Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

05.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1207

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Iittala Group Oy Ab:n ympäristölupahakemuksesta

HEL 2012-012152 T 11 01 00 00

ESAVI/183/04.08/2010

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Iittala Group Oy Ab:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Arabian tehtaiden toistaiseksi voimassa olevan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 23.10.2012 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Iittala Group Oy Ab:n hakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Arabianrantaa on rakennettu vuodesta 2000 lähtien, ja alueen asuntorakentaminen jatkuu vielä arviolta vuoteen 2014 asti. Uutta asuntorakentamista on suunnitteilla myös tehdasalueen läheisyyteen. Kaupunginhallitus katsoo, että lupamääräyksiä annettaessa tulee ottaa huomioon asumisen lisääntyminen tehtaan välittömässä läheisyydessä.

Tehtaiden toiminnasta aiheutuva melu on hakemuksen mukaan vähäistä. Tehtaiden ilmanvaihto- ym. puhaltimien melu saattaa kuitenkin aiheuttaa läheiselle asuinympäristölle haittaa, mikä tulee ottaa huomioon lupamääräyksiä harkittaessa.

Hakemuksessa todetaan, että liikenteen osalta toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hakemuksesta ei käy ilmi, onko asuinrakennusten ja tehdasalueen välisellä alueella tarvetta tehtaan toiminnasta aiheutuvaan liikennöintiin. Kaupunginhallitus katsoo, että mahdolliset liikenteen aiheuttamat haitat tulee ottaa huomioon lupamääräyksiä annettaessa.

Tehtaiden päästöjen leviämisselvitys on vuodelta 2002. Tehtaiden läheisyyteen on tämän jälkeen valmistunut uusia asuinrakennuksia. Kaupunginhallitus katsoo, että päästöjen leviämisselvityksen päivittämisen tarve tulee arvioida lupamääräyksiä harkittaessa.

Kaupunginhallitus puoltaa Iittala Group Oy Ab:n hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon edellä ja ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Iittala Group Oy Ab:n ympäristölupahakemus

3

Kartta

4

Tiivistelmä hakemuksesta ympäristöluvan tarkistamiseksi

5

Ympäristölupapäätös v. 2003

6

Raportti vuoden 2011 toiminnasta

7

Päästömittaukset 2010 ja 2011

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Iittala Group Oy Ab:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Arabian tehtaiden toistaiseksi voimassa olevan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 23.10.2012 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Iittala Group Oy Ab:n hakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Arabianrantaa on rakennettu vuodesta 2000 lähtien, ja alueen asuntorakentaminen jatkuu vielä arviolta vuoteen 2014 asti. Uutta asuntorakentamista on suunnitteilla myös tehdasalueen läheisyyteen. Kaupunginhallitus katsoo, että lupamääräyksiä annettaessa tulee ottaa huomioon asumisen lisääntyminen tehtaan välittömässä läheisyydessä.

Tehtaiden toiminnasta aiheutuva melu on hakemuksen mukaan vähäistä. Tehtaiden ilmanvaihto- ym. puhaltimien melu saattaa kuitenkin aiheuttaa läheiselle asuinympäristölle haittaa, mikä tulee ottaa huomioon lupamääräyksiä harkittaessa.

Hakemuksessa todetaan, että liikenteen osalta toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hakemuksesta ei käy ilmi, onko asuinrakennusten ja tehdasalueen välisellä alueella tarvetta tehtaan toiminnasta aiheutuvaan liikennöintiin. Kaupunginhallitus katsoo, että mahdolliset liikenteen aiheuttamat haitat tulee ottaa huomioon lupamääräyksiä annettaessa.

Tehtaiden päästöjen leviämisselvitys on vuodelta 2002. Tehtaiden läheisyyteen on tämän jälkeen valmistunut uusia asuinrakennuksia. Kaupunginhallitus katsoo, että päästöjen leviämisselvityksen päivittämisen tarve tulee arvioida lupamääräyksiä harkittaessa.

Kaupunginhallitus puoltaa Iittala Group Oy Ab:n hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon edellä ja ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Iittala Group Oy Ab:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Arabian tehtaiden toistaiseksi voimassa olevan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 31.10.2012 mennessä. Lisäaikaa lausunnon antamiseen on saatu 9.11.2012 asti.

Esittelijä toteaa, että myös ympäristölautakunta on 23.10.2012 kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Iittala Group Oy Ab:n hakemuksesta.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Iittala Group Oy Ab hakee Arabian tehtaiden toistaiseksi voimassa olevan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista. Uudenmaan ympäristökeskus myönsi 11.11.2003 Iittala Oy Ab:n Arabian tehtaille ympäristöluvan, jonka määräysten tarkistamisesta tuli tehdä hakemus viimeistään 31.12.2008.

Arabian tehtaat sijaitsevat Toukolan kaupunginosassa osoitteessa Hämeentie 135, Helsinki. Korttelin kaavamerkintä on TYYK (ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten, yleisten rakennusten ja toimistorakennusten korttelialue). Tehtaan välittömään läheisyyteen sen itä/kaakkoispuolelle tulee vahvistetun asemakaavan mukaan uusia asuinkerrostaloja.

Tehtaalla valmistetaan koti- ja suurtalouksien keraamisia astioita ja muita käyttö-, lahja- ja koriste-esineitä. Tehtaan vuosituotanto on noin 3 200 tonnia vuodessa eli noin 6,5 miljoonaa esinettä vuodessa. Vuotuinen käyntiaika on noin 8 000 tuntia vuodessa.

Tuotannossa syntyvät merkittävimmät jätejakeet ovat polttamaton savimassa (vuonna 2011 syntyi 639 tonnia), keraaminen sirujäte (780 tonnia) ja prosessivesilaitoksen epäorgaaninen liete (495 tonnia). Kaikki edellä mainitut jätejakeet ohjattiin hyötykäyttöön.

Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä

Päästöt ilmaan ja ilmanlaatu:

Keramiikan polttouunien polttoaineena käytetään maakaasua. Raaka-aineiden ulkovarastointi on loppunut kokonaan ja siten siitä aiheutunut pölyäminen on myös loppunut. Lasituksen ja massanvalmistuksen hiukkaspäästö on loppunut käytännössä kokonaan.

Kokonaishiukkaspäästö oli vuonna 2011 60,5 kiloa. Toiminnan vaikutus hengitysilman hiukkaspitoisuuksiin on pieni.

Mittauksissa poistoilman fluorivetypitoisuuden vuosipäästö on ollut vuonna 45,6 kiloa. Tehdas on alittanut ympäristöluvan päästöraja-arvot hyvin selvästi. Myös haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästö on vähentynyt luvassa esitettyihin päästöihin verrattuna. Myös muissa päästöissä on tapahtunut vähenemistä.

Jäte- ja hulevedet:

Ympäristöluvassa asetetut raja-arvot jäteveden kiintoainepitoisuudelle ja sinkkipitoisuudelle ovat alittuneet selvästi. Vuonna 2011 kiintoainepitoisuuden keskiarvo jätevedessä oli 5,2 mg/l ja sinkkipitoisuus alle määritysrajan.

Melu:

Toiminnasta aiheutuva melu on ympäristöluvan myöntämisen jälkeen tehdyn selvityksen mukaan vähäistä. Sen vuoksi melumittauksia ei ole tehty säännöllisesti. Hakemuksesta ei käy ilmi, aiheutuuko toiminnasta liikennettä tulevien asuinrakennusten ja tehdasrakennuksen välisellä alueella.

Jätteet ja jätehuolto:

Epäorgaanisista materiaaleista syntyvä jäte ja vedenpuhdistamon liete päätyvät tiilenvalmistukseen. Kipsimuotit ja muu puhdas kipsijäte käytetään kipsilevyjen valmistukseen. Jätepahvi ja -paperi sekä metalliromu toimitetaan hyötykäyttöön. Tehtaalla suunnitellaan energiajakeen keräyksen aloittamista.

Kemikaalien käyttö ja varastointi

Vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle. Kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa ei ole muuten tapahtunut huomattavia muutoksia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Iittala Group Oy Ab:n ympäristölupahakemus

3

Kartta

4

Tiivistelmä hakemuksesta ympäristöluvan tarkistamiseksi

5

Ympäristölupapäätös v. 2003

6

Raportti vuoden 2011 toiminnasta

7

Päästömittaukset 2010 ja 2011

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 23.10.2012 § 303

HEL 2012-012152 T 11 01 00 00

ESAVI/183/04.08/2010

Päätös

Ympäristölautakunta, joka on myös Helsingin terveydensuojelu-viranomainen, päätti antaa Iittala Group Oyj:n lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta kaupunginhallitukselle ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon.

Lupatilanne

Uudenmaan ympäristökeskus myönsi Iittala Oy Ab:n Arabian tehtaille ympäristöluvan 11.11.2003. Päätöksessä määrättiin yritystä tekemään hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi  viimeistään 31.12.2008.

Tehtaan sijainti ja kaavoitustilanne

Tehdas sijaitsee Helsingissä Toukolan kaupunginosassa (23) korttelin 23669 tontilla 12. Korttelin kaavamerkintä on TYYK (ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten, yleisten rakennusten ja toimistorakennusten korttelialue). Tehtaan välittömään läheisyyteen sen itä/kaakkoispuolelle tulee vahvistetun asemakaavan mukaan uusia asuinkerrostaloja.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi

Tuotannossa tapahtuneet muutokset

Tuotanto on ympäristöluvan mukaan ollut vuonna 2002  noin 2 000 tonnia. Vuonna 2011 tuotantomäärä oli 1320 tonnia. Tuotantomäärissä on ollut huomattavaa vaihtelua, koska esimerkiksi vuonna 2006 tuotantomäärä oli 1889 tonnia ja vuonna  2007  2 835 tonnia. Tuotantokapasiteetti on noin 3 200 tonnia vuodessa.

Päästöt ilmaan ja ilmanlaatu

Keramiikan polttouunien polttoaineena käytetään edelleen maakaasua. Raaka-aineiden ulkovarastointi on loppunut kokonaan. Siitä aiheutunut pölyäminen on siten myös loppunut. Lasituksen ja massanvalmistuksen hiukkaspäästö on loppunut käytännössä kokonaan, koska suodatettu ilma palautetaan tuotantotilaan. Kokonaishiukkaspäästö oli vuonna 2010 147 kiloa ja vuonna 2011 60,5 kiloa. Hiukkasten kokonaispäästölle ei luvassa ole ollut raja-arvoa. Raja-arvo on ollut ainoastaan lasituskoneiden poistoilman hiukkaspäästölle, joka on siis nyt loppunut kokonaan. Toiminnan vaikutus hengitysilman hiukkaspitoisuuksiin on pieni.

Fluorivetypitoisuus polttouunien poistoilmassa on luvan mukaan saanut olla enintään 5 mg/m³(n) ja vuosipäästö enintään 1 tonni. Mittauksissa poistoilman fluorivetypitoisuus on ollut  vuonna 2010 korkeimmillaan 0,20 mg/m³(n) ja vuonna 2011 0,49 mg/m³(n). Vuosipäästö on ollut vastaavasti 19,6 ja 45,6 kiloa. Tehdas on siis alittanut ympäristöluvan päästöraja-arvot hyvin selvästi. Päästöt ovat pienentyneet paremman puhdistustekniikan myötä, mutta lisäksi raaka-aineet sisältävät vähemmän fluoria kuin ympäristöluvan myöntämisen aikaan. Hakija katsoo, että päästöjen puhdistustekniikka edustaa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT).

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästö on myös vähentynyt luvassa esitettyihin päästöihin verrattuna (1,2 tonnia vuonna 2002, 0,65 tonnia vuonna 2011). Syynä on ollut suurelta osin painatuksen väheneminen ja sen ulkoistaminen.

Myös muissa päästöissä on tapahtunut vähenemistä.

Vuodelta 2002 peräisin olevassa päästöjen leviämisselvityksessä on arvioitu toiminnasta aiheutuvia fluorivetypitoisuuksia lähiympäristössä päästötilanteessa, jossa päästö on nykyistä (vuoden 2010 ja 2011 päästöjä) suurempi. Fluorivetypitoisuudelle hengitysilmassa ei ole suomalaisia ohjearvoja. Leviämismallilaskelmin saadut pitoisuudet lähimmissä häiriintyvissä kohteissa olivat kuitenkin selvästi alle eräissä maissa (Saksa, Kanada, Tanska) annettujen silloisten pitoisuusraja-arvojen tai -suositusten.

Jäte- ja hulevedet

Luvan myöntämisen jälkeen 2004 tehtaalla otettiin käyttöön uusittu jäteveden puhdistusjärjestelmä. Ympäristöluvassa asetetut raja-arvot jäteveden kiintoainepitoisuudelle (30 mg/l) ja sinkkipitoisuudelle (1 mg/l) ovat alittuneet selvästi. Vuonna 2011 kiintoainepitoisuuden keskiarvo jätevedessä oli 5,2 mg/l ja sinkkipitoisuus alle määritysrajan. Hakija katsoo että jätevesien puhdistustekniikka edustaa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT).

Melu

Toiminnasta aiheutuva melu on ympäristöluvan myöntämisen jälkeen tehdyn selvityksen mukaan vähäistä. Sen vuoksi melumittauksia ei ole tehty säännöllisesti. Hakemuksesta ei käy ilmi, aiheutuuko toiminnasta liikennettä tulevien asuinrakennusten ja tehdasrakennuksen välisellä alueella.

Jätteet ja jätehuolto

Epäorgaanisista materiaaleista syntyvä jäte ja vedenpuhdistamon liete päätyvät tiilenvalmistukseen. Kipsimuotit ja muu puhdas kipsijäte käytetään kipsilevyjen valmistukseen. Jätepahvi ja –paperi sekä metalliromu toimitetaan hyötykäyttöön. Tehtaalla suunnitellaan energiajakeen keräyksen aloittamista.

Energian käytön tehokkuus

Yritys on kartoittanut toimenpiteitä energiakulutuksen vähentämiseksi. Nopeutetun polton ansioista energiakustannuksia olisi mahdollista alentaa 40 %. Iittala Group on liittynyt 2008 Kemianteollisuus ry:n energiatehokkuussopimuksen tavoitteena 10 %:n energiansäästö vuoteen 2016 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Kemikaalien käyttö ja varastointi

Vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle. Kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa ei ole muuten tapahtunut huomattavia muutoksia.

Ympäristölautakunnan lausunto

Ympäristölautakunta katsoo, että lupamääräyksiä harkittaessa tulee ottaa huomioon asumisen lisääntyminen tehtaan välittömässä läheisyydessä.

Tunneliuunin käyttöä puhdistuslaitteiston mahdollisissa häiriötilanteissa tulee rajoittaa voimakkaasti fluorivetypäästöstä aiheutuvien haittojen estämiseksi. Samoin lupamääräyksissä tulee ottaa huomioon mahdolliset pölynsuodatuslaitteistojen toimintahäiriöt.

Koska asumista on tulossa lähemmäs tehdasta, ilmanvaihto-, ym. puhaltimien melusta saattaa aiheutua haittoja, mikä tulee ottaa huomioon lupamääräyksiä annettaessa.

Hakemuksessa todetaan, että liikenteen osalta toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Vuodelta 2003 peräisin olevassa luvassa toiminnan aiheuttamasta liikenteestä on kuitenkin hyvin vähän tietoja. Hakemuksesta ei käy ilmi, onko asuinrakennusten ja tehdasalueen välisellä hyvin kapealla alueella tarvetta tehtaan toiminnasta aiheutuvaan liikennöintiin. Jos on, voi siitä helposti aiheutua haittoja, mikä tulee huomioida lupapäätöksessä.  

Lupamääräyksiä harkittaessa tulee arvioida onko tehtaan päästöjen leviämisselvitys vuodelta 2002 riittävän ajantasainen päästöistä aiheutuvien haittojen arvioimiseksi uusien asuinrakennusten luona.

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, (PL 150 13101 Hämeenlinna), kaupunginhallitukselle, Iittala Group Oyj:lle (Hämeentie 135, 00560 Helsinki) ja ympäristövalvontayksikölle.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Pertti Forss

Lisätiedot

Hannu Arovaara, vs. johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32014

hannu.arovaara(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566