Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

03.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 918

Varhaiskasvatusviraston uusien virkojen perustaminen ja virkojen täyttömenettely

HEL 2012-009814 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa varhaiskasvatusvirastoon 1.1.2013 lukien seuraavat virat:

Varhaiskasvatusalueen päällikkö 4400,00 e/kk, 13 kpl
vakanssinumerot 025895, 025879, 025888, 025881, 025887, 025891, 025898, 025929, 025934, 025931, 025882, 025892, 025894

Leikkipuistotoiminnan päällikkö 4400,00 e/kk
vakanssinumero 026809

Varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö 4700,00 e/kk
vakanssinumero 26714

Lakimies 4150,00 e/kk
vakanssinumero 037205

Valmistelija 2725,04 e/kk
vakanssinumero 026746

Asiakasmaksupäällikkö 3200,00 e/kk
vakanssinumero 25890

Varhaiskasvatuksen asiantuntija 3205,65 e/kk
vakanssinumero 083807

Samalla kaupunginhallitus päätti, että edellä mainitut virat asiakasmaksupäällikön virkaa lukuun ottamatta täytetään haettavaksi julistamatta. Asiakasmaksupäällikön virka laitetaan sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn  ja ilmoittautuminen kohdennetaan sosiaalivirastossa toimiville kelpoisuusehdot täyttäville viranhaltijoille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Varhaiskasvatusvirastoon perustettavat uudet virat

2

Varhaiskasvatusviraston organisaatiokuvat

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee perustaa varhaiskasvatusvirastoon 1.1.2013 lukien seuraavat virat:

Varhaiskasvatusalueen päällikkö 4400,00 e/kk, 13 kpl
vakanssinumerot 025895, 025879, 025888, 025881, 025887, 025891, 025898, 025929, 025934, 025931, 025882, 025892, 025894

Leikkipuistotoiminnan päällikkö 4400,00 e/kk
vakanssinumero 026809

Varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö 4700,00 e/kk
vakanssinumero 26714

Lakimies 4150,00 e/kk
vakanssinumero 037205

Valmistelija 2725,04 e/kk
vakanssinumero 026746

Asiakasmaksupäällikkö 3200,00 e/kk
vakanssinumero 25890

Varhaiskasvatuksen asiantuntija 3205,65 e/kk
vakanssinumero 083807

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että edellä mainitut virat asiakasmaksupäällikön virkaa lukuun ottamatta täytetään haettavaksi julistamatta. Asiakasmaksupäällikön virka laitetaan sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn  ja ilmoittautuminen kohdennetaan sosiaalivirastossa toimiville kelpoisuusehdot täyttäville viranhaltijoille.

Esittelijä

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto on päättänyt varhaiskasvatusviraston toimisto- ja yksikkötasoinen organisaatiosta 16.8.2012. Varhaiskasvatusvirasto muodostuu kolmesta johtamisen tasosta, jotka ovat yksikkö-, toimisto- ja virastotaso  Alueilla johdetaan päiväkoteja, perhepäivähoitoa ja leikkipuistoja, jotka tuottavat varhaiskasvatuspalvelut perheille. Toimistotaso muodostuu varhaiskasvatusalueista, leikkipuistotoiminnasta sekä hallinnon toimistoista. Varhaiskasvatusjohtaja toimii viraston päällikkönä. Virastossa ei ole osastotasoa. Henkilöstöä virastossa on noin 5500.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto esittää , että varhaiskasvatusvirastoon perustettaisiin päätösehdotuksen mukaiset virat.

Varhaiskasvatusalueiden toimistopäälliköiden virkanimikkeeksi esitetään varhaiskasvatusalueen päällikköä ja leikkipuistotoiminnan toimistopäällikön virkanimikkeeksi leikkipuistotoiminnan päällikköä.

Varhaiskasvatusalueen päällikön tehtävänä on vastata alueen varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä, varhaiskasvatuksen johtamisesta, toiminnan kehittämisestä, tulosbudjetista sekä ennakoinnista, seurannasta ja raportoinnista tulosbudjetin ja palveluverkon osalta. Lisäksi hän vastaa verkostoyhteistyöstä lasten ja perheiden palveluja järjestävien kumppaneiden ja yhteistyötahojen kanssa. Leikkipuistotoiminnan päällikön tehtävänä on vastata leikkipuistotoimintaan kuuluvien eri toimintamuotojen järjestämisestä, leikkipuistotoiminnan johtamisesta, toiminnan kehittämisestä, tulosbudjetista sekä ennakoinnista, seurannasta ja raportoinnista tulosbudjetin ja palveluverkon osalta sekä verkostoyhteistyöstä koko kaupungin tasolla. Nykyiset päivähoitoalueiden ja leikkipuistotoiminnan päälliköt ovat yksiköiden päälliköitä. Uudessa virastossa tehtävät muuttuvat toimistopäällikkötasoisiksi.

Kehittämis- ja viestintätoimiston toimistopäällikön virkanimikkeeksi esitetään varhaiskasvatuksen kehittämispäällikköä. Varhaiskasvatuksen kehittämispäällikön tehtävänä on vastata kehittämis- ja viestintätoimiston johtamisesta, toiminnan kehittämisestä sekä tulosbudjetista. Hän vastaa varhaiskasvatusviraston strategiatyön ja varhaiskasvatustoiminnan sisältöjen koordinoinnista ja kehittämisestä sekä varhaiskasvatuspalvelujen asiakasneuvonnan ja viestinnän kehittämisestä. 

Hallinnon toimistojen yksiköiden esimiestehtäviin esitetään perustettavaksi hallintoyksikköön lakimies ja asiakasmaksuyksikköön asiakasmaksupäällikkö. Lakimies toimii hallintoyksikön esimiehenä ja vastaa varhaiskasvatuslautakunnan päätösten valmistelun koordinoinnista sekä toimii lautakunnan sihteerinä. Asiakasmaksupäällikkö toimii asiakasmaksuyksikön esimiehenä ja vastaa viraston asiakasmaksuprosessista ja viraston talouden tulojen seurannasta ja raportoinnista.

Esimiestehtävien lisäksi esitetään varhaiskasvatuksen asiantuntijan ja valmistelijan virkojen perustamista. Varhaiskasvatuksen asiantuntijan (nykyisin päivähoidon asiantuntija) sekä valmistelijan (nykyisin hallintosihteeri) tehtävät edellyttävät virkasuhdetta. Virkasuhde on perusteltu varhaiskasvatuksen asiantuntijan osalta  yksityisen päivähoidon valvontatehtävien ja valmistelijan osalta lautakunnan sihteerin sijaistamisen perusteella.  Tehtävät täytetään haettavaksi julistamatta. 

Esitettävien uusien virkojen täyttäminen, asiakasmaksupäällikön virkaa lukuun ottamatta, haettavaksi julistamatta on perusteltua virkoihin kuuluneiden tehtävien ja perustettavien virkojen tehtävät huomioon ottaen toiminnan uudelleen järjestelynä viranhaltijasta annetun lain 24§:n 1 momentin nojalla.

Vanhat virat lakkautetaan erillisellä päätöksellä sitten, kun varhaiskasvatusvirasto on aloittanut toimintansa 1.1.2013.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Varhaiskasvatusvirastoon perustettavat uudet virat

2

Varhaiskasvatusviraston organisaatiokuvat

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysjaosto

Sosiaalivirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto 22.08.2012 § 20

HEL 2012-009814 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle uusien virkojen perustamista liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti vahvistaa uusien toimisto päälliköiden ja yksiköiden päälliköiden virkojen täyttömenettelyn edellytyksellä, että kaupunginhallitus perustaa kyseiset virat.

Organisaatiorakenne säilyy leikkipuisto- ja päivähoitotoiminnan osalta ennallaan. Varhaiskasvatusalueiden päälliköiden ja leikkipuistotoiminnan päällikön virat täytetään haettavaksi julistamatta.

Varhaiskasvatuksen kehittämispäällikön ja lakimiehen virat täytetään haettavaksi julistamatta. Asiakasmaksupäällikön virka laitetaan sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn  ja ilmoittautuminen kohdennetaan sosiaalivirastossa toimiville kelpoisuusehdot täyttäville viranhaltijoille.

Vanhat virat lakkautetaan myöhemmin erillisellä päätöksellä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Kirsi Kallio, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 43778

kirsi.kallio(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566