Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

03.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 906

Lisämäärärahojen myöntäminen virastoille kunta-alan palkkaratkaisusta aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen

HEL 2012-011295 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2012 talousarvioon kohdasta 1 14 03 menovaraus, Khn käytettäväksi, kustannustason nousua varten tarkoitetusta määrärahavarauksesta määrärahoja virastoille vuoden 2012 sopimuskorotuksista aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen seuraavasti:

Virasto

TA-kohta

Euroa

 

 

 

Rakennusvirasto

2 09 01

450 000

Pelastuslaitos

2 35

700 000

Ympäristökeskus

2 37

184 000

Sosiaalivirasto

3 11 01

10 700 000

Terveyskeskus

3 21 01

18 200 000

Opetusvirasto

4 02 02

12 700 000

Suomenkielinen työväenopisto

4 11

165 000

Kaupunginkirjasto

4 15

380 000

Kulttuurikeskus

4 17 01

100 000

Nuorisoasiainkeskus

4 31

340 000

Liikuntavirasto

4 41 01

510 000

Kaupunkisuunnitteluvirasto

5 11

420 000

Kiinteistövirasto

5 21 01

500 000

Rakennusvalvontavirasto

5 31

120 000

 

 

 

YHTEENSÄ

 

45 469 000

 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaikkia hallintokuntia harjoittamaan loppuvuoden aikana tiukkaa taloudenpitoa määrärahojen ylitystarpeen pienentämiseksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Nuorisoasiainkeskukselle myönnetään sopimuspalkankorotuksista aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseksi 340.000€.

Kannattajat: Outi Ojala

 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nuorisoasiainkeskukselle myönnetään sopimuspalkankorotuksista aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseksi 340.000€.

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jan D Oker-Blom, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 7
Arto Bryggare, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Johanna Sumuvuori, Hannu Tuominen

Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho

Poissa: 1
Tarja Kantola

 

Esittelijä Jussi Pajunen sekä jäsenet Juha Hakola, Tatu Rauhamäki  ja Risto Rautava jättivät asiaan eriävän mielipiteen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee siirtää vuoden 2012 talousarvioon kohdasta 1 14 03 menovaraus, Khn käytettäväksi, kustannustason nousua varten tarkoitetusta määrärahavarauksesta määrärahoja virastoille vuoden 2012 sopimuskorotuksista aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen seuraavasti:

Virasto

TA-kohta

Euroa

 

 

 

Rakennusvirasto

2 09 01

450 000

Pelastuslaitos

2 35

700 000

Ympäristökeskus

2 37

184 000

Sosiaalivirasto

3 11 01

10 700 000

Terveyskeskus

3 21 01

18 200 000

Opetusvirasto

4 02 02

12 700 000

Suomenkielinen työväenopisto

4 11

165 000

Kaupunginkirjasto

4 15

380 000

Kulttuurikeskus

4 17 01

100 000

Liikuntavirasto

4 41 01

510 000

Kaupunkisuunnitteluvirasto

5 11

420 000

Kiinteistövirasto

5 21 01

500 000

Rakennusvalvontavirasto

5 31

120 000

 

 

 

YHTEENSÄ

 

45 129 000

 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaikkia hallintokuntia harjoittamaan loppuvuoden aikana tiukkaa taloudenpitoa määrärahojen ylitystarpeen pienentämiseksi.

Esittelijä

Kunta-alalle vuoden 2011 lopulla solmitut virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2014 saakka. Talousarviota valmisteltaessa ja siitä päätettäessä sopimusten kustannusvaikutukset vuodelle 2012 eivät olleet tiedossa, minkä vuoksi em. vaikutuksiin varauduttiin keskitetysti, talousarviokohdalle 1 14 03, Menovaraus, Khn käytettäväksi osoitetulla yhteensä 60,04 milj. euron määrärahalla. Em. määräraha mukaan lukien toimintamenojen kasvu kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2012 on 4,1 % vuoden 2011 toteutunutta menotasoa korkeampi. Kuntasektorin yleiseksi kustannustason nousuksi (peruspalvelujen hintaindeksi) vuodelle 2012 ennakoidaan 2,3 %.

Talousarvion toisen toteutumisennusteen 2/2012 mukaan kaupungin toimintamenot ilman liikelaitoksia sekä nettobudjetoituja sisäisiä palveluntuottajia Staraa ja Tilakeskusta tarkasteltuna uhkaavat toteutua 5,9 % vuotta 2011 korkeampina. Kaupungin palkkasumma oli alkuvuonna kasvanut 4,1 % vaikka sopimusratkaisun kustannusvaikutus kuntien palkkamenoihin vuonna 2012 on noin 2,6 % (sisältäen tammikuussa 2012 maksetun 150 euron suuruisen kertaerän kustannusvaikutuksen). Palkkasumman kasvu ei näin ollen johdu pelkästään palkkaratkaisusta vaan muita syitä ovat esimerkiksi henkilöstömäärän yllättävä kasvu (463 henkilöä edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna).

Toimintamenojen kuluvan vuoden arvioitu kehitys ei ole kaupunginvaltuuston strategiaohjelman mukaisten talouden tasapainotavoitteiden eikä talousarviossa asetettujen tuottavuustavoitteiden mukaista. Se ei myöskään heijastele maan hallituksen toteuttamia valtiontalouden säästötoimenpiteitä tai yleisiä näkemyksiä talouden viimeaikaisesta kehityksestä. Mikäli toimintamenokasvua ei kyetä sopeuttamaan vuonna 2012, vaarannetaan vuosien 2010–2011 pitkäjänteinen toimintamenokasvun hillitsemisen aikaansaamiseksi tehty työ ja myös kaupungin tulevien vuosien muutoinkin kapeneva taloudellinen liikkumavara.

Virastoista ja laitoksista, rakennusvirasto pelastuslaitos, ympäristökeskus, sosiaalivirasto, terveyskeskus, opetusvirasto, suomenkielinen työväenopisto, kaupunginkirjasto, kulttuurikeskus, liikuntavirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto sekä rakennusvalvontavirasto ovat alkuvuoden aikana talousarvion toteutumisennusteiden yhteydessä todenneet, että uuden kunta-alan palkkaratkaisun mukaisista palkankorotuksista aiheutuu ylityspaine virastojen määrärahoihin vuonna 2012 eikä näiden ylityspaineiden sopeutus näytä mainittujen virastojen osalta mahdolliselta.

Pääosa ylityspaineesta aiheutuu terveyskeskuksen (18,2 milj. euroa), opetusviraston (12,7 milj. euroa) ja sosiaaliviraston (10,7 milj. euroa) esityksistä. Sosiaaliviraston henkilöstömäärä on lisääntynyt noin 250 hengellä ja terveyskeskuksen henkilöstömäärä hieman alle 200 hengellä edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna.

Rakennusvirasto ennustaa ylittävänsä palkkakulunsa palkkaratkaisun vaikutuksesta 0,45 milj. eurolla, pelastuslaitos 0,7 milj. eurolla, ympäristökeskus 0,184 milj. eurolla, suomenkielinen työväenopisto 0,165 milj. eurolla, kaupunginkirjasto 0,380 milj. eurolla, kulttuurikeskus 0,1 milj. eurolla, liikuntavirasto noin 0,51 milj. eurolla, kaupunkisuunnitteluvirasto 0,42 milj. eurolla, kiinteistövirasto 0,5 milj. eurolla ja rakennusvalvontavirasto 0,12 milj. eurolla.

Mainituille virastoille esitetään siirrettäväksi vuoden 2012 talousarvioon kohdan 1 14 03 keskitetystä menovarauksesta määrärahoja vuoden 2012 sopimuskorotuksista aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen yhteensä 45,129 milj. euroa. Muiden hallintokuntien osalta palkankorotusten kustannusvaikutukset voidaan toisen ennusteen perusteella kattaa hallintokunnalla olemassa olevien määrärahojen puitteissa.

Kaikkia hallintokuntia tulisi lisäksi kehottaa harjoittamaan loppuvuoden aikana tiukkaa taloudenpitoa määrärahojen ylitystarpeen pienentämiseksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Tiedoksi

ao.virastot

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.08.2012 § 885

Pöydälle 27.08.2012

HEL 2012-011295 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566