Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

01.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1081

Lainan myöntäminen Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle

HEL 2012-002608 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle 545 000 euron suuruisen korottoman lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Lauttasaaren yhteiskoulun vuoden 2012 peruskorjauksen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja.

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta selvittämään tarpeet koululainajärjestelmän periaatteiden selkeyttämiseksi yhteistyössä opetusviraston ja sopimuskumppaneiden kanssa ja ehdottamaan mahdollisia toimenpiteitä järjestelmän uudistamiseksi.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään jäsen Rissasen vastaehdotuksen mukaisesti siten, että päätökseen lisätään seuraava kappale:

"Samalla kaupunginhallitus kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta selvittämään tarpeet koululainajärjestelmän periaatteiden selkeyttämiseksi yhteistyössä opetusviraston ja sopimuskumppaneiden kanssa ja ehdottamaan mahdollisia toimenpiteitä järjestelmän uudistamiseksi."

 

Vastaehdotus:
Outi Ojala: Ehdotan että lainaa ei myönnetä.

Kaupungilta haettu lainarahoitus olisi päällekkäinen Helsingin kaupungin lakisääteisen kotikuntakorvauksen kanssa.

Outi Ojalan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistyksen lainahakemus

2

Lauttasaari tarkennus 4_5_2012.pdf

3

Liite 1

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle 545 000 euron suuruisen korottoman lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Lauttasaaren yhteiskoulun vuoden 2012 peruskorjauksen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja.

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

Edelleen kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

Tiivistelmä

Opetuslautakunta puolsi lainan myöntämistä Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle hakemuksen mukaisesti äänestyksen (7-2) jälkeen vastoin esittelijän ehdotusta, että lainaa ei myönnettäisi. Lautakunta totesi, että kyseessä on yksi osa monivuotisesta perusparannushankkeesta ja, että lainahakemus täyttää nykykäytännön mukaiset lainan myöntämisedellytykset. Lautakunta kehottaa kuitenkin kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin koululainajärjestelmän periaatteiden selkeyttämiseksi yhteistyössä sopimuskumppaneiden kanssa. Esittelijä jätti eriävän mielipiteen.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja toteaa, että opetuslautakunta edellytti 5.6.2012 Herttoniemen yhteiskoulun laina-asian käsittelyn yhteydessä opetusvirastolta selvitystä vuoden 2012 lokakuun loppuun mennessä voimassa olevan koulusopimuksen 6. kohdan tulkinnasta ja soveltamisesta yhteistyössä sopimuskoulujen kanssa. Sopimuksen soveltamisesta tulisi molemmilla osapuolilla olla yhteinen käsitys ennen mahdollista käytännön muuttamista. Kaupunginjohtaja pitää opetuslautakunnan lausuntoon viitaten koululainan myöntämistä Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle voimassa olevan sopimuksen mukaan perusteltuna.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistyksen lainahakemus

2

Lauttasaari tarkennus 4_5_2012.pdf

3

Liite 1

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Opetusvirasto

Tilakeskus

Oikeuspalvelut

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.09.2012 § 1053

Pöydälle 24.09.2012

HEL 2012-002608 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 28.08.2012 § 145

HEL 2012-002608 T 02 05 03 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta puoltaa lainan myöntämistä Lauttasaaren yhteiskoululle hakemuksen mukaisesti. Kyseessä on yksi osa monivuotisesta perusparannushankkeesta. Opetuslautakunta katsoo, että lainahakemus täyttää nykykäytännön mukaiset lainan myöntämisedellytykset. Lautakunta kehottaa kuitenkin kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin koululainajärjestelmän periaatteiden selkeyttämiseksi yhteistyössä sopimuskumppaneiden kanssa.

Käsittely

28.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Nordman ehdotti jäsenten Rydman ja Virkkunen kannattamana, että lautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Opetuslautakunta puoltaa lainan myöntämistä Lauttasaaren yhteiskoululle hakemuksen mukaisesti. Kyseessä on yksi osa monivuotisesta perusparannushankkeesta. Opetuslautakunta katsoo, että lainahakemus täyttää nykykäytännön mukaiset lainan myöntämisedellytykset. Lautakunta kehottaa kuitenkin kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin koululainajärjestelmän periaatteiden selkeyttämiseksi yhteistyössä sopimuskumppaneiden kanssa."

Äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Jäsen Nordmanin ehdotus, että lautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: Opetuslautakunta puoltaa lainan myöntämistä Lauttasaaren yhteiskoululle hakemuksen mukaisesti. Kyseessä on yksi osa monivuotisesta perusparannushankkeesta. Opetuslautakunta katsoo, että lainahakemus täyttää nykykäytännön mukaiset lainan myöntämisedellytykset. Lautakunta kehottaa kuitenkin kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin koululainajärjestelmän periaatteiden selkeyttämiseksi yhteistyössä sopimuskumppaneiden kanssa.

Jaa-äänet: 2
Puheenjohtaja Aaltio, jäsen Nokela

Ei-äänet: 7
Jäsenet Björnberg-Enckell, Gorschkow-Salonranta, Kouvo, Nordman, Rydman, Virkkunen, Pakarinen

Tyhjä: 1
Jäsen Leoni

Poissa: 1 jäsen

Hyväksyttiin jäsen Nordmanin ehdotus äänin 7-2.

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä ilmoitti eriävän mielipiteen.

19.06.2012 Palautettiin

05.06.2012 Ehdotuksen mukaan

15.05.2012 Pöydälle

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Elina Hurmekoski, taloussihteeri, puhelin: 310 86343

elina.hurmekoski(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566