Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

03.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 901

V Jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle 1.1.2013 - 31.12.2017

Pöydälle 03.09.2012

HEL 2012-011120 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Verohallinnon kirje

Otteet

Ote

 

Verohallinto

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ehdottaa Verohallinnolle, että verotuksen oikaisulautakuntaan valittaisiin toimikaudeksi 1.1.2013-31.12.2017 _____________ jäseneksi ja _____________ hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Esittelijä

Verohallinto ilmoittaa, että uusimuotoinen verotuksen oikaisulautakunta aloittaa toimintansa 1.1.2013. Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä tuloverotukseen, perintö- ja lahjaverotukseen sekä kiinteistöverotukseen liittyviä oikaisuvaatimuksia. Lautakunta toimii jaostoihin jakaantuneena. Jaostoja on yhteensä 18, jotka toimivat 10 paikkakunnalla.

Jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien ja kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa.

Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Tällä tarkoitetaan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Ennen ehdotuksen tekemistä on syytä sopivalla tavalla varmistua siitä, että ehdotettavaa henkilöä voidaan pitää siten verotukseen perehtyneenä, että hänen voidaan katsoa omaavan erityistä verotuksen asiantuntemusta. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 §:ssä mainittuja esteellisyysperusteita. Lautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta Verohallinnon palkkiopäätöksen mukaan.

Koska oikaisulautakunnan jaostojen määrä on vähäinen suhteessa kuntien lukumäärään, on suositeltavaa, että kaksi tai useampi kunta tekee yhteisen ehdotuksen. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tarvittava selvitys ehdotetun jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen ja jäsenen ja varajäsenen kirjallinen suostumus tehtävään.

Verohallinto pyytää kuntia tekemään ehdotuksen lähimpänä sijaitsevien jaostojen jäseniksi ja varajäseniksi viimeistään 14.9.2012. Ehdotuksen mukana tulee toimittaa suostumukset ja selvitykset perehtyneisyydestä verotukseen.

Oikaisulautakunnan jäsenenä on 1.1.2008-31.12.2012 toiminut Helsingin kaupungin ehdottamana Hannele Luukkainen ja varajäsenenä ensin Seija Lumme ja hänen jälkeensä Risto Pieviläinen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Verohallinnon kirje

Otteet

Ote

 

Verohallinto

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.08.2012 § 880

Pöydälle 27.08.2012

HEL 2012-011120 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566