Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

13.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 852

Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi: liikkuvaa palvelutyötä tekevien yrittäjien pysäköintitunnukset

Pöydälle 13.08.2012

HEL 2011-010861 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen (Pia Pakarinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 14.12.2011 asukas- ja yrityspysäköintitunnuksen lunastushinnan tarkistamista kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yrityspysäköintitunnuksen maksuksi kantakaupungin alueelle 370 euroa kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta tarjota liikkuvaa palvelutyötä tekeville yrittäjille kohtuulliseen hintaan pysäköintitunnusta, joka kattaa kaikki 11 pysäköintivyöhykettä." (Pia Pakarinen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §.n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan lausunnot, jotka ilmenevät päätöshistoriasta.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että asukaspysäköintitunnuksia on nykyisin lunastettu noin 24 700 ja yrityspysäköintitunnuksia noin 3 300. Asukas- ja yrityspysäköintipaikkoja on tällä hetkellä noin 20 300.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.1.2012 asukas- ja yrityspysäköintitunnusten myöntämisperiaatteiden tarkistamisesta ja käsitteli samalla ponnen esitystä. Lautakunta totesi, että yrityspysäköintitunnuksen lunastusoikeus on kaikilla yrityksillä, jotka täyttävät tunnuksen saamiseksi määrätyt ehdot. Tunnus ei kuitenkaan takaa pysäköintipaikan saantia. Se antaa vain oikeuden poiketa liikennemerkillä määrätyistä, ulkopuolisia koskevista pysäköintimaksuista ja rajoituksista omalla vyöhykkeellä kyseisen vyöhykkeen tunnuksella varustetuille ajoneuvoille. Vyöhykkeiden raja-alueilla voidaan mainittu oikeus antaa kummalla tahansa tunnuksella varustetulle ajoneuvolle. Yrityksen yhtä toimipistettä kohti myönnetään enintään kolme tunnusta, kukin enintään kolmea ajoneuvoa varten. Lautakunta ei pitänyt ponnen esitystä mahdollisena.

Yleisten töiden lautakunta oli asiasta samaa mieltä kuin kaupunkisuunnittelulautakunta todeten, että kaikki 11 vyöhykettä kattavan yrityspysäköintitunnuksen kehittäminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska ongelmana kantakaupungissa on pysäköintipaikkojen riittämättömyys. Lisäksi yritysten erotteleminen liikkuvaa palvelutoimintaa harjoittaviin ja muihin olisi vaikeaa tehdä yritysten tasapuolisen kohtelun turvaavalla tavalla. Kehittyvät mobiilit maksutavat helpottavat kuitenkin myös työtehtäviin liittyvän pysäköinnin maksamista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti

Tiedoksi

Muut valtuutetut

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.05.2012 § 174

HEL 2011-010861 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuuston toivomusponnesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Asukaspysäköintijärjestelmä otettiin pysyvänä käyttöön kantakaupungin alueella 1980-luvun alkupuolella. Yrityspysäköintijärjestelmä otettiin pysyvänä käyttöön 1990-luvun alkupuolella. Asukaspysäköintitunnuksia on nykyisin lunastettu noin 24 700 ja yrityspysäköintitunnuksia on lunastettu noin 3 300. Asukas- ja yrityspysäköintipaikkoja on tällä hetkellä noin 20 300.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.1.2012 asukas- ja yrityspysäköintitunnusten myöntämisperiaatteiden tarkistamisesta. Yrityspysäköintitunnuksen lunastusoikeus on kaikilla yrityksillä, jotka täyttävät tunnuksen saamiseksi määrätyt ehdot. Tunnus ei takaa pysäköintipaikan saantia. Se antaa oikeuden poiketa liikennemerkillä määrätyistä ulkopuolisia koskevista pysäköintimaksuista ja rajoituksista omalla vyöhykkeellä. Oikeus poiketa pysäköintikiellosta, -rajoituksesta tai -maksusta annetaan vain kyseisen vyöhykkeen tunnuksella varustetuille ajoneuvoille. Vyöhykkeiden raja-alueilla voidaan mainittu oikeus kuitenkin antaa kummalla tahansa tunnuksella varustetulle ajoneuvolle. Yrityksen yhtä toimipistettä kohti myönnetään enintään kolme tunnusta, kukin enintään kolmea ajoneuvoa varten.

Yrityspysäköintitunnuksen lunastusmaksua määriteltäessä vuonna 1992 katsottiin, että yrityksillä on tunnuksesta enemmän taloudellista hyötyä kuin asukkailla. Hyöty on luonnollisesti suurin 1. maksuvyöhykkeellä. Tunnuksen lunastushinta kuitenkin vahvistettiin samaksi yrityksen sijaintipaikan maksuvyöhykkeestä riippumatta. Hinta määriteltiin yrityksen kannalta edulliseksi. Yrityspysäköintitunnuksen lunastusmaksu oli 1992–2001 1 500 markkaa. 1.1.2002 alkaen lunastusmaksuksi päätettiin 360 € vuodessa. Lunastusmaksun korotuksen yhteydessä otettiin huomioon myös se, että lunastusmaksuista jouduttiin jatkossa maksamaan arvonlisäveroa. Kaupunginvaltuusto päätti yrityspysäköintitunnuksen lunastusmaksuksi 1.1.2012 alkaen 370 €.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa käsiteltiin 17.1.2012 valtuustoaloitetta, jossa esitettiin erityispysäköintiluvan kehittämistä työtehtävien pysäköinnin sujuvoittamiseksi.  Tällöin lautakunta katsoi, ettei erityispysäköintiluvan kehittäminen työtehtävien pysäköinnin sujuvoittamiseksi ole tarkoituksenmukaista, koska pysäköinnin keskeisimpänä ongelmana on pysäköintipaikkojen riittämättömyys. On johdonmukaista ja selkeää, että kaikki maksavat pysäköinnistä tavanomaiseen tapaan. Mobiileilla maksutavoilla voi helpottaa pysäköinnin maksamista, mikäli maksun sujuvuus koetaan ongelmaksi.

Yrittäjien, virastojen ja laitosten työntekijöiden asettaminen eriarvoiseen asemaan ei ole tarkoituksenmukaista. Liikkuvaa palvelutyötä tekevien yritysten jakaminen tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin ammattiryhmiin olisi myös vaikeaa. Tarvittaessa yrittäjällä on mahdollisuus hankkia jokaista yrityksen toimipistettä kohti yrityspysäköintitunnus tai helpottaa pysäköintiä hankkimalla Comet-maksulaite tai rekisteröityä pysäköinnin maksamiseen matkapuhelimella.

Päätöksen jakelu:

-        kaupunginhallitus

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37089

jari.tikkanen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 24.04.2012 § 215

HEL 2011-010861 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunginhallitus vahvisti yrityspysäköintitunnuksen myöntämisperiaatteet 25.11.1996 ja kaupunkisuunnittelulautakunta tarkisti ne viimeksi 17.1.2012. Yrityspysäköintitunnus myönnetään tietyllä alueella toimivalle yritykselle ja yhtä toimipaikkaa (vyöhykkeet A-K) varten enintään kolme tunnusta. Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2011 § 253, että yrityspysäköintitunnuksen lunastusmaksu on 370 euroa.

Yrityspysäköintitunnuksen myöntämisessä pitää kaikkia yrittäjiä kohdella tasapuolisesti. Sellaisten myöntämisperusteiden luominen, jossa tietyille ammattiryhmille myönnettäisiin kaikki vyöhykkeet kattava yrityspysäköintitunnus, on vaikeaa. Muut yritystunnuksen haltijat, jotka eivät mahdollisesti saa tällaista tunnusta, joutuvat eriarvoiseen asemaan. Lisäksi ongelmaksi tulisi tunnuksen hinnan määrittely.

Kaikki 11 vyöhykettä kattavan yrityspysäköintitunnuksen kehittäminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska ongelmana kantakaupungissa on pysäköintipaikkojen riittämättömyys. Kehittyvät mobiilit maksutavat helpottavat kuitenkin myös työtehtäviin liittyvän pysäköinnin maksamista.

Esittelijä

va. osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Keijo Kuoppala, lakimies, puhelin: 310 38592

keijo.kuoppala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566