Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

29/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

27.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 893

Etsivän nuorisotyön toimeenpano Helsingissä

HEL 2012-001941 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki tekee etsivää nuorisotyötä ja määrää samalla etsivän nuorisotyön toimeenpanosta nuorisolain 7 b §:ssä tarkoitetuksi vastaavaksi viranhaltijaksi opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja käyttää päätösvaltaa kaupunginhallituksen puolesta etsivän nuorisotyön rekisterin osalta rekisteriselosteen laatimisesta, rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnin ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta, rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta ja rekisterin suojaamisesta sekä tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä sekä rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sääntötoimikunnan lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että Helsingin kaupunki tekee etsivää nuorisotyötä ja määrää samalla etsivän nuorisotyön toimeenpanosta nuorisolain 7 b §:ssä tarkoitetuksi vastaavaksi viranhaltijaksi opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja käyttää päätösvaltaa kaupunginhallituksen puolesta etsivän nuorisotyön rekisterin osalta rekisteriselosteen laatimisesta, rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnin ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta, rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta ja rekisterin suojaamisesta sekä tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä sekä rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään.

Esittelijä

 

Etsivästä nuorisotyöstä on säädetty nuorisolakiin tehdyllä muutoksella, jonka mukaan kunnan tulee nimetä etsivästä nuorisotyön toimeenpanosta vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan työsopimussuhteessa oleva henkilö.

Lain mukaan etsivän nuorisotyön tehtävä on kaksivaiheinen. Ensiksi yritetään tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja toisessa vaiheessa pyritään auttamaan nuori sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Lain mukaan nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on kuitenkin sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:

1) opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin;

2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa;

3) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen.

Myös muu kuin edellä tarkoitettu viranomainen voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, jos viranomainen arvioi viranomaisena saamiensa tietojen pohjalta sekä nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.

Etsivän nuorisotyön järjestäminen kunnalle on vapaaehtoista. Asiaa valmisteltaessa Helsingissä on päädytty siihen, että kaupunki järjestää etsivää nuorisotyötä ja että sen toimeenpano on opetusviraston vastuulla. Opetustoimeen tulee siten nimetä etsivän nuorisotyön vastuuhenkilö. 

Etsivän nuorisotyön palvelut järjestetään siten, että opetusvirasto selvittää etsivän nuorisotyötä tuottavien palveluntuottajien kanssa niiden valtionavustuskelpoisuuden ja tekee  ko. tahon  kanssa yhteistyösopimuksen.

Etsivää nuorisotyötä toteutetaan mm. henkilöstökeskuksen Tulevaisuustiskin ja nuorisoasiainkeskuksen palvelujen yhteydessä.

Kaupunginhallitus on syntyvän rekisterin osalta rekisterinpitäjä. Kaupunginhallitus on 19.12.2011 päättänyt toimivallan siirtämistä eri rekistereidenpitoa koskevista asioista, joka ei sisällä nyt muodostuvaa rekisteriä, jonka osalta vastaava delegointipäätös on tarpeen tehdä.

Luovutetuista tiedoista syntyy uusi rekisteri,  määritelty rekisterinpitäjä, jolle muidenkin palveluntuottajien tulee antaa asianmukaiset selvitykset ja sitoumukset ja muutenkin riittävät takeet henkilötietojen suojaamisessa.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että opetuslautakunta on esittänyt etsivän nuorisotyön laintasoisten määräysten toimeenpanemiseksi muutoksia johtosääntöön. Sääntötoimikunta katsoo, että toimeenpano ei edellytä muutoksia johtosääntöihin vaan asiassa voidaan tehdä tarpeelliset päätökset hallinnollisesti määräämällä kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 1 momentin perusteella toimeenpanosta ja rekisterinpidosta vastaava viranhaltija. Päätösesitys vastaa sääntötoimikunnan näkemystä. Nuorisolautakunta yhtyy opetuslautakunnan näkemykseen etsivän nuorisotyön vastuuviranomaisesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sääntötoimikunnan lausunto

Tiedoksi

Opetusvirasto

Nuorisoasiainkeskus

Henkilöstökeskus

Sosiaalivirasto

Terveyskeskus

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 10.05.2012 § 50

HEL 2012-001941 T 00 01 00

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin opetuslautakunta on tehnyt (28.2.2012, § 26) esityksen kaupunginhallitukselle opetustoimen johtosäännön muuttamiseksi siten, että etsivän nuorisotyön toimeenpano hyväksyttäisiin osaksi opetustoimen johtosääntöä. Taustana on nuorisolakiin 20.8.2010 tehty muutos, jonka mukaan kunnat voivat tarvittaessa toteuttaa etsivää nuorisotyötä. Lain tavoitteena on, että etsivän nuorisotyön keinoin peruskoulun jälkeen ilman työtä, harjoittelua tai jatkokoulutuspaikkaa jäävät nuoret tavoitetaan ja heidät ohjataan johonkin jatkotoimenpiteeseen. Näiden nuorten etsimiseksi kunta ylläpitää heistä rekisteriä ja huolehtii etsivän nuorisotyön palvelutuottajien rekisteritietojen asianmukaisuudesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa lähes kokonaan etsivän nuorisotyön rahoituksesta edellyttäen, että hankkeet ovat osa kunnan järjestämää ja koordinoimaa toimintaa. Näistä kahdesta seikasta – vastuu etsivän nuorisotyön tarvitsemista ja tuottamista rekistereistä sekä vastuu toiminnan järjestämisestä ja koordinoinnista – seuraa, että kunnan on nimettävä etsivän nuorisotyön vastuuviranomainen.

Etsivän nuorisotyön toteuttamisen kannalta keskeisten kaupungin viranomaisten kesken on päädytty siihen, että opetusvirasto on luontevin vastuuvirasto. Tätä voidaan perustella seuraavasti: (1) Nuorisolain muutoksen mukaisen etsivän nuorisotyön vaativin tehtävä on koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria koskevien henkilöstörekisterien ylläpitäminen. Tässä on kyse ensisijassa opetuksen järjestäjän omista tiedoista (peruskoulun jälkeen ilman jatkokoulutuspaikkaa jääneistä tai toisen asteen koulutuksen keskeyttäneistä), joten on perusteltua, että niistä vastaa juuri opetustoimi. (2) Etsivää nuorisotyötä koskevan nuorisolain muutoksen ja vielä vahvemmin Kataisen hallitusohjelmaan sisältyvän nuorisotakuun mukaan etsivän nuorisotyön keskeinen tehtävä on koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten ohjaaminen koulutukseen tai työpajatoimintaan. Kun työpajatoiminnankin järjestämisestä vastaa Helsingin kaupungissa opetustoimi, on luontevaa, että tästä palvelukokonaisuudesta vastaa opetustoimi. Mainittakoon, että Työministeri Ihalaisen asettaman Nuorten Yhteiskuntatakuu 2013 -työryhmän raportin (15.3.2012) mukaan erityisesti etsivää nuorisotyötä ja nuorten työpajatoimintaa on vahvistettava. (3) Vaikka etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa, sen toteuttaminen ei ole mitenkään yksiselitteisesti sidoksissa kunnalliseen nuorisotoimeen vaan toimijoina voivat olla hyvin monet tahot. Joissain kaupungeissa etsivää nuorisotyötä toteuttaa sosiaalitoimi (esimerkiksi Tampere), joissain kunnallinen nuorisotoimi (Vantaa), hyvin mittavasti siitä vastaavat järjestöt ja lain mukaan toteuttajana voi myös olla yritys. Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön etsivän nuorisotyön tukikäytäntöjen mukaan työmuodot voivat olla hyvin monenlaisia aina perinteisestä katutyöstä sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan partiointiin. Työ voi kohdistua juuri peruskoulun päättiseen melko tavalliseen ’itseään etsivään nuoreen’ tai kohderyhmänä voivat olla yli 20 –vuotiaiden syrjäytyneiden moniongelmaisten nuorten sosiaalinen ja terveydellinen tuki. Tällaisen varsin laajan etsivän nuorisotyön määritelmän mukaan palvelutuottajia voivat olla hyvin monet hallintokunnat ja järjestöt. Nuorisotoimen näkemyksen mukaan etsivän nuorisotyön monimuotoista ja –toimijaista kokonaisuutta voi hyvin koordinoida opetustoimi.

Helsingissä lopetettiin muutama vuosi sitten nuorisoasiainkeskuksen koordinoima etsivän nuorisotyön katupartiointitoiminta. Sitä toteutettiin yhteistyössä sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen kanssa. Lopettaminen tehtiin yhteisellä päätöksellä siksi, että Helsingissä ongelmana ei ollut niinkään nuorten tavoittaminen kuin heidän tarvitsemiensa palvelujen riittämättömyys. Resurssit ohjattiinkin samojen toimijoiden Luotsi –toimintaan, jossa oireilevia peruskouluikäisiä nuoria ohjattiin suunnitelmallisella monitoimijaisella tuella elämässään eteenpäin. Toiminnasta saatujen hyvien kokemusten johdosta palvelua laajennettiin osana Lasua vuosille 2010-2012. Mainittakoon, että nuorisolaissa mainitun etsivän nuorisotyön periaatteen mukaista syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tunnistamista, koulutukseen ja muihin palveluihin ohjaamista tehdään koko ajan osana nuorisoasiainkeskuksen nuorisotyötä sen eri työmuodoissa ja toimipisteissä. Lisäksi nuorisoasiainkeskuksella on useita toimintamuotoja, joilla nuorten työharjoittelua, koulutukseen hakeutumista sekä esimerkiksi romaninuorten koulutusuraa tuetaan. Verkossa tehtävää etsivää nuorisotyötä suoritetaan ja kehitetään myös osana nuorisoasiainkeskuksen hallinnoimaa valtakunnallista verkkonuorisotyön keskusta (Verke).

Edellä mainituin perustein nuorisoasiainkeskus pitää tarkoituksenmukaisena, että opetustoimi vastaa etsivän nuorisotyön toimeenpanosta siihen kuluvine henkilörekisterivastuineen. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa koulutuksen ulkopuolelle jääviä nuoria ja ohjata heitä eteenpäin koulutukseen tai muihin nuorten sillä hetkellä tarvitsemiin palveluihin. Onnistuakseen tehtävässään etsivä nuorisotyö tarvitsee opetustoimen hallinnassa olevia välineitä; rekisteritietoja ilman jatko-opiskelupaikkaa jäävistä peruskoululaisista ja toisen asteen keskeyttäjistä sekä mahdollisuutta ohjata nuoria jatko-opintoihin tai työpajatoimintaan. Myös viime mainittu kuuluu opetustoimen palveluihin.

Itse palvelu voidaan tuottaa monitoimijaisena yhteistyönä eri hallintokuntien ja järjestöjen toimesta siten, että se vastaa Helsingin nuorten koulutus- ja työurille siirtymisen erityistarpeita. Nuorisoasiainkeskus osallistuu luontevasti tähän kokonaisuuteen oman perustoimintansa ja erityispalvelujensa kautta. Helsinkiläisen nuorten yhteiskuntatakuun erityinen haaste on monikulttuurisen taustan omaavien nuorten tarvitsema laaja-alainen ja riittävän varhainen tukeminen.

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja

Lauri Siurala

Lisätiedot

Lauri Siurala, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

lasse.siurala(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 28.02.2012 § 26

HEL 2012-001941 T 00 01 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat opetustoimen johtosäännön muutokset:

1 § Toimiala

Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto sekä lautakunnan alainen Helsingin opetusvirasto huolehtivat kaupungin opetustoimesta, osaltaan esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, ruotsinkielisestä lasten päivähoidosta ja etsivän nuorisotyön toimeenpanosta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

14 § Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimiala

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksesta, oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta koulutuksesta ja nuorten työpajatoiminnasta sekä suomenkielisestä ja ruotsinkielisestä oppisopimusmuotoisesta ammatillisesta koulutuksesta ja etsivän nuorisotyön toimeenpanosta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

19 § Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan tehtävät

Linjanjohtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

8 päättää etsivän nuorisotyön palvelujen hankinnoista

Esittelijä

linjanjohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Anna Lyra-Katz, projektikoordinaattori, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566