Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/3

 

01.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1097

Kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön virkaan ottaminen

HEL 2012-011388 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön virkaan valittaisiin 1.10.2012 lukien filosofian maisteri Veikko Kunnas 5 021,51 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Mikäli virkaan valitaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

Vastaehdotus:
Kimmo Helistö: Esitän Raija Kolia valittavaksi.

 

Suljetuin lipuin toimitetussa vaalissa äänet jakaantuivat seuraavasti:

-        Veikko Kunnas 14

-        Raija Koli 1

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskennan ajaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto

2

hakuilmoitus kulttuuripolitiikan osastopäällikkö.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

 

Muut hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön virkaan valittaisiin 1.10.2012 lukien filosofian maisteri Veikko Kunnas 5 021,51 euron  suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Mikäli virkaan valitaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 14.5.2012 myöntää Marianna Kajantielle eron kulttuuripolitiikan osastopäällikön virasta 1.9.2012 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa julistamaan kulttuuripolitiikan osastopäällikön viran julkisesti haettavaksi kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännöissä mainituin pätevyysvaatimuksin ja Helsingin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin palkkaeduin.

Kulttuuripolitiikan osastopäällikön virka on ollut julkisesti haettavana 27.5.-11.6.2012. Kulttuurikeskuksen johtosäännön mukaan osastopäällikön ottaa kaupunginhallitus kulttuuri - ja kirjastolautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Kulttuurikeskuksen johtosäännön mukaan osastopäällikön pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaan viraston osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Kulttuurikeskuksen toimintasäännön mukaan osastopäällikön tehtävänä on muun muassa johtaa, kehittää ja valvoa osastonsa toimintaa, toimia henkilökunnan esimiehenä, toimia johtoryhmän jäsenenä ja osallistua koko kulttuurikeskuksen kehittämiseen, huolehtia päätösten täytäntöönpanosta ja osallistua talouden suunnitteluun ja seurantaan.

Hakuilmoituksen mukaan osastopäällikkö vastaa kulttuuripolitiikan osaston linjauksista, kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin arvostettavan kokemusta kulttuurin alan hallinto- ja johtamistehtävistä sekä hyviä yhteistyötaitoja, paineensietokykyä ja luovaa ja tavoitteellista johtamistapaa.

Ilmoituksessa mainittiin myös, että kulttuurikeskus toimii aloitteellisesti ja tavoitteellisesti kulttuuripolitiikassa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Virkaa täytettäessä tulee yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakuprosessi

Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa, Huvudstadsbladetissa ja Metro-lehdessä. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli kaupungin eRekrypalvelussa ja  MOL.fi-sivustolla. Hakuaika päättyi 11.6.2012.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 50 henkilöä, joista viidellä ei ollut vaadittua ylempää korkeakoulututkintoa.

Henkilökohtaisiin haastatteluihin kutsuttiin Anna Baijars, Helena Hiilivirta, Raija Koli, Veikko Kunnas ja Paiju Tyrväinen ja Jaana Vasama. Yksi haastatelluista perui hakemuksensa.

Kulttuuripolitiikan osastopäällikön virkaa hakeneita haastatteli kulttuuri- ja kirjastolautakunnan nimeämä työryhmä, johon kuuluivat  lautakunnan varapuheenjohtaja Johanna Sydänmaa, jäsenet Risto Kolanen, Lasse Liemola,  Alina Mänttäri-Buttler ja Hannu Oskala sekä yhteispalvelupäällikkö Anna Kaarina Piepponen. Haastattelun jälkeen Helena Hiilivirta perui hakemuksensa.

Hakijoiden vertailu

Hakijoiden vertailukriteereitä ovat kulttuurikeskuksen johtosäännön mukaiset muodolliset kelpoisuusvaatimukset sekä muut hakuilmoituksessa mainitut viran menestyksekkään hoitamisen vaatimukset, joita hakuilmoituksen mukaan ovat  laaja-alainen kulttuurin tuntemus, yhteistyötaidot, kansainvälinen ja kansallinen verkottuminen sekä strateginen työskentelyote.

Esittelijä toteaa haastatelluista seuraavaa:

Filosofian maisteri Anna Baijars on toiminut kirjallisuuden  asiantuntija ja johtotehtävissä eri kustantamoissa ja hänellä on hyvät johtamis- ja hallinnolliset tiedot ja taidot. Hän on ollut vuosina 2009-2011 WSOY:n toimitusjohtaja ja tätä ennen Gummeruksen ja WSOY:n kustannusjohtajana. Kulttuurikentällä työskentely rajautuu kuitenkin kirjallisuuteen, josta toki on paljon rajapintoja useaan eri taiteenalaan. Hän on oman alansa erityisasiantuntija.

Filosofian maisteri Raija Koli on toiminut tuottajana vuosina 1989-2001 mm. eri teatteriryhmissä, Helsingin kulttuurikaupunkisäätiössä sekä oman yrityksen kautta. Hän on toiminut myös Helsingin juhlaviikkojen tuotantopäällikkönä 2002 ja Svenska Teaternin tuotantojohtajana vuosina 2005-2007. Suomen Lontoon instituutin ohjelmajohtajana hän on toiminut 2002-2005 ja johtajana vuodesta 2007  lukien. Kolilla on hyvät verkostot suomalaisessa kulttuurikentässä ja hänellä voi arvioida olevan erinomaiset taidot ja kyvyt taiteen tuottamiseen, sekä tuotanto-organisaatioiden luovaan johtamiseen.

Filosofian maisteri Veikko Kunnas on työskennellyt opetus- ja kulttuuriministeriössä 1990-2007  kulttuurisihteerin ja kulttuurineuvoksen tehtävissä sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvonantajana vuosina 1997-2000 Kööpenhaminassa. Vuonna 2007 Kunnas siirtyi Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelut osaston osastopäälliköksi ja vuonna 2010 vs. kulttuurijohtajaksi. Hän tuntee laajasti eri taiteenlajeja ja on hyvin verkottunut kaupungin sisällä ja Helsingin kulttuurielämään.

Oikeustieteen lisensiaatti Marja-Elina (Paiju) Tyrväinen työskentelee parhaillaan Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelut osaston vs. osastopäällikkönä. Tätä ennen hän toimi Stoan ja Vuotalon johtajana ja hänellä on monipuolinen ja pitkä työkokemus Helsingin kulttuurikeskuksen eri tehtävistä vuodesta 1987 lukien. Lisäksi hän on toiminut Helsingin kulttuurikaupunkisäätiön tuotantojohtajana. Hän tuntee laajasti eri taiteenlajeja ja on hyvin verkottunut kaupungin sisällä ja Helsingin kulttuurielämään.

Kasvatustieteiden tohtori Jaana Vasamalla on kokemusta sekä kulttuuri- että opetuspuolelta. Hän on toiminut Viro-Suomi-instituutin toiminnanjohtajana vuosina 2005-2009  sekä muun muassa helsinkiläisen Kaisaniemen ala-asteen rehtorina. Hänen ansionsa ovat erityisesti kasvatustieteissä sekä lasten ja nuorten tuntemisessa. Hän on oman alansa erityisasiantuntija.

Hakijoita vertailtaessa Veikko Kunnas nousee muiden hakijoiden edelle. Hän on toiminut kulttuurikeskuksen vs. johtajana lähes kaksi vuotta sekä sitä ennen kulttuurikeskuksessa osastopäällikkönä kolme vuotta. Kunnaksen ansioksi voidaan lisäksi lukea pitkäaikainen ja laaja-alainen kansainvälisen, kansallisen että helsinkiläisen taide-elämän tuntemus. Hänen lukuisat asiantuntijatehtävänsä opetusministeriössä sekä luottamustehtävänsä suomalaisen kulttuurin kentässä ovat laajat.

Opetusministeriössä työskennellessään Kunnas valmisteli muun muassa valtioneuvoston eduskunnalle antamaa kulttuuripoliittista selontekoa, hallitusohjelman edellyttämää luovuusstrategiaa ja toimi laaja-alaisesti eri taiteenalojen kehittämistyöryhmissä. Vs. kulttuurijohtajana hän vastasi mm. Helsingin kulttuuristrategian valmistelusta.

Esittelijä katsoo, että  työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista saatujen tietojen pohjalta filosofian maisteri Veikko Kunnas nousee ansioidensa perusteella hakijoista etusijalle.

Kulttuurilautakunta äänesti lausuntoa antaessaan päätöshistoriasta ilmenevin tavoin. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta esittää lausunnossaan, että kulttuuripolitiikan osastopäällikön virkaan tulisi valita filosofian maisteri Veikko Kunnas. Virkaan esitettävä henkilö on kaupungin palveluksessa eikä selvitystä terveydentilasta hänen osaltaan vaadita.

Yhteenveto viran hakijoista ja hakuilmoitus ovat esityslistan liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa ja sitä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto

2

hakuilmoitus kulttuuripolitiikan osastopäällikkö.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

 

Muut hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuurikeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.09.2012 § 1070

Pöydälle 24.09.2012

HEL 2012-011388 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 28.08.2012 § 118

HEL 2012-011388 T 01 01 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön virkaan valittaisiin filosofian maisteri Veikko Kunnas.

Käsittely

28.08.2012 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Veikko Kunnas, Paiju Tyrväinen

Palautusehdotus:
Risto Kolanen: Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättänee esittää, että asia palautetaan uuteen valmisteluun seuraavaan kokoukseen 18.9.2012 niin, että uudessa esittelyssä täydennetään ja vastataan kysymyksiin ja evästyksiin Kulttuuripolitiikan osaston päällikön nimenomaisesta tehtäväalueesta, jotka lautakunnan keskustelussa nyt käydään.

Kannattajat: Lasse Liemola

Vastaehdotus:
Risto Kolanen: Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön virkaan valittaisiin helsinkiläisen ja suomalaisen taiteen kentällä 25 vuoden ajan tuottajana, projektien johtajana ja kansainvälissä johtamistehtävissä kahdeksan vuotta Suomen Lontoon instituutin johtajana ja ohjelmajohtajana toiminut filosofian maisteri Raija Koli.
Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättänee esittää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Kannattajat: Lasse Liemola

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättänee esittää, että asia palautetaan uuteen valmisteluun seuraavaan kokoukseen 18.9.2012 niin, että uudessa esittelyssä täydennetään ja vastataan kysymyksiin ja evästyksiin Kulttuuripolitiikan osaston päällikön nimenomaisesta tehtäväalueesta, jotka lautakunnan keskustelussa nyt käydään.

Jaa-äänet: 6
Olavi Arra, Jasmin Hamid, Juha Levo, Alina Mänttäri-Buttler, Hannu Oskala, Johanna Sydänmaa

Ei-äänet: 3
Jaana Alaja, Risto Kolanen, Lasse Liemola

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön virkaan valittaisiin helsinkiläisen ja suomalaisen taiteen kentällä 25 vuoden ajan tuottajana, projektien johtajana ja kansainvälissä johtamistehtävissä kahdeksan vuotta Suomen Lontoon instituutin johtajana ja ohjelmajohtajana toiminut filosofian maisteri Raija Koli.

Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättänee esittää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kun virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Jaa-äänet: 6
Olavi Arra, Jasmin Hamid, Juha Levo, Alina Mänttäri-Buttler, Hannu Oskala, Johanna Sydänmaa

Ei-äänet: 3
Jaana Alaja, Risto Kolanen, Lasse Liemola

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Eriävä mielipide:

Risto Kolanen: Kirjallinen lausuma asiaesittelyn keskeisistä puutteista on pöytäkirjan liitteenä.

Esittelijä

yhteispalvelupäällikkö

Anna Kaarina Piepponen

Lisätiedot

Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871

anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566