Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/10

 

03.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 910

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaamiset vuonna 2012

HEL 2012-001193 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti täydentää 13.8.2012 tekemäänsä päätöstä (844 §) edustajien nimeämisestä Vantaalla 11. - 12.9.2012 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen lisäämällä Nina Hurun aiemmin nimettyjen edustajien joukkoon.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.08.2012 § 844

HEL 2012-001193 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Vantaalla 11.-12.9.2012 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

Sirpa Asko-Seljavaara

Tarja Kantola

Risto Kolanen

Minerva Krohn

Tatu Rauhamäki

Risto Rautava

Pekka Saarnio

Ville Ylikahri

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566