Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

01.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1095

Nuorisotoimenjohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen

HEL 2012-005580 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginvaltuuston 29.8.2012 tekemän päätöksen valtiotieteen maisteri Tommi Laition ottamisesta nuorisoasiainkeskukseen nuorisotoimenjohtajan virkaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Virkaan otettu

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa kaupunginvaltuuston 29.8.2012 tekemän päätöksen valtiotieteen maisteri Tommi Laition ottamisesta nuorisoasiainkeskukseen nuorisotoimenjohtajan virkaan.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 29.8.2012 ottaa valtiotieteen maisteri Tommi Laition nuorisotoimenjohtajan virkaan. Koska Laitio ei päätösta tehtäessä ollut kaupungin palveluksessa, oli päätös ehdollinen ja edellytti selvitystä virkaan otetun terveydentilasta.

Hallintosäännön 14 §:n nojalla kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginvaltuuston tekemän ehdollisen virkasuhteeseen ottamisen. Laitio on nyt esittänyt vaaditun selvityksen terveydentilastaan ja kaupunginvaltuuston ehdollisena tekemä päätös voidaan vahvistaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Virkaan otettu

 

Tiedoksi

Nuorisoasiainkeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 29.08.2012 § 244

HEL 2012-005580 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa valtiotieteen maisteri Tommi Laition nuorisotoimenjohtajan 1.10.2012 avoimeksi tulevaan virkaan 7 273 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Laitio ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 20.08.2012 § 862

HEL 2012-005580 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa valtiotieteen maisteri Tommi Laition nuorisotoimenjohtajan 1.10.2012 avoimeksi tulevaan virkaan 7 273 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Laitio ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

13.08.2012 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 14.06.2012 § 75

HEL 2012-005580 T 01 01 01 01

Päätös

Nuorisolautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikön virkaan valittaisiin valtiotieteiden maisteri Tapani Tulkki.

Käsittely

14.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tuomas Tiihonen: Nuorisolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikön virkaan valittaisiin valtiotieteiden maisteri Tapani Tulkki.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nuorisolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikön virkaan valittaisiin valtiotieteiden maisteri Tapani Tulkki.

Jaa-äänet: 4
Riku Ahola, Verna Castrén, Erkki Perälä, Johanna Sandberg

Ei-äänet: 5
Aleksis Mäki, Carita Perry, Tuomas Tiihonen, Petra Toivonen, Malina Valtonen

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

31.05.2012 Pöydälle

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja

Lauri Siurala

Lisätiedot

Lauri Siurala, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

lasse.siurala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566