä koskevassa sopimuksessa mainittujen kustannusten jakoperusteiden mukaisesti muille hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen osapuolille 2 % hankinnan valmisteluvaiheen ja hankintamenettelyvaiheen kustannuksista.

Yhteistyösopimus on valmisteltu pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimen johtajien ja HUSin yhteistyökokouksissa. Talous- ja suunnittelukeskuksen edustaja sekä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen edustaja ovat osallistuneet valmisteluun. Asia on päätöshistoriasta ja liitteestä 7 ilmenevällä tavalla käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä kaupunginhallituksen konsernijaostossa.    

1.1.2013 voimaan tulevan sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön   mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hankinnoista. Hankintaprosessin sujuvuuden vuoksi myös asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnasta ja muista hankintayhteistyössä tarvittavista toimenpiteistä päättäminen on tarpeen delegoida lautakunnalle päätösehdotuksen mukaisesti.   

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, täytäntöönpanon yhteydessä oikeuttaa sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan allekirjoittamaan hankintayhteistyösopimuksen.  

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Ehdotus hankintayhteistyötä koskevaksi sopimukseksi_.pdf

2

Liite 2 Kaupunginhallituksen 19.3.2012 päättämä sopimus hankintayhteistyöstä.pdf

3

Liite 3 Perustelumuistio 30 8 2012

4

Liite 4 Hankkeen organisaatiomalli

5

Liite 5 Ryhmien tehtävät ja vastuut

6

Liite 6 Ryhmien jäsenet

7

Terveyslautakunnan päätös 14.2.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Osapuolet

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Terveyskeskus

Sosiaalivirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Oikeuspalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.11.2012 § 1313

Pöydälle 26.11.2012

HEL 2012-002284 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

26.11.2012 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti käsitellä sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan esityslistan 1. asian kokouksen ensimmäisenä asiana.

19.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 02.10.2012 § 327

Pöydälle 18.9.2012

HEL 2012-002284 T 02 08 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä pöytäkirjan tämän asian liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

02.10.2012 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että organisaatioasiantuntija Helena Ylisipola oli kokouksessa asiantuntijana läsnä tätä asiaa
käsiteltäessä.

18.09.2012 Pöydälle

21.02.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Antti Iivanainen, organisaatioasiantuntija, puhelin: 310 71023

katriina.ilmonen(a)hel.fi

 

Terveyslautakunta 02.10.2012 § 243

HEL 2012-002284 T 02 08 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä esityslistan liitteen 1 mukaisesti.

11.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Antti Iivanainen, organisaatioasiantuntija, puhelin: 310 71023

antti.iivanainen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.03.2012 § 53

HEL 2012-002284 T 02 08 00

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä saadun selvityksen tiedoksi.  

Käsittely

12.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Konsernijaosto päätti käsitellä sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 1 esityslistan kolmantena asiana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566